Erasmus+ project meeting Tábor, CZE (Young scientists), 10/2019

CZ:

  A máme za sebou další setkání projektu Erasmus+ s podtitulem „Young scientists“. V pondělí, první den, se všichni čeští hostitelé dostavili do táborské botanické zahrady, kde se seznámili s jejich hosty. Všichni byli rozděleni do dvou skupin, přičemž první šla na procházku Táborem po památných stromech se zajímavým výkladem Mgr. Radky Vanišové a druhá na prohlídku botanické zahrady s jazykovou podporou němčinářek Mgr. Petry Pivokonské a Mgr. Markéty Švadlenové. Zde bylo připravené velkorysé občerstvení. Po konci programu odešli hostitelé spolu s hosty do hotelu Dvořák vyzvednout svá zavazadla. Večerní program byl volný v rámci hostitelských rodin.

   V úterý se uskutečnil výlet do Prahy. První v pořadí byla návštěva Národního zemědělského muzea. Hlavní expozicí byla výstava Lesníkův rok, avšak ta samotná nikoho nezaujala tak moc, jako zbytek programu. Nadšení žáků totiž vykompenzovala prohlídka Prahy – Starého města, podaná česky i německy, a hlavně návštěvy zoo, která, a to musí všichni uznat, byla zábavná.
   Ve středu jsme se setkali v 8.30 u školy. Odtud se vyrazilo do Dendrologického centra v Průhonicích. Na místě jsme obdrželi materiály v češtině, které bylo za úkol přeložit ostatním studentům do jejich jazyka a vyplnit je. Během tříhodinové prohlídky centra jsme se dozvěděli velké množství zajímavých informací o zdejší vegetaci. Následoval společný oběd a přesun na zimní stadion. Rozdělili jsme se na pět skupin, ve kterých jsme soupeřili na „Laser game“.
   Ve čtvrtek jsme se sešli v 7.40 ve škole. Učitelé nás rozdělili do čtyř skupin, ve kterých jsme postupně podstoupili čtyři programy. Dva z nich se odehrávaly ve školní laboratoři. Zkoušeli jsme odloučit zelené barvivo chlorofyl a za pomocí mikroskopu zkoumali průdušnice listů. Další stanoviště se týkalo poznávání stromů podle listů či plodů a řazení jejich názvů v němčině, češtině a latině. V průběhu programu si každý nalepil list na strom přátelství. Dále se mělo jít na Hýlačku, ale počasí nám nepřálo, tak k tomu nedošlo. Přešli jsme tedy rovnou k závěrečnému ceremoniálu, ve kterém byly studentům z cizích zemí předány certifikáty. Nakonec jsme navštívili Jump arénu.
   V pátek jsme společně vyrazili na Lipno, kde jsme si to moc užili. Nejen, že jsme vyšlápli celý kopec až nahoru, ale také jsme prošli Stezku korunami stromů a to s německými a rakouskými učiteli, ale i se statečnou paní učitelkou Mušinskou, která s námi na konci trasy sjela tobogán dolů. Před ukončením schůzky Erasmu jsme ještě měli oběd dole pod sjezdovkou. Po rozloučení naše česká skupina vyrazila opět ke škole a už tehdy jsme se těšili, až se s nimi zase někdy uvidíme.

EN:

   And there is another meeting of Erasmus+ project, with the title “ Young scientists“ behind us. On Monday , the first day, all Czech hosts went to the botanical garden in Tábor, where they met with their guests. All people were divided into two groups. The first group went for a walk around memorial trees in Tábor guided by Mgr. Radka Vanišová and the second one on a tour to the botanical garden with language support of German teachers Mgr. Petra Pivokonská and Mgr. Markéta Švadlenová. A lot of food was prepared there. After the end, the hosts walked away with the guests to pick up their luggage in Hotel Palcát. The evening programme was free within the host families.

   On Tuesday we went to Prague. First we visited National agricultural museum. The main exposition was called Foresters year, but it wasn´t interesting for anyone as much as the rest of the programme. Students were enthusiastic about a guided tour of Prague – The Old town , it was told in German and in Czech and a visit of the Zoo, everyone has to admit it was fun.

   On Wednesday we met at 8:30 in front of the school. We went to the dendrological center in Průhonice from there. There we got materials in Czech language and we had to translate them into German and complete them. During three hours long centre visit we clued in so much interesting information about our vegetation. Then we went for lunch and then we went to the winter stadium. We formed five groups and fought in a laser game.

   On Thursday we met at 7:40 in the school.Teachers divided us into four groups in which we gradually worked on four tasks. Two of them were taken at school lab. We also tried to seperate the dye chlorophyl and with the help of microscope we researched trocheas of leaves. The next task was to guess trees by their leaves or by their fruits . We classified their names in German, Czech and Latin language. During the programme everyone stuck the leaf on the tree of friendship.The next programme should have been the visit of Hýlačka, due to bad weather, it was canceled. After that , there was a final ceremony. The certificates were given to students from foreign coutries. Finally we visited „ Jump Arena.“

   On Friday we set up for a trip to Lipno. Beside the climbing up the hill, we went through the „ Trail of treetop.“Teachers from Germany and Austria followed us.Mrs. Mušínská – a very brave teacher who got down by tobogan. After that we had a lunch. After saying goodbye we went back home.We look forward to seeing our friends again.