Mezinárodní projekty

Mezinárodní projekty naší školy v průběhu času

Na začátku byl inzerát v novinách, kde rakouský penzion v malé obci Sarleinsbach na druhé straně Šumavy nabízel ubytování a aktivity českým skupinám. Vyrazili jsme v roce 1994/5 do nepříliš turistického regionu Rakouska, veškerou organizaci jsme řešili „na koleně“, osobně, telefonicky nebo – považte – faxem !! Mnozí pamětníci z řad prvních studentů na tyto vpravdě průkopnické aktivity nesmírně ráda vzpomíná, byly to často jejich první zahraniční cesty vůbec. Tak jsme navázali spolupráci s místními základními školami a následně s Gymnáziem Rohrbach, které se pak také stalo naší partnerskou školou.

Prvními vlaštovkami v naší práci v mezinárodních projektech partnerství škol, podporovaného a spolufinancovaného Evropskou komisí tak, jak tuto projektovou práci známe z naší školy dnes, byl dvouletý projekt „Nutriart“, realizovaný tehdy ještě v programu Socrates v letech 1996-98. Na stravovacích zvyklostech a tradicích byly prezentovány kulturní, folklórní, přírodní i zeměpisné zajímavosti jednotlivých účastnických zemí, kterých bylo 11 a nejexotičtějším projektovým setkáním pak bylo to na španělském ostrově Madeira.

Díky našim aktivitám v německé jazykové oblasti jsme byli osloveni německou organizací „Mládež/Youth/Jugend“ (ta má na starosti evropské projekty neformálního vzdělávání, tedy i aktivit mládeže mimo školy), a to její pobočkou v Bádensku-Württembersku. V letech 2003-04 tak vznikl „Německo-český Radioprojekt“ – na setkáních ve Stuttgartu a v Táboře i v Praze studenti realizovali a nahrávali ankety mezi německou a českou mládeží na téma „Vstup ČR do EU – obavy, šance, předsudky“ – a vytvořili dvojjazyčnou rozhlasovou relaci. Naučili se vytvořit a zpracovat anketu, měli velkou příležitost spolupracovat a komunikovat s dalšími evropskými studenty (pracovními jazyky byly angličtina i němčina) a získat první mediální zkušenosti – účastnit se rádiového vysílání přímo ve studiu a exkurze mezi mediální profesionály v Německu a sami takovou relaci připravit.

Po období projektů „Socrates“ přišlo programové období, na jehož název jsme my Češi byli velmi hrdí – tyto velké programy partnerství evropských škol začaly fungovat pod titulem „Comenius“ a my zrealizovali dva velké projekty. První ve skupině čtyř škol – naše gymnázium, škola ve Velké Británii, ve Španělsku a v Rakousku, projekt byl zaměřen na poznávání vlivů lidské činnosti na životní prostředí, pod názvem „Human impact upon the planet: Past, presence and future“, kdy naši studenti využili znalostí jak angličtiny, tak i španělštiny, a absolvovali nesmírně zajímavé cesty do oblasti kolem Yorku ve Velké Británii a kolem města Burgos a řeky Ebro v centrálním Španělsku, stejně jako k rakouskému Innsbrucku, v letech 2007-2009. Druhým realizovaným projektem byl již s naším od té doby tradičním partnerem a koordinátorem, rakouským Gymnáziem Wallererstraβe Wels, zaměřený na rozvoj talentovaných studentů v několika oblastech a realizovaný s 9 partnery, pod názvem  „Curiosity, Creativity, Competence“, v letech 2013-2015. Část závěrečného, shrnujícího setkání jsme měli čest hostit u nás v Táboře a setkalo se s velkým úspěchem. Jeho součástí byl prezentační den, věnovaný novodobé historii, kdy každá ze škol natočila video s pamětníky nebo zpracovala prezentaci o převratných změnách roku 1989-90 v celé Evropě. Emotivní záběry z Budapešti, Prahy, Berlína, nebo vyprávění přímých účastníků událostí zanechalo na všech účastnících hluboký dojem. Tento projekt byl za svůj inovativní přístup k práci s talentovanými studenty a zpracování oceněn jako příklad dobré praxe a za dané programovací období 2013-15 mu byla udělena Cena Evropské komise.

Cena Evropské komise nás povzbudila do další činnosti v projektech mezinárodního evropského partnerství škol, od roku 2016 již pod názvem „Erasmus+“, a pod vlajkou naší tradiční partnerské instituce Gymnázia Wallererstraβe Wels a jeho projektové koordinátorky paní Gisely Gutjahr jsme se zaměřili na metodiku sportu, exkurze do vrcholových středisek národních sportovních týmů a realizaci seminářů pro učitele tělocviku, sportovní trenéry i žáky. Lední hokej ve Finsku, fotbal u nás v Táboře, plavání v Polsku, míčové hry v Rakousku a běžecké lyžování a biatlon v Lotyšsku, to byla atraktivní náplň dalšího projektu „Improving standards in teaching school sports to foster physical, cognitive and social developement in pupils“, ukončeného v listopadu 2018.

Od září 2018 jsme realizovali dva ambiciózní dvouleté projekty Erasmus+, a to jednak, opět pod vlajkou Gymnázia Wallererstrasse Wels, projekt „Educating Innovative and Creative European Citizens“, který nám dělal mimořádnou radost, neboť zastřešoval školy, které pocházejí z hlavních partnerských měst Tábora: slovinské Gymnázium Škofja Loka, rakouské gymnázium BRG Wels, a německé Geschwister-Scholl-Schule v Kostnici. Byl zaměřený na poznávání regionů, jejich památek včetně těch, zapsaných na seznam UNESCO. Ve druhém, souběžně realizovaném projektu pod názvem „Mladí vědci v evropských regionech/Junge Wissenschaftler/Young Scientists“ jsme se opět vraceli k našim přírodovědným ambicím a zájmům, a to pro nižší gymnázium, a zároveň jsme mohli poprvé být koordinátorem velkého projektu Erasmus+. Spolupracujícími školami byly dvě základní školy, rakouská NMS Lembach a německá Lobkowitz-Schule Neustadt. Projekt jsme rozdělili na dvě velká témata – první rok realizace pod mottem „Voda a půda“ a druhý „Les a biosféra“. Osvědčili jsme se a v současnosti máme mezi spolupracujícími zahraničními školami pověst spolehlivého a kvalitního partnera.

Velkou a významnou součástí našich zahraničních vztahů jsou každoroční „klasické“, pouze dvoustranné, studentské výměnné pobyty s našimi partnerskými gymnázii. Tyto akce jsou oboustranně úspěšné a tradiční, ať už se jedná o výměnné pobyty s Gymnáziem Škofja Loka, ve slovinském městě, které je zároveň partnerským městem města Tábora. Tyto pobyty časem přerostly do podoby adaptačních pobytů. Takže naši noví studenti hned po nástupu do školy jedou na 5 dní do Slovinska a v době Táborských setkání potom přivítáme slovinské gymnazisty u nás. Naší „služebně nejstarší“ partnerskou školou (již 20 let) je Gymnázium Rohrbach v Horním Rakousku, nedaleko Hochfichtu. Kromě toho, že z této školy pocházeli tři naši lektoři němčiny, tam ředitelka PhDr. Markéta Švadlenová učí češtinu 14-leté rakouské studenty (každoročně jako nepovinný předmět) a každý rok realizujeme výměnu mezi našimi studenty převážně 1. ročníku nebo kvarty a mezi právě touto skupinou rakouských studentů z „Tschechischkursu“. K financování těchto cest nám pomáhají příspěvky právě z Fondu partnerství / pro spolupráci se zahraničními městy, které nám poskytuje město Tábor, a u rakouských výměn také spolufinancování z programu INTERREG Česká republika – Rakousko, případně EUREGIO či další zdroje.