Erasmus+ project meeting Tábor, CZE (Innovative Citizens), 09/2019

CZ:

   Projekty Erasmus + “Educating Innovative  and Creative Citizens” s 5 evropskými partnerskými školami, to je setkávání se se studenty z cizích zemí, navazování kontaktů, prolamování bariér a rozšiřování obzorů v různých směrech. Každý projekt je jiný a unikátní a setkání jsou různě zaměřena. Tentokrát jsme byli hostitelé my a téma bylo „Voda a památky“ a projektové setkání se konalo v termínu 11. – 16. září 2019. Naším hlavním úkolem bylo jednak předvést prezentace v angličtině, která každá skupina připravila dome ve své zemi, na téma “Role vody u historických památek”, a jednak natočit krátká videa – to již bylo složení projektových skupin mezinárodní, a v každý projektový den vznikala videa na různá témata, podle programu.

   První den – středa – proběhl ve znamení uvítání a vzájemného seznámení. Někteří si byli prohlédnout město, jiní zase strávili zbytek dne odpočinkem po namáhavé cestě před večerním úvodním večírkem – “openingem” ve škole. Na čtvrtek byla naplánována velká návštěva Prahy. Zde jsme započali prohlídkou Národního zemědělského muzea, od kterého jsme pokračovali na Letnou k bývalému Stalinovu pomníku, kde měli naši studenti přednášku o období komunismu v Československu a odtud jsme šli na Staroměstské náměstí, kde byl rozchod, abychom si mohli sami projít Staré město, seznámit se s jeho historií a u Vltavy natočit materiály pro naše projektová videa. Další zastávkou bylo Václavské náměstí, ze kterého jsme se vydali zpět do Tábora.
   V pátek nás čekala návštěva Třeboně. Jako významné historické město a centrum rybníkářství bylo pro náš projekt přímo nabízející. První zastávkou ovšem nebyly rybníky, nýbrž Schwarzenberská hrobka. Teprve až poté jsme vyrazili podél rybníka Svět do města, které jsme prošli a pak jsme se plavili kolem Světa – tedy lodí kolem rybníka Svět. Která tedy zakončila náš pobyt v Třeboni. Sobota byla naplněna účastí většiny studentů na Táborských setkáních buď jako součást kostýmového průvodu jako naši každoroční účastníci z Kostnice a Škofja Loky, ale i z Welsu a z polské Pczszyny nebo jako součást davu. Poslední den – neděle – byla věnována návštěvě Kutné Hory. Počasí nám fantasticky přálo, zastavili jsme se na prohlídku kostnice (už víme, že anglicky je to “ossuary”) s výkladem o historii města a hřbitova, posléze se vydali ke kostelu svatého Jana Křtitele, ze kterého jsme si šli prohlédnout město a naší pouť završili v monumentální katedrále sv. Barbory. V jejímž průčelí jsme pořídili skupinovou fotku. A odjeli směrem Tábor, abychom zde definitivně uzavřeli projektové setkání. Závěr neděle tvořily právě prezentace a videoklipy, které vznikly v průběhu tohoto setkání. Na viděnou v prosinci v Polsku!

EN:

   Project Erasmus +“ Educating Innovative and Creative Citizens with 5 European partnership schools.This is the meeting-about students from foreign countries,making contacts,breaking the barriers and broadening their horizons in different fields. Each project is different and unique.The goals of meeting are different as well. This year we have been“ hosts“ and the theme was“ Water and historical sites.“The meeting was held from 11 th- 16 th September in 2019.The main goal was to present presentations in English.Each foreign group has prepared their own presentations back at home. The topic was „ the main function of water at historical sites.“The next goal was to make short videos during the project ´s days.

First day – Wednesday – welcoming and meeting of the hosts took place. Some went and saw the city, others spent the rest of the day relaxing after and exhausting journey before the opening “soirée” in school. A big visit of Prague was planned for Thursday. Here we started with a tour of the National Museum of Agriculture, from which we continued to Park Letná to the former Stalin Monument. Then we moved to the Old Town Square and had some free time to go around there ourselves, familiarize with its history and film some material by the Vltava River for our project videos. Our next stop was Wenceslas Square from where we set off on our way back to Tábor.

On Friday we visited Třeboň. It´s a famous historic town and a fishing centre and we enjoyed it. However our first stop weren´t lakes but Schwanzenbergs´ tomb. After that we went to the lake Svět (translated World) and to the centre of the town. Then we had a trip on a boat around Svět, which finished our trip in Třeboň. On Saturday we visited Táborská setkání with students from our partner schools (Konstanz, Skofia Loka, Wels and Pezszyna). Sunday was our last day, we visited Kutná Hora. The weather was fantastic. We stopped at Kostnice, which we know is ossuary in English.We stayed there a little and checked out the city and the cemetary. After that we went to the castle of Saint John the Baptist. It was very interesting. Not just the castle, but also the city nearby. We visited the Saint Barbora Cathedral too and took a group photo in front of it. Thereafter we headed back to Tábor to finally seal the project meeting. On Sunday we were putting videos and photos ( which we took throughout this meeting) together and composed a presentation. See you in December in Poland.