Návod, jak postupovat při přijímacím řízení

Základní info

Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Informace k Jednotné přijímací zkoušce (JPZ) a k oborům, do kterých se zkoušky vypisují

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro uchazeče o studium maturitních oborů připravilo podrobnější informace:

1. Do 1. 3. 2023 odevzdej ŠKOLOU POTVRZENOU přihlášku ke studiu do 1. kola (formulář přihlášky ke stažení na odkazu Přihlášky ke studiu, lékařské potvrzení nepožadujeme). Pokud se přihlašuješ na 8-letý obor, tak je přihláška zpoplatněna částkou 300,- , která pak bude odečtena ze školného, pokud k nám nastoupíš.

2. Můžeš podat dvě přihlášky na dvě školy, pořadí obou škol musí být na obou přihláškách shodné. Nejedná se o Tvou preferenci (že by 1.místo znamenalo Tvůj prioritní zájem, na druhém místě by byla náhradní varianta), ale jen o výběr termínu, kdy se dostavíš na danou školu. Započítáván Ti bude lepší výsledek z obou zkoušek.  Na přihlášku je nutno uvést kontaktní mail rodičů / zákonných zástupců, na který ti budou zasílány informace včetně pozvánky k přijímacímu řízení. Nicméně každá škola má k výsledku jednotných přijímacích zkoušek ještě svá kritéria – sleduj zveřejnění těchto kritérií na webových stránkách. Naše kritéria najdeš níže na této stránce.

3. Tvá přihláška bude zaregistrována, rodiče dostanou informační mail a Tebe pozveme k přijímacím zkouškám. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura a písemného testu z předmětu Matematika, její termín bude stanoven opatřením MŠMT a zveřejněn na webových stránkách školy.

4. Několik dní před tím, než u nás budeš konat Jednotnou („státní“) přijímací zkoušku, absolvuješ i školní přijímací zkoušku ve formě vyplnění motivačního dotazníku. Bude stanoven časový rozpis a budeš s ním seznámen(-a) v pozvánce k přijímacímu řízení na naši školu.

5. Do určitého data (bude určeno) se dozvíš, zda jsi byl(-a) přijat(-a), ve lhůtě do 10 pracovních dnů musíš odevzdat podepsaný zápisový lístek. Pokud jsi nebyl(-a) přijat(-a), máš právo na odvolání nebo si můžeš podat přihlášku do druhého kola (bude určeno, zda bude vypsáno).

Požadavky na přijetí na naše gymnázium

(v 1. kole i v dalších kolech přijímacího řízení)

  • včasné podání přihlášky- velmi dobrý průměrný prospěch (do Ø 2,00)
  • absolvování jednotného celostátního testu (platí pouze pro 1. kolo)
  • vyplnění motivačního dotazníku
  • absolvování motivačního pohovoru
  • doplňkové kritérium: doložení dalších školních či mimoškolních úspěchů ve vědomostních, sportovních a celospolečenských aktivitách

Pokud jsi podal přihlášku do 2. kola, postup je obdobný.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....