Návod, jak postupovat při přijímacím řízení

Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Info k Jednotné přijímací zkoušce a oborům

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro uchazeče o studium maturitních oborů připravilo podrobnější informace:

materiál ke stažení zde

  1. Do 1. 3. 2020 odevzdej ŠKOLOU POTVRZENOU přihlášku ke studiu do 1. kola (formulář přihlášky ke stažení na odkazu Přihlášky ke studiu,  lékařské potvrzení nepožadujeme).
  1. Můžeš podat dvě přihlášky na dvě školy, pořadí obou škol musí být na obou přihláškách shodné. Nejedná se o Tvou preferenci (že by 1.místo znamenalo Tvůj prioritní zájem, na druhém místě by byla náhradní varianta), ale jen o výběr termínu, kdy se dostavíš na danou školu. Započítáván Ti bude lepší výsledek z obou zkoušek. Na přihlášku je nutno uvést kontaktní mail rodičů / zákonných zástupců, na který ti budou zasílány informace včetně pozvánky k přijímacímu řízení. Nicméně každá škola má k výsledku jednotných přijímacích zkoušek ještě svá kritéria – sleduj zveřejnění těchto kritérií na webových stránkách. Naše kritéria najdeš níže na této stránce.
  2. Tvá přihláška bude zaregistrována, rodiče dostanou informační mail a Tebe pozveme k přijímacím zkouškám. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura a písemného testu z předmětu Matematika, její termín bude stanoven opatřením MŠMT a zveřejněn na webových stránkách školy.

Několik dní před tím, než u nás budeš konat Jednotnou („státní“) přijímací zkoušku, absolvuješ i školní přijímací zkoušku ve formě vyplnění motivačního dotazníku. Bude stanoven časový rozpis a budeš s ním seznámen(-a) v pozvánce k přijímacímu řízení na naši školu.

Do 8 dnů po konání zkoušky se dozvíš, zda jsi byl(-a) přijat(-a), ve lhůtě do 5 pracovních dnů musíš odevzdat podepsaný zápisový lístek. Pokud jsi nebyl(-a) přijat(-a), máš právo na odvolání nebo si můžeš podat přihlášku do druhého kola.

 

Požadavky na přijetí na naše gymnázium (v 1. kole i v dalších kolech přijímacího řízení):

  • včasné podání přihlášky- velmi dobrý průměrný prospěch (do Ø 2,00)
  • absolvování jednotného celostátního testu (platí pouze pro 1. kolo)
  • absolvování ústního motivačního pohovoru – ve stejný den jako jednotná písemná  přijímací zkouška
  • doložení Tvých úspěchů v těchto oblastech : vědomostní (soutěže, olympiády), sportovní, umělecké a v oblasti obecně prospěšné činnosti

Pokud jsi podal přihlášku do 2. kola, postup je obdobný, odpadá pouze celostátní jednotný test – kritéria níže. Ke splnění kritérií přijímacího řízení je třeba dosáhnout v 1. kole alespoň 75 bodů a ve v 2. kole alespoň 50 bodůPřijímací kritéria pro cizince: dle tabulky, v 1. kole minimum získaných bodů je 50, ve 2. kole minimum 40 bodů

 

Kritéria pro přijetí v 1. kole:Kritéria pro přijetí ve 2. kole:
Maximum 150 bodů, z toho:Maximum 100 bodů, z toho:
100 bodů za jednotnou přijímací celostátní zkoušku50 bodů za motivační pohovor
50 bodů za motivační pohovor40 bodů za prospěch v posledních 2 ročnících ZŠ
10 bodů za prokázané úspěchy v olympiádách, soutěžích (sportovních, vědomostních, uměleckých) nebo za zapojení se do společensky prospěšných aktivit