Návod, jak postupovat při přijímacím řízení

Základní info

Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Informace k Jednotné přijímací zkoušce (JPZ) a k oborům, do kterých se zkoušky vypisují

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro uchazeče o studium maturitních oborů připravilo podrobnější informace:

1. Do 1. 3. 2023 odevzdej ŠKOLOU POTVRZENOU přihlášku ke studiu do 1. kola (formulář přihlášky ke stažení na odkazu Přihlášky ke studiu, lékařské potvrzení nepožadujeme).

2. Můžeš podat dvě přihlášky na dvě školy, pořadí obou škol musí být na obou přihláškách shodné. Nejedná se o Tvou preferenci (že by 1.místo znamenalo Tvůj prioritní zájem, na druhém místě by byla náhradní varianta), ale jen o výběr termínu, kdy se dostavíš na danou školu. Započítáván Ti bude lepší výsledek z obou zkoušek.  Na přihlášku je nutno uvést kontaktní mail rodičů / zákonných zástupců, na který ti budou zasílány informace včetně pozvánky k přijímacímu řízení. Nicméně každá škola má k výsledku jednotných přijímacích zkoušek ještě svá kritéria – sleduj zveřejnění těchto kritérií na webových stránkách. Naše kritéria najdeš níže na této stránce.

3. Tvá přihláška bude zaregistrována, rodiče dostanou informační mail a Tebe pozveme k přijímacím zkouškám. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura a písemného testu z předmětu Matematika, její termín bude stanoven opatřením MŠMT a zveřejněn na webových stránkách školy.

4. Několik dní před tím, než u nás budeš konat Jednotnou („státní“) přijímací zkoušku, absolvuješ i školní přijímací zkoušku ve formě vyplnění motivačního dotazníku. Bude stanoven časový rozpis a budeš s ním seznámen(-a) v pozvánce k přijímacímu řízení na naši školu.

5. Do určitého data (bude určeno) se dozvíš, zda jsi byl(-a) přijat(-a), ve lhůtě do 10 pracovních dnů musíš odevzdat podepsaný zápisový lístek. Pokud jsi nebyl(-a) přijat(-a), máš právo na odvolání nebo si můžeš podat přihlášku do druhého kola (bude určeno, zda bude vypsáno).

Požadavky na přijetí na naše gymnázium

(v 1. kole i v dalších kolech přijímacího řízení)

  • včasné podání přihlášky- velmi dobrý průměrný prospěch (do Ø 2,00)
  • absolvování jednotného celostátního testu (platí pouze pro 1. kolo)
  • vyplnění motivačního dotazníku
  • absolvování motivačního pohovoru
  • doplňkové kritérium: doložení dalších školních či mimoškolních úspěchů ve vědomostních, sportovních a celospolečenských aktivitách

Pokud jsi podal přihlášku do 2. kola, postup je obdobný.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....