Vedoucí a členové předmětové komise ZŠ

VEDOUCÍ A ČLENOVÉ PŘEDMĚTOVÉ KOMISE I. ST. ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace: Mgr. Iva Šádová
členové: Mgr. Denisa Pražmová, Mgr. Iva Čejková, Mgr. Pavla Hesová, Mgr. Iveta Křivková

Cizí jazyky, cizojazyčná gramotnost: Mgr. Pražmová Denisa
členové: Barbara Novotná, Tereza Slavíková, PhDr. Roman Varga

Jazyk a jazyková komunikace: Mgr. Iva Šádová
členové: Mgr. Denisa Pražmová, Mgr. Iva Čejková, Mgr. Pavla Hesová, Mgr. Iveta Křivková

Cizí jazyky, cizojazyčná gramotnost: Mgr. Pražmová Denisa
členové: Barbara Novotná, Tereza Slavíková, PhDr. Roman Varga

Matematika a její aplikace: Mgr. Iveta Křivková
členové: Mgr. Ivana Šádová, Mgr. Denisa Pražmová, Mgr. Iva Čejková

Informatika: Marcel Schworm, člen PhDr. Roman Varga

Člověk a jeho svět: Mgr. Iveta Křivková
členové: Mgr. Ivana Šádová, Mgr. Denisa Pražmová, Mgr. Iva Čejková, PhDr. Roman Varga, Mgr. Winona Novotná

Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce: Mgr. Pražmová Denisa
členové: Mgr. Ivana Šádová, Mgr. Denisa Pražmová, Mgr. Iva Čejková, PhDr. Roman Varga, Mgr. Iveta Křivková, Bc. Tereza Slavíková

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Šádová (ZŠ)

Metodik prevence: PhDr. Roman Varga

Kariérový poradce: Mgr. Ivana Šádová (1.st.ZŠ), Mgr. Kateřina Pekárková (nižší gym.+2.st.ZŠ)

Školní časopis: Mgr. Marek Švadlena

Předmět speciálně pedagogické péče: Mgr. Lenka Kotková

Logopedický asistent: Mgr. Tereza Švadlenová, Lenka Hlavicová, Mgr. Lenka Kotková

Úkoly předmětových komisí:
 Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání.
 Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
 Koordinují plány učiva povinných, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky
oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací,
ochrany před násilím a prevence rizikového chování.
 Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.
 Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
 Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
 Plánují DVPP.
 Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků.
 Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.