Školní družina naší školy

základní informace

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků, částečně také dohledu nad účastníky.

V současné době jsou účastníci registrováni do tří oddělení a Dětského klubu.

týdenní plány

Týdenní plány jednotlivých oddělení budou k dispozici na nástěnce u školní družiny – u hlavního vchodu.

máte zájem?

Úplata za pobyt žáka v ŠD: na pololetní bázi

3000,- Kč na rok při docházce 4 a více dnů v týdnu do ŠD neomezený počet kroužků (možnost platby ve 2 splátkách  pololetně 1500,- Kč)
2000,-Kč na rok při využití 3 dnů v týdnu v ŠD + 2 kroužky (možnost platby ve 2 splátkách  pololetně 1000,- Kč)
1000,- Kč na rok při využití 1-2 dnů v týdnu v ŠD + 2 kroužky, nebo pouze využití 1-2 kroužků (možnost platby ve 2 splátkách  pololetně 1000,- Kč)

Pokud žák není účastníkem ŠD a bude navštěvovat zájmové činnosti při ŠD je úhrada úplaty na rozhodnutí ředitele školy.

“Tak jdeme na to! Stáhněte si přihlášku a vyplněnou nám ji zašlete. Budeme se těšit.”

Umístění a vybavení školní družiny

V každé třídě je k dispozici interaktivní tabule. V naší družině mají žáci k dispozici relaxační sedací pytle, relaxační míče, cvičební podložky atd. Žáci si mohou vybírat z mnoha zábavných deskových her, hraček, stavebnic (nově polytechnická stavebnice), knih a časopisů. V rámci ŠD využíváme naší školní zahradu.

Fotogalerie

Školní zahrada

Dětský klub

Základní škola

Kontakty

Vedoucí školní družiny (Lenka Hlavicová): 703 465 251

ranní družina od 06:30:  703 465 931

1. oddělení do 15:00 (Monika Švadlenová): 703 465 931

2. oddělení do 15:00 (Mária Matoušková): 792 221 809

3. oddělení do 15:00 (Alena Rácová): 606 524 438

koncová odpolední družina od 15:00 do 16:30 (Mária Matoušková): 792 221 809

Provoz školní družiny

Ranní družina 6:30 – 7:45 hodin

Odpolední družina do 16:30 hodin

Od 15.00 hod. dochází ke slučování účastníků ze všech oddělení do I. oddělení v přízemí budovy.

Omlouvání a odhlašování

Omluvu nepřítomnosti účastníka v ŠD, odchylky od docházky účastníka, odchod účastníka s jinou osobou, nebo v jinou dobu než je uvedeno v písemné přihlášce s dodržením stanovených časů odchodů, aby nebyla narušována činnost oddělení ŠD, sdělí rodiče ŠD písemně.

Účastník nemůže být propuštěn ze ŠD na základě telefonické domluvy ani nemůže být poslán rodičům před budovu školy!  Předávání děti při odchodu MUSÍ vždy proběhnout osobním kontaktem s vychovatelkou!

Odhlášení účastníků ze ŠD se provádí na základě písemného oznámení zákonného zástupce, které zákonný zástupce účastníka předá vedoucí ŠD.

Činnosti družiny

Odpočinkové činnosti:
• individuální hry, klidové činnosti, odpočinek po obědě
• poslech čtených knih, poslech hudby
• pobyt na školní zahradě, volné hry
• relaxační cviky
• činnosti dle výběru dětí a vlastní aktivita žáků

Rekreační činnosti:
• pohybové aktivity na školní zahradě
• hry s pohybovými prvky, vycházky, sportovní a míčové hry, tělovýchovné chvilky, pohybové hry
• stolní hry, výtvarné činnosti
• konstruktivní hry dle témat

Příprava na vyučování:
• hádanky, rébusy, křížovky, osmisměrky
• práce s dětskými časopisy a knihami
• slovní a vědomostní hry
• didaktické hry
• hry k upevňování učiva
• četba
• domácí úkoly

Zájmové činnosti:
• přírodovědné
– vycházky do přírody
– ekologická výchova
– vytváření z přírodních materiálů
• sportovní
– vybíjená, fotbal…
– pohybové hry
• společensko-vědní
– tradice a zvyky
– zájem o historii
• estetické
– pozorování v přírodě
– kresba, malba, lepení koláží
– zpěv a tanec
• pracovní
– montáže stavebnic
– práce s různými materiály
– péče o školní zahradu
– péče o květiny v budově školy

