Aktuální informace o opatřeních

příspěvek z 17.11.2020:

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 18. 11. 2020

Aktualizováno k 18. 11. 2020: Doplněny informace o možnostech omlouvání žáka. 

Mateřské školy – pro prezenční docházku nejsou omezeny.

Základní školy – pro prezenční docházku jsou omezeny takto:

 • S výjimkou žáků 1. a 2. třídy základních škol se omezuje provoz základních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků základní školy na vzdělávání v základní škole. 1. a 2. třídy základních škol docházejí k prezenční výuce, zbylé třídy se vzdělávají distančně.
 • V případě, že jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníkuzákladní školy také žáci vyšších ročníků, takse osobně vzdělávání účastní také tito žáci vyšších ročníků prvního stupně základních škol.
 • Provoz přípravných tříd základní školy není omezen.
 • Provoz škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy není omezen.
 • Provoz školy při zdravotnickém zařízení není omezen.

Prezenční výuka ve všech uvedených případech probíhá pouze v homogenních třídách (skupinách) žáků. Doporučujeme, aby se pedagogové u jednotlivých skupin nestřídali, pokud je to možné; nicméně to není zakázané.

Je zakázáno  při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.

Jsou povoleny individuální konzultace 1 žák + 1 pedagog (možnost přítomnosti navíc také zákonného zástupce). O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz školní družiny nebo školního klubu je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, pokud je zachována homogennost skupiny (tedy v oddělení nebo skupině budou pouze žáci z jedné třídy).

Základní školy nebo třídy základních škol zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

Provoz těchto škol či tříd není omezen. Výuka probíhá v neměnných homogenních skupinách. Je zakázáno při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

Provoz školní družiny a školního klubu je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, za podmínky dodržení homogennosti skupin (tedy v oddělení ne skupině budou pouze žáci z jedné třídy).

Školy v přírodě jsou zakázány.

Střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského zákona je omezen tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
 • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
 • Jsou povoleny individuální konzultace 1 žák/student + 1 pedagog. O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

Praktické školy jednoleté a dvouleté

Provoz těchto škol není omezen. Je zakázáno při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a základní umělecké školy

Stále je zakázána osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce.

Školní klub a středisko volného času

Prezenční činnost střediska volné času je zakázána.

Prezenční činnost školního klubu je možná pro účastníky, kteří se mohou podle výše uvedených pravidel účastnit prezenčního vzdělávání za podmínky, že ve skupině jsou pouze žáci z jedné třídy školy.

Školské výchovné a ubytovací zařízení

Je zakázáno poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou:

 •  žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 •  žáků a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a
 •  žáků škol/tříd, kteří se mohou podle výše uvedených pravidel účastnit prezenční výuky.

Obecně jsou nadále zakázány, s výjimkou mateřských škol, sportovní činnosti a zpěv při vzdělávacích aktivitách.

Zrušením zákazu osobní přítomnosti na vzdělávání, jak je uvedeno výše, se stává docházka pro žáky a studenty povinnou. V případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s „rizikovou“ osobou) nebude chtít poslat žáka k prezenčnímu vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Omluvený žák není povinen účastnit se distanční výuky podle § 184a školského zákona a škola není povinna tuto výuka zajišťovat. Doporučujeme se v těchto případech domluvit s ředitelem/kou školy na postupu při výuce žáka – např. forma dobrovolné distanční výuky, možnost individuálních konzultací apod. O omlouvání žáka a individuálních konzultacích rozhoduje ředitel/ka školy.

zdroj: koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

příspěvek z 13.10.2020:

Dopis pro rodiče ohledně výuky od středy 14.10.2020

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády zůstanou od zítřka školy zavřené. Snažíme se nyní získat více informací, které bychom vám velmi rádi co nejdříve poskytli. Zatím to vypadá následovně, případně vám ještě upřesníme :

1) Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin, v případě potřeby mírně upraveného. Část hodin se bude odehrávat online přes platformu MS Teams, kde bude moci být živý přenos (podobně jako na Skypu), žáci i učitelé tam také mohou nahrávat soubory, řešit úkoly i jejich termíny atd. Část hodin bude uskutečněna prostřednictvím zadaných úkolů, které si žáci samostatně splní. Úkoly budou také jako přehled předmětu zadávány do Bakalářů, jak jste povětšinou zvyklí z jara. A to z toho důvodu, abyste i Vy měli přehled a mohli se na ně podívat.

2) Domníváme se, že provoz školní jídelny nebude možný, a to za žádných podmínek, které bylo možno využít v předchozích dnech.

3) Domníváme se, že nebudeme moci poskytovat žádné osobní konzultace starším žákům a studentům gymnázia. Škola ale pravděpodobně nebude “hermeticky” uzavřená jako na jaře, určitě si můžete dojít vyzvednout učení nebo další věci.

4) Napište nám, co budete ještě potřebovat. (Maily vyřizujeme hned).  Pokud potřebuje Vaše dítě notebook nebo tablet k práci z domova, napište nám. Ty z první vlny, které jsme dávali k dispozici, jsou nyní pro velký zájem již rozebrány, ale dali jsme k dispozici další sadu, která je nyní připravena pro zájemce z vašich řad. Napište nám, pokud ještě váš zájem trvá. Máte další otázky ohledně výuky nebo jiné problémy? Dejte vědět, jsme tu pro vás.

S přáním dobrého zdraví a mnoha sil do dalších dnů

Mgr. Markéta Švadlenová, ředitelka

Mgr. Věra Komzáková, jednatelka

Mgr. Jitka Musilová, zástupkyně ředitelky

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o

Zavadilská 2472

390 02 Tábor

www.tabsg.cz

603146684

příspěvek z 02.10.2020:

Dopis pro rodiče ohledně výuky od pondělí 05.10.2020

Vážení rodiče,

dle sdělení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje je v současné době celý Jihočeský kraj označen zeleně, to znamená, že výuka jak na gymnáziu, tak i na základní škole pokračuje běžným způsobem i od pondělka 5.10.2020, s následujícími omezeními KHS Jč. kraje :

1.  omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, tak, že součástí vzdělávání není zpěv (hodiny hudební výchovy budou pokračovat s náhradním programem)

 

2.  omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Tzn. hodiny tělesné výchovy v naší ZŠ pokračují „normálně“, na nižším a vyšším gymnáziu budou hodiny TV nahrazeny jiným programem (pobyt venku, procházka, relaxační aktivity ve škole).

 

Jsem ráda, že provoz naší školy zůstane zachován. Sděluji Vám také, že doposud (do čtvrtka 1.10. do 10.00) nebyl na naší škole NIKDO pozitivně testován.

Mgr. Markéta Švadlenová, ředitelka školy

příspěvek z 09.10.2020:

Dopis pro rodiče ohledně výuky od pondělí 12.10.2020

Vážení rodiče,

zde jsou pro Vás informace, jakým způsobem bude probíhat výuka v následujících třech týdnech (tj. do konce října):

1. Základní škola

– nic se nemění, výuka bude probíhat jako doposud, podzimní prázdniny jsou prodlouženy o dva dny (pondělí 26.10. a úterý 27.10.) – tzn.budou celý týden od 26. do 30.10. Posledním dnem, kdy půjdou děti před prