O školní družině

 Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků, částečně také dohledu nad účastníky. Družina je určena přednostně pro žáky 1-3 třídy základní školy.

AKTUÁLNÍ INFORMACE: V současné době jsou vzhledem k epidemiologické situaci účastníci registrováni do dvou oddělení a provozně rozděleni do tří skupin.

Celoroční tématický plán školní družiny pro rok 2020/21 “VODNICKÁ ŠKOLA”

 Žáci prvních a druhých tříd si na vlastní „zelenou“ kůži zkusí, jaké je učit se ve vodnické škole plné vodníků. Zažijeme mnoho legrace a naučíme se spoustu užitečných informací nejen o vodě. Bohužel vodnický rok nám ve škole velmi rychle uteče, a tak se s vodníky na závěr rozloučíme pravou vodnickou diskotékou. Doufáme, že se vám s kamarády bude ve vodnické škole líbit a mnoho se tam naučíte …

• naše škola, naše město, bezpečná cesta do školy – poznáváme nejbližší okolí školy – dopravní značky

• seznamujeme se školou, dužinou, pravidly soužití ve školní družině, seznamujeme se spolužáky, poznáváme nové prostředí

• upevňujeme společenské postoje, návyky a dovednosti

• malujeme moje prázdniny u vody – a bude tam vodník?

• sestavujeme správný režim dne a dodržujeme jej

DOPLNĚNÍ VÝZDOBY ŠD

• získáváme kladný vztah k přírodě – vodníci žijí jen v čistém prostředí

• chutě a barvy podzimu – poznáváme ovoce a zeleninu podle hmatu, chuti, vůně

• využití přírodnin při výtvarných a rukodělných činnostech (rybička a hrneček )

• vyrábíme koláž vodní plochy za pomoci přírodnin

BRAMBOROVÝ DEN – VÝROBA TISKÁTE

• chápeme význam a podstatu tolerance, vzájemné úcty

• sbíráme přírodniny a využíváme je k výrobě vodních živočichů

• čísla a tvary kolem nás

• rozvoj pohotovosti a aktivity ( vodnické hádanky, lovení rybiček)

• vyprávěj příběh vodníka o kterém jsi četl ( Kebule, Česílko..)

• blíží se advent

VODNÍCI V KNIZE – PRÁCE S KNIHOU

 • rozvíjíme estetické cítění (oblast hudební, výtvarná, literární)
 • vyrábíme adventní výzdobu
 • tradice v období adventu (Mikuláš, Barborka, Vánoce u nás a jak slaví vánoce jinde)
 • zkoušíme vánoční zvyky, zpíváme koledy
 • vyrábíme vánoční ozdoby, přání a dárky
 • co dělají zvířátka o vánocích

SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK – NÁVŠTĚVA ÚTULKU

VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

 • nový kalendářní rok – výtvarné činnosti, beseda
 • vycházky do zimní přírody
 • rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky
 • co se stalo s vodou? zpracováváme symboly zimy (ledové květy, sněhulák, sněhové vločky, rampouchy…)
 • vyrábíme a malé dárečky k zápisu
 • rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní oblasti
 • zimní radovánky (koulovačky, bobování apod.)

SOUTĚŽ  DVOJIC O NEJ… SNĚHULÁKA

 • vyprávíme si o MASOPUSTU, masopustní zvyky
 • vyrábíme obličejové karnevalové masky vodníků a vodních žínek
 • pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu
 • učíme se telefonní čísla a správný postup při volání pomoci
 • z pohádky do pohádky – poslech, čtení, vyprávění, výtvarné činnosti, hry, dramatizace

MASOPUSTNÍ KARNEVAL –  PŘEHLÍDKA OBLIČEJOVÝCH  MASEK

 • besedy o změnách v přírodě (jarní květiny – zvířátka na jaře, mláďátka …)
 • sázíme semínka co nám dala maminka
 • osvojujeme si správné stravovací návyky, dodržujeme pitný režim
 • připomínáme Den učitelů (vyrábíme přání)

VÝZDOBA DRUŽINY JARNÍMI SYMBOLY

 • pravidla silničního provozu (kolo, dopravní značky, bezpečnost)
 • kreslíme a učíme se dopravní značky
 • velikonoční tradice (pomlázky, vajíčka, koleda…)
 • vyrábíme velikonoční dekorace

DOPRAVNÍ TÉMATIKA – BEZPEČNOST NA SILNICI

VELIKONOCE – VÝTVARNÉ DEKORACE

 • Den matek – vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky
 • co je to doma? – povídáme si o rodině (kdo všechno do ní patří atd.)
 • pravidla slušného chování
 • mláďata v přírodě – čteme, povídáme si, kreslíme
 • chápeme podstatu a důležitost ochrany přírody a zlepšování životního prostředí
 • upevňujeme poznatky o likvidaci a třídění odpadu

HÁDANKOVÉ ODPOLEDNE

 • Den dětí
 • posilujeme tělesnou zdatnost sportováním
 • hovoříme o chování v krizových situacích (setkání s cizím člověkem, zvířetem, zásady první pomoci, důležitá telefonní čísla apod.)
 • kam na výlet anebo na prázdniny, léto v přírodě

DEN DĚTÍ

JAK SI PŘEDSTAVUJI NEJHEZČÍ PRÁZDNINY –  MALUJEME NA CHODNÍK

ZÁŘÍ – psychosociální hry dle individuální potřeby třídy, zdraví, zdravý životní styl,   rizikové chování

ŘÍJEN – význam kamarádství v životě člověka

LISTOPAD – rodina a její vliv na vývoj člověka + vztahy v rodině

PROSINEC – stravovací návyky + poruchy příjmu potravy (zásady správného stravování)

LEDEN – šikana a vztahy s ostatními

ÚNOR – drogová problematika – vysvětlení základních pojmů ( závislost, droga atd.)

BŘEZEN – jsme rozdílní, ale přesto máme své místo ve skupině, hry na soudržnost třídy, vztahy ve třídě

DUBEN – vztahy s ostatními – nebezpečí od cizích lidí

KVĚTEN – škodlivý vliv kouření, alkoholu atd. na lidský organismus

ČERVEN – pravidla bezpečného používání internetu, kyberšikana, závislost na počítači a počítačových hrách (gambling)

Provoz školní družiny

Kroužky

 V rozpisu družiny jsou již uvedeny kroužky. O jejich zahájení rozhodne vedení školy s ohledem na epidemiologickou situaci. Vážení rodiče, vzhledem k velkému zájmu o některé kroužky budou pravděpodobně probíhat úpravy ve dnech a časech z důvodu rozdělení do dvou skupin.

 

· účast v kroužcích /kromě CODY/bezplatná

· kroužek Šikovné ruce – Mgr. Šádová

· Hra na flétnu – Mgr. Stradová

· taneční kroužek CODA/externí pracovník/

· Gymnastická průprava – Mgr. Štemberková

· Šachový kroužek – L. Hlavicová

· Badatelský kroužek – L.Hlavicová

· Baletní průprava – Mgr. Matoušková

· příprava žáků na přijímací zkoušky pro žáky 5. třídy ZŠ

· kroužky cizích jazyků od první až do páté třídy – AJ, NJ, ŠJ