Roční tematický plán družiny

 • orientace ve škole i okolí školy
 • seznámení se školním řádem a řádem ŠD
 •  poučení o chování a bezpečnosti v ŠD a při pobytu mimo ni
 • školní jídelna – hygiena, stolování
 • pravidla společenského chování
 • seznamovací hry
 • dopravní vycházka – bezpečná cesta do školy
 • poznáváme houby – povídání, kvízy, vyrábění
 • prázdninové zážitky – kreslíme, vyrábíme
 • rok – roční období, měsíce, hlavní znaky podzimu, počasí a pranostiky
 • podzimní výzdoba ŠD
 • pohyb a pobyt venku
 • 29. září 2022 Světový den srdce
 • poznáváme naše město, znalost okolí, orientace v prostoru
 • podzimní dekorace – vyrábíme, kreslíme
 • pozorujeme proměny přírody
 • podzim v zahradě – výtvarné zpracování ovoce a zeleniny, poznáváme podle chuti, hmatu a vůně
 • pohybové a závodivé hry
 • vycházka do lesa, stavba domečků z přírodnin
 • sběr plodů a přírodnin
 • 20. října 2022 Den stromů
 • dramatizace pohádek, příběhů – děti hrají divadlo
 • taneční hry
 • dopravní výchova
 • relaxační chvilky s hudbou
 • povídáme si, jak se zvířátka připravují na zimu
 • barvy podzimu listy – frotáž, otisky listů, koláž
 • výroba krmítek pro zvířátka na zimu
 • Halloween – vyrábění, tvoření z dýní
 • Stolní hry (dáma, Člověče nezlob se!, piškvorky…)
 • učíme se asertivní pravidla
 • středa 2. listopadu 2022 Dušičky
 • Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky, „jak to chodí jinde ve světě“
 • výzdoba třídy – výroba ozdob, vystřihujeme sněhové vločky, aj.
 • kreslíme čerta, Mikuláše a anděla
 • zpíváme vánoční koledy
 • Vánoce v ŠD – posezením u stromečku, cukroví, rozkrajování jablíčka, pouštění lodiček, …
 • tělovýchovné chvilky – vytrvalost, obruče, držení těla, dechová cvičení
 • návštěva Vánoční výstavy
 • 3. prosince 2022 Mezinárodní den lidí s postižením
 • jak jsem prožil vánoční svátky
 • zimní sporty – poznávání jednotlivých sportů a vybavení
 • zvířata v zimě – vycházka do lesa
 • pozorujeme stopy zvěře a ptáků ve sněhu- interaktivní tabule, vycházka do lesa
 • vyrábíme sněhuláky z vaty, papíru, …
 • hry na sněhu – koulovaná
 • malujeme zimní krajinu
 • smyslové vnímání – hry a soutěže na hmat, čich, zrak, chuť, sluch
 • učíme se asertivní pravidla
 • tělovýchovné chvilky
 • 1. ledna 2023 Světový den míru
 • povídáme si o tradicích a původu masopustu
 • výroba masek
 • Valentýn – výroba přání
 • povídání o horské službě – interaktivní tabule
 • sezónní činnosti – koulování, stavby ze sněhu, kresba do sněhu
 • zdravý životní styl – správné oblékání, zimní sporty
 • tělovýchovné chvilky
 • učíme se empatii
 • ochutnávka cizokrajného ovoce
 • 13. února 2023 Světový den rádia
 • měsíc knihy – práce s knihou, čteme si úryvky z oblíbených knih, návštěva školní knihovny
 • pranostiky o jaru
 • jarní výzdoba ŠD
 • vyprávíme si o domácích mazlíčcích a mláďatech
 • pozorujeme probuzení přírody, hledání jarních květin (sněženky, bledule, aj.)
 • malujeme jarní květiny (různé výtvarné techniky)
 • tvoříme z papíru – jarní motivy
 • vycházka do okolí školy
 • kontaktní hry ve skupině
 • dopravní výchova, značky
 • relaxační chvilky – cvičení, říkadla
 • modelové hry „Co uděláš, když…?“
 • 22. března 2023 Světový den vody
 • Velikonoce – velikonoční zvyky, tradice
 • velikonoční výrobky, zdobení vajíček, výzdoba ŠD
 • Den Země – povídáme si o ekologii, chráníme přírodu, učíme se třídit odpad, „co znamená slovo recyklace“
 • úklid školní zahrady
 • čarodějnice – vyprávění, vyrábění, výtvarné zpracování
 • povídání o jarních pracích na zahradě i na poli
 • vycházka do okolí školy – zdokonalujeme chování na chodníku, přechodech, aj.
 • modelové hry – nakupujeme, na návštěvě, aj.
 • hlavolamy, rébusy, hádanky, kvízy
 • 1. dubna 2023 Mezinárodní den ptactva
 • dopravní výchova – vybavení kola, bezpečná jízda
 • vyrábíme rozkvetlé stromy, květiny, skládání z papíru
 • vycházky do přírody
 • zvířátka na statku, ze ZOO – volné zpracování
 • ekologická výchova, ochrana přírody
 • Den matek – vyrábíme přáníčka, učíme se básničku, povídáme si o mamince
 • představení povolání rodičů – hra na řemesla, pantomima, aj.
 • sociální a interaktivní hry – „kouzelná slovíčka“
 • 14. května 2023 Den matek
 • Oslava dne dětí – zahradní slavnost
 • těšíme se na prázdniny – malování, vyprávění
 • letní sporty – bezpečnost o prázdninách, první pomoc
 • učíme se telefonní čísla a správný postup při přivolání pomoci
 • práce s atlasem – hledáme země, které bychom chtěli navštívit
 • výtvarné a rukodělné dílny
 • přírodovědné vycházky
 • sportovní soutěže v odděleních – na školní zahradě
 • didaktické hry, křížovky, rébusy, stolní a společenské hry, hlavolamy, stavebnice
 • tvoříme dle fantazie
 • slavnostní ukončení docházky žáků do ŠD, vyhodnocení, odměny
 • poučení o bezpečném chování o letních prázdninách
 • 1. června 2023 Mezinárodní den dětí

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....