TÝDENNÍ MENU ŠKOLNÍ JÍDELNY

Týden 21. - 25. 06. 2021

Dodatek - COVID19

pravidla školního stravování ve školní jídelně

 • Vstup do jídelny mají pouze strávníci
 • Při vstupu do jídelny si dezinfikujte ruce
 • Svrchní oblečení odkládejte v šatně dle skupin – je zakázáno odkládat oblečení na stoly a židle v jídelně
 • Dodržujte časový rozpis výdeje oběda pro skupiny a dbejte pokynů dozoru při vstupu
 • Dodržujte rozestupy min. 1,5m
 • Vstup do jídelny pouze s rouškou – rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci oběda
 • Pouze jedno výdejní okénko
 • Ke stolům sedejte jednotlivě
 • Špinavé nádobí odnášejte průběžně a poté se neprodleně vracejte zpět ke své skupině
 • Skupiny se nesmí míchat
 • Dozor skupiny zodpovídá za pohyb žáků po celou dobu pobytu v jídelně až do jejího opuštění
 • Pro žáky se obědy do jídlonosičů vydávajíc v ceně finanční normy pouze první den onemocnění
 • Jídelna se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost
 • Stravu odebírat výdejním okénkem
 • Ve školní výdejně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
 • Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem

Informace o školní jídelně

Výdej obědů: 1030 – 1345

Cena obědů je od 1.9.2020 stanovena takto:

žáci ZŠ 1 – 5 třída – 28,- Kč

žáci ZŠ 6 – 9 třída – 34,- Kč

žáci nad 15 let – 35,- Kč

Jídlo obsahuje alergeny.

Jejich čísla jsou uvedena v jídelním lístku v závorce za názvem jídla.

Seznam alergenů:  

01. Obiloviny obsahující lepek

02. Korýši

03. Vejce

04. Ryby

06. Sójové boby (sója)

07. Mléko

08. Ořechy

09. Celer

10. Hořčice

11. Sezamová semena

12. oxid siřičitý

51. Obiloviny – pšenice

52. Obiloviny – žito

53. Ječmen

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

vnitřní řád je účinný od 1. září 2020

   Vnitřní řád školní výdejny je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Provoz školní výdejny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o školním stravování), vyhláškou č. 84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích) a vyhláškou č. 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby), vše v platném znění. Vnitřní řád ŠV je nedílnou součástí školního řádu a zásad závodního stravování. Ve školní výdejně mají právo se stravovat žáci a zaměstnanci školy v souladu s vnitřními předpisy školy. Přihláškou ke stravování strávník (zaměstnanec školy, žák) nebo zákonný zástupce strávníka (žáka) souhlasí s vnitřním řádem ŠV a podmínkami školního stravování a je také povinen se průběžně seznamovat s veškerými změnami, které jsou vyvěšeny na nástěnce ŠV nebo na webových stránkách školy www.tabsg.cz (v sekci školní výdejna nebo v aktualitách). Vnitřní řád je k dispozici v ředitelně školy, u vedoucí školní výdejny a na webových stránkách školy www.tabsg.cz.

2.1. Žáci mají právo a) na stravování ve ŠV (přihláška je k vyzvednutí u vedoucí ŠV. b) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí. c) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před tělesným i duševním násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a návykovými látkami. d) vznést připomínky či návrhy ke stravování prostřednictvím předsedů třídních samospráv, třídních učitelů nebo zákonných zástupců.

2.2. Žáci jsou povinni a) plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy v souladu s právními předpisy ŠV a školním řádem. Vnitřní řád školní výdejny, účinnost 01. 09. 2020 b) dodržovat vnitřní řád ŠV, školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni c) prokázat se při výdeji stravy ISIC kartou. V případě, že strávník ISIC kartu zapomene, musí toto nahlásit vedoucí školní výdejny. Bez ISIC karty bude oběd strávníkovi vydán až na základě identifikace strávníka a ověření si zaplacení stravného. Při ztrátě ISIC karty je nutné jej zakoupit duplikát. d) umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z výdejny. Odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu. e) zamezovat plýtvání s potravinami. f) chovat se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své, spolužáků a jiných osob. Neubližují ostatním. Případné škody jsou povinni jejich zákonní zástupci uhradit či odstranit.

2.3. Zákonní zástupci žáků mají právo a) vznést připomínky či návrhy k práci školní výdejny prostřednictvím vedoucí ŠV nebo ředitelky školy. b) odebrat si stravu za první den neplánované žákovy nepřítomnosti ve škole.

2.4. Zákonní zástupci žáků jsou povinni a) řádně vyplnit přihlášku do ŠV, zakoupit žákovi ISIC kartu. b) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ohled ze zdravotního hlediska. c) včas uhradit náklady na školní stravování. d) dodržovat termín odhlašování obědů. e) odhlásit stravování žáka od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole.

2.5. Pravidla vzájemných vztahů ve školní výdejně: a) Žáci, zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků se k sobě navzájem chovají slušně a ohleduplně. b) Žáci prokazují patřičnou úctu pedagogickým i ostatním zaměstnancům školy, zdraví je při setkání, stejně jako ostatní dospělé návštěvníky školy. Jakékoliv hrubé slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy budou vždy považovány za závažné porušení vnitřního řádu ŠV (i školního řádu), v případě zvláště hrubých slovních a fyzických útoků vůči pracovníkům nebo žákům oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství nejpozději do následujícího pracovního dne poté, co se o takovém útoku dozvěděla. c) Dohled ve školní výdejně vydává žákům pokyny, které souvisí s plněním Vnitřního řádu ŠV a se zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření (rozvrh dohledů je vyvěšen ve ŠV).

3.1. Účastníci stravování:
a) ŠV především zajišťuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a umožňuje závodní stravování vlastních zaměstnanců školy.
b) V případě opakovaného nedodržování Vnitřního řádu ŠV (zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitelka školy právo po předchozím upozornění vyloučit strávníka ze stravování ve ŠV.

3.2. Provoz školní výdejny:
a) Výdejní doba obědů pro žáky je v rozmezí 10:30-13:45 hodin. Výdejní doba obědů pro cizí strávníky a do jídlonosičů je v rozmezí 10:30 – 10:55 nebo dle dohody
c) Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č. 84/2005 a vnitřním platovým předpisem
d) Vydávaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní výdejny. Ovoce a balené moučníky si mohou strávníci odnášet mimo ŠV. Škola si vyhrazuje právo na úpravu režimu konzumace těchto součástí oběda.
e) Pro žáky se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finanční normy pouze první den onemocnění. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole (následně je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit). Za odnesenou stravu ze ŠV nemají pracovníci ŠV zodpovědnost.
f) Odhlášky a přihlášky se v pracovní dny provádějí nejpozději den předem do 10:30 hodin. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni 1. den nemoci, vyhláška 107/2005! Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok. Odhlášky se provádí u vedoucí ŠV (osobně, telefonicky : 736 659 223) nebo na e-mail: jídelna@tabsg.cz, strava.cz
g) Z provozních důvodů si žáci stravu na poslední pracovní školní a kalendářní den mohou odhlašovat a přihlašovat pouze dva pracovní dny předem. Předposlední pracovní den (školního, kalendářního) roku bude strava zablokována.
h) Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole (vyhláška č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9). Neučiní-li tak, bude mu strava od druhé dne nepřítomnosti ve škole doúčtována. i) Jídelní lístek je vyvěšený na nástěnce u školní výdejny a také na internetu (www.tabsg.cz). Z provozní či dodavatelských důvodů si ŠV vyhrazuje právo na změnu jídelníčku.
j) Všichni strávníci mají automaticky přihlášeno první jídlo.

3.3. Cena stravného a platby
a) Cena obědů je od 1. 9. 2017 stanovena takto: žáci ZŠ 7 – 10 let 28,-Kč, žáci 11 – 14 let 34,-Kč, žáci nad 15 let 35,-Kč. Strávníci jsou zařazení do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.
b)Stravné lze hradit z jakéhokoliv účtu. Pokud není stravné zaplaceno, nemá strávník na oběd nárok. Obědy jsou zablokovány až do zaplacení. Strávník nebo zákonný zástupce strávníka je povinen uhradit dlužnou částku.
c) Způsob úhrady:  inkasem z účtu  v hotovosti u vedoucí školní výdejny
d) Veškeré přeplatky jsou automaticky převáděny do záloh na stravování na další měsíc (popř. školní rok). Pokud žák ukončuje na škole vzdělávání, je přebytek vrácen v hotovosti nebo na účet.

3.4. Vnitřní režim školní výdejny
a) Strava se vydává žákovi, pokud se daný den zúčastnil vzdělávání ve škole. V případě nemoci se strava vydává rodičům do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti. Vnitřní řád školní výdejny, účinnost 01. 09. 2020
b) Žáci přicházejí do školní výdejny v doprovodu vyučujícího poslední hodiny dopoledního vyučování. Odkládají si tašky do vymezených prostor. Do prostoru školní výdejny vstupují dle pokynů vyučujícího nebo pedagogického dohledu ve ŠV.
c) Žáci dbají pokynů pedagogického dohledu a pracovníků školní výdejny.
d) Žáci se po příchodu do ŠV řadí dle pořadí příchodu. Po odebrání hlavního jídla si sami nebo s pomocí pedagogického dohledu nalévají nápoje. Po jídle odnášejí použité nádobí do odkládacího okénka.
e) Strávníci dodržují školní řád, vnitřní řád ŠV a hygienická pravidla. Dbají na čistotu stravovacích prostor a udržování kulturního prostředí ŠV.
f) Strávníci – zaměstnanci odebírají stravu pouze v den pracovní směny (na závodní stravování ve ŠV nemají zaměstnanci nárok při pracovní cestě trvající déle než 5 hodin).

4.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků:
a) Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví ostatních.
b) Žáci jsou povinni řídit se řádem ŠV, pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy.
c) Do prostoru školní výdejny nemají přístup osoby, které se nestravují nebo si neodebírají stravu do jídlonosičů.
d) Bezpečnost zajišťuje pedagogický dohled (rozpis vyvěšen v prostorách ŠV). e) Každý pracovník školy i ŠV je povinen hlásit vedení školy (vedoucí ŠV, ředitelce školy, zástupkyni ředitelky školy) veškeré závady na zařízení (osobně, prostřednictvím sešitu závad, který je uložen v kanceláři školy); v případě akutního ohrožení zdraví zajistí ve spolupráci s vedením školy náhradní prostory pro výuku.

4.2. Postup pro informování o úrazu:
a) Žák okamžitě hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní výdejně pedagogickému dohledu či jinému pracovníkovi školy.
b) Každý pracovník školy, který je informován o úrazu žáka, je povinen zajistit první pomoc a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci žáka a vedení školy. Žák je dopraven k lékařskému ošetření zákonnými zástupci nebo jinou dospělou osobou.

4.3. Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole:
a) Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy.
b) Každý pedagogický pracovník důsledně řeší ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodikem prevence a oznamuje vedení školy jakékoli náznaky projevu násilí, šikany, kyberšikany, rasismu a užívání návykových látek; při řešení šikany (kyberšikany) se vychází z aktuálního metodického pokynu MŠMT.

a) Žák má právo užívat zařízení školní výdejny.
b) Žák udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školní výdejny; dbá na čistotu.
c) Za škodu na majetku ŠV způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada od zákonného zástupce žáka.
d) Zjištění poškození majetku ŠV žáci neprodleně hlásí pedagogickému dohledu.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....