Informace k maturitám 2018/2019

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ a nepovinné zkoušky Matematika+, jarní zkušební období 2019.
Platí pro všechny žáky s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ.

Seznam maturitních předmětů:

Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Biologie
Chemie
Matematika
Fyzika
Informatika a výpočetní technika
Estetická výchova – výtvarná
Estetická výchova – hudební

 

URČENÍ MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ V PROFILOVÉ ČÁSTI, FORMY 
A TERMÍNŮ PRO MATURITNÍ ZKOUŠKU 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Dle § 79 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. se změnami podle vyhlášky č. 232/2018 Sb.určuji pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2018/19 počet povinných zkoušek, maturitní předměty pro povinné a nepovinné zkoušky, formu a termíny maturitní zkoušky pro studijní obor 7941K61 – živé jazyky a pro obor 7941K41 – všeobecné gymnázium.

1) Povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky se ve školním roce 2018/2019 konají ze dvou předmětů.

2) Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky:

Předmět                                                                                                        Forma

Anglický jazyk                                                                                                Ústní

Německý jazyk                                                                                                Ústní

Francouzský jazyk                                                                                          Ústní

Ruský jazyk                                                                                                      Ústní

Matematika                                                                                                     Ústní

Fyzika                                                                                                               Ústní

Chemie                                                                                                             Ústní

Biologie                                                                                                            Ústní

Zeměpis                                                                                                           Ústní

Dějepis                                                                                                             Ústní

Základy společenských věd                                                                         Ústní

Informatika a informační a komunikační technologie                          Praktická a ústní

Estetická výchova hudební                                                                          Praktická a ústní

Estetická výchova výtvarná                                                                         Praktická a ústní

 

Model maturitní zkoušky pro ro2019

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

Maturitní kalendář jaro 2019 (v přípravě)