Kapitola I.: "Založení školy"

(1993 - 1996)

Psalo se prvního září roku 1993 a první žákyně a žáci nastupovali do nově vzniklé školy, mimochodem první soukromé školy na Táborsku. Tehdy jsme otevřeli dvě třídy: primu víceletého gymnázia se dvaceti žáky a 1. ročník střední školy se čtyřiadvaceti žáky. Výuka probíhala v Komenského ulici v Táboře v pronajatých prostorech Domova mládeže a hlavní „lákadlo“ bylo zaměření na intenzivní výuku jazyků, především angličtiny a němčiny, ale i francouzštiny, španělštiny, ruštiny či latiny, mimochodem na jazyky se zaměřujeme stále a v tradici tak pokračujeme.

První roky jsme velmi tvrdě pracovali na zlepšování komfortu školy, rozšiřovali pedagogický sbor, zvětšovali kapacitu školy a každoročně doplňovali učebnice či školní pomůcky. I přes spousty práce a povinností navíc, které na sebe kladli především ředitelka a zakladatelka Mgr. Věra Komzáková a zástupce ředitelky Mgr. Stanislav Lichtenberk, vždy ze školy všichni odcházeli společně a provázela je radost, pohoda a dobrá nálada. Vždyť pracovali na něčem novém, co všechny velice naplňovalo! Pěstoval se i nový vztah se studenty a jejich rodiči, kteří se rozvoje školy vždy účastnili a úzce spolupracovali.

Kapitola II.: "Stěhování"

(1996)

Počty studentů postupně rostly a stávající prostory již nestačily a ani nevyhovovaly, bylo potřeba získat nové. Do Tábora a do školy přijel na naše pozvání tehdejší místopředseda Poslanecké sněmovny Ing. Jan Kasal, aby nám přispěl radou i pomocí. Následovala dlouhá řada jednání s městem Tábor a dalšími úřady a institucemi. Nakonec se podařilo vedení Táborského soukromého gymnázia získat slib Ministerstva zemědělství, že jeho budova, která do této doby sloužila Finančnímu úřadu Tábor, bude od poloviny roku 1996 volná. Byla vytvořena nájemní smlouva a tak jsme si mohli konečně trochu vydechnout a začít přípravy pro proces stehování do nových, větších prostor. A v těch jsme, i když po mnohých úpravách, dodnes.

Přestavbu našeho nového „školního“ domova v Zavadilské ulici jsme museli precizně načasovat, protože harmonogram stěhování Finančního úřadu se protahoval a tak, v srpnu 1996, nám zbývalo na přestavbu necelých 14 dní. To bylo málo, ale vyjednali jsme krátkodobé náhradní učební prostory. Mezitím probíhala přestavba, původní kancelářské prostory jsme přestavěli na kmenové třídy, menší třídy pro specializovanou výuku, kabinety a další provozní místnosti, taktéž jsme upravili výdejnu obědů či hygienické zázemí a vybudovali jsme klimatizační zařízení do každé učebny. Nezbývalo než umístit informační ceduli s názvem školy nad vchod a byli jsme připraveni!

Kapitola III.: "Zavadilská 2472"

(1996 - 1998)

Bylo hotovo a slavnostní otevření školy na adrese „Zavadilská 2472“ proběhlo dne 15. října 1996. Otevření se zúčastnili představitelé města, táborské veřejnosti i stavební firmy Vodní stavby Tábor, místopředseda Poslanecké sněmovny Ing. Jan Kasal a zástupkyně Kanceláře prezidenta republiky JUDr. Jana Vojtíšková. V nové budově jsme pracovali a učili s chutí, ale neusnuli jsme na vavřínech.

Uvědomovali jsme si, že vybudovat a zodpovědně spravovat soukromou školu, zvláště gymnázium, není úkol, který by mohl být někdy splněn, nebo zakončen – soukromá škola je založena proto, aby zvlášť dbala o každého jediného studenta či studentku, aby držela krok se současným vývojem vědy, společnosti i školství a aby znala své studentky či studenty a dovedla je pochopit, nebo v pravou chvíli jim i pomoci. Tak jsme neváhali a kromě vyučování jsme všichni absolvovali různé kurzy a školení, stali jsme se členy Sdružení soukromých škol a Asociace ředitelů gymnázií.

Kapitola IV.: "Koupě budovy"

(1999 - 2004)

Další zlomový okamžik v životě školy nastal na přelomu milénia, v roce 1999, to Ministerstvo zemědělství definitivně budovu opouštělo, a protože naše škola zde byla stále v nájmu, musela přejít pod jiného vlastníka. Složitá jednání vedená na Ministerstvu zemědělství či školství vyústila v převedení budovy na MŠMT a tento krok by nebyl možný bez velkého zapojení a podpory manžela paní ředitelky, Ing. Jana Komzáka.

Ale mělo to háček, blížil se rok 2000, kdy vznikaly kraje jako nové správní celky místo okresů a přecházel na ně majetek. Soukromá škola, sídlící v budově, která patří státu, to byl z nějakého důvodu neřešitelný problém a proto musela být budova školy převedena na Jihočeský kraj přidružená k jinému veřejnému školskému zařízení. Náš patron – tehdejší Integrovaná škola služeb a řemesel – chápal svoji funkci jako opravdové vlastnictví a my si uvědomili, že musíme usilovat o koupi budovy pro školu. Následovaly čtyři roky jednání o koupi budovy, ale i o její ceně. V celém vyjednávání nás výrazně podpořil i tehdejší starosta Města Tábora ing. František Dědič. Nakonec se vše podařilo a kladným rozhodnutím krajského zastupitelstva jsme v roce 2004 budovu získali. Proto jsme vděčni představitelům Jihočeského kraje, zejména tehdejšímu hejtmanovi RNDr. Janu Zahradníkovi, že nám umožnili koupi budovy.

Kapitola V.: "Rozšiřování"

(2005 - 2006)

Škola se k naší radosti rozvíjela. Díky spolupráci s rakouskými školami a institucemi bylo u nás v roce 1999 zřízeno tabulkové místo rakouského ministerstva školství pro jednoho rakouského učitele. Tato výhoda trvala 11 let do roku 2010 a v průběhu těchto let u nás působili rakouští lektoři – vyučující německého jazyka a konverzace – Walter Teubl z Welsu, Gerhard, Tusek, Gert Lanzerstorfer či Liane Kirchmayr z Rohrbachu. Díky této spolupráci se nám také podařilo v roce 2005 zřídit při škole licencované zkušební centrum pro Rakouský jazykový diplom a „Zertifikat Deutsch“. Ale po roce 2005 jsme zároveň postupně němčinu zařadili jako druhý cizí jazyk, společně se španělštinou a francouzštinou, a prvním cizím jazykem se definitivně stala angličtina. No a my se rozhodli otevřít nový šestiletý obor „studia živých jazyků“, zaměřený na rozšířenou výuku angličtiny – některé předměty se přímo v angličtině vyučovaly.

V roce 2006 jsme rozšířili působnost Nadačního fondu TSG, který zaštiťuje Ing. Jan Komzák, a činnost nadace spočívá ve vedení studentských technických a přírodovědných prací, které se pravidelně umisťují na soutěžích jako je Středoškolská odborná činnost a StreTech, ve vytváření zázemí pro školní vydavatelství – školní časopis Soukromák a nakladatelství – brožury o zkoumání těžby stříbra na jih od Tábora a o historii příměstských částí Horky a Větrovy.

Kapitola VI.: "Předávání žezla"

(2007 - 2014)

Školní rok 2007-08 zaznamenal první změnu ve vedení školy, Mgr. Věru Komzákovou po 14 letech ve funkci ředitelky školy vystřídala Markéta Švadlenová a ve funkci zástupce se vystřídali Mgr. Stanislav Lichtenberk s Mgr. Pavlem Samcem. Změna to byla kontinuální, oba již na škole dlouhou řadu let působili a pokračovali tak v nastaveném fungování školy.

Zároveň docházelo k rozšiřování nabídky výuky v oblasti cizích jazyků a zvýšené míře jsme se zapojovali do přeshraničních a velkých evropských projektů, jako byly Socrates, Comenius, Erasmus a o několik let později Erasmus+. To jsme již nebyli pouze součástí projektů, ale jejich rovnocennými partnery nebo dokonce hlavními koordinátory. Stali jsme se stabilním místem pro skládání jazykových certifikátů, rakouského Sprachdiplomu a přípravu na Cambridgeské zkoušky, například FCE.

Kapitola VII.: "Založení ZŠ"

(2015 - 2017)

Nebyli bychom to my, kdybychom nesměřovali dále. Od 1. září 2015 jsme se přejmenovali na „Táborské soukromé gymnázium a Základní škola“ a zahájili výuku na prvním stupni a od té doby každý rok přijímáme nové prvňáčky. Život školy se rázem změnil, bezprostřednost a živost prvních statečných prvňáčků mezi o mnoho staršími žáky byla neuvěřitelným impulzem!

Škola jako by začala skutečně dýchat, propojení bylo opravdu silné, ale ne nečekané. Rozšířili jsme podpůrné služby pro žáky a rodiče, podporujeme interakci mezi mladšími a staršími žáky. Nejprve byla základní škola pilotní projekt, v současné době je již neoddělitelnou součástí školy a my jsme za to nesmírně vděčni.

Kapitola VIII.: "Nová přístavba"

(2018 - 2021)

Psal se rok 2017, počet žáků naší školy narůstal, stejně jako požadavky na vybavení. Zároveň bylo potřeba renovovat malý pavilon školy, který již nevyhovoval nejen kapacitně, ale ani technicky. Přistoupili jsme proto k této realizaci za pomocí dotačního programu IROP a stali jsme se úspěšným realizátorem schváleného projektu „Tři odborné učebny pro Táborské soukromé gymnázium“. Stavbu provedla firma Dřevotvar – řemesla a stavby Chýnov.

Celá akce se konala za souběžného vyučování, bylo potřeba se uskromnit, ale po konci přestavby v září 2018 na žáky i učitele čekala nově opravená a o patro zvýšená přístavba s dvěma multimediálními učebnami, chemicko-biologickou laboratoří, školní knihovnou a kabinety. Zároveň jsme souběžně s tímto krokem odstranili poslední tabule na křídy, tzv. „dubno“ a na naší škole najdete již jen interaktivní nebo whiteboardové tabule, aneb konec prachu z kříd!

Kapitola IX.: "Nový kabát"

(2022 - 2023)

Z jedné přestavby do druhé. I to je heslo, které jsme naplnili v roce 2022. Mnoho částí budovy školy již vyžadovalo rázné řešení. Podařilo se nám získat 50%dotaci na Energeticky úsporná řešení budovy z programu OPPIK. Díky podpoře a spolupráci s krajskými institucemi, náměstkem hejtmana Mgr. Pavlem Klímou a ředitelem SSJS Ing. Radkem Cíchou se gymnázium v červnu 2022 na celý měsíc přestěhovalo do prostor Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Bydlinského ulici v Táboře, ve školní budově nastal čilý stavební ruch, který pokračoval přes prázdninové měsíce, ale to hlavní – aby žáci a učitelé mohli nastoupit do školy v září – se naplnilo. A co bylo výsledkem těchto prací?

Především zateplení budovy a nový plášť. Nová střecha s fotovoltaikou. Nové toalety a modernizace stávajících tříd. Nová světelná tabule nad vchodem do školy. V neposlední řadě došlo i na zvýšení bezpečnosti díky novým oknům. Během následujících měsíců podzimu 2022 sice probíhaly dílčí dokončovací práce, nebylo to nic dramatického. A výsledek byl famózní a my si vlastně ke třicátému výročí dali takový pěkný dárek!