Maturitní zkoušky

základní informace

Dle vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitelka školy konkrétní délku konání a rozsah textu písemné práce, maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl, podrobnosti o délce obhajoby maturitní práce, délce a způsobu konání písemné zkoušky a praktické zkoušky, stejně jako seznam nabídky zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2024 a možnosti nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka.

 

Maturitní kalendář 2024

2. – 8. dubna 2024: Svatý týden maturantů

8. – 12. dubna 2024: Konzultační týden

9. dubna 2024 (8:00): Písemná část profilové maturitní zkoušky – český jazyk

10. dubna 2024 (9:00): Písemná část profilové maturitní zkoušky – zeměpis

11. dubna 2024 (8:00): Písemná část profilové maturitní zkoušky – anglický/německý jazyk

2. – 7. května 2024: Didaktické testy

20. – 22. května 2024: Ústní maturitní zkoušky třídy 4. ročník

23. – 24. května 2024: Ústní maturitní zkoušky třídy oktáva

Informace k termínu jaro/podzim 2024

soubory postupně aktualizujeme

Zkoušky profilové části

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. U zkoušky z cizího jazyka není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, nebo jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části (z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného cizího jazyka dvakrát). Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %. Podrobná kritéria hodnocení navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Žáci si mohou výsledek  1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (např. na gymnáziích směřuje výuka v cizím jazyce na dosažení úrovně B2, v dalším cizím jazyce pak na úroveň B1). Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může ředitel školy povolit také u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy. Pro jarní zkušební období ve školním roce 2023/2024 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy – datum bude stanoveno.

Profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelkou školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem (vyjma zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka) se mohou konat následujícími formami, popř. kombinací těchto forem:

písemná zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického, francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání (více podrobností viz § 14 maturitní vyhlášky).

Ústní zkoušky

od 20. května 2024

společná část maturitní zkoušky

Číslo volby

Předmět

Forma / typ zkoušky /váha

1

Český jazyk a literatura

Didaktický test uspěl(a) -neuspěl(a)

2

Cizí jazyk NEBO Matematika

Didaktický test uspěl(a) -neuspěl(a)

profilová část maturitní zkoušky

Číslo volby

Předmět

Forma / typ zkoušky /váha

Čas a další podmínky

1

Český jazyk a literatura

Písemná práce 40%

Nejméně 110 minut, 250 slov, min.4 zadání

Ústní zkouška 60%

Ze seznamu 60 lit.děl vlastní seznam 20 děl, max.15 minut

2

Cizí jazyk

Písemná práce 40%

Nejméně 60 min.včetně volby zadání, min.200 slov, 1 a více zadání

Ústní zkouška 60%

20-30 témat, rozhovor s využitím prac.listu, max.15 minut

Číslo volby

Předmět

Forma / typ zkoušky /váha

3, 4

Zkoušky podle RVP, ŠVP pokud bude zvolen Další cizí jazyk, formou zkoušky je opět písemná i ústní

Ústní zkouška 100%

Ústní zkouška 60%

Písemná práce 40% (pro předměty Cizí jazyk a Další cizí jazyk)

Skládá se ze dvou zkoušek: ústní (60%) a praktická (40%) (pro předměty EV, EH)

Možné formy zkoušek profilové části předmětů 3 až 4:

Ústní zkouška

Ústní zkouška a Písemná práce (všechny cizí jazyky)

Ústní zkouška v kombinaci s praktickou zkouškou (u EV a EH)

 

Termíny zkoušek v jarním a podzimním zkušebním období upravuje vyhláška.

   Do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky mohou být zařazeny pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin. Obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů školního vzdělávacího programu. součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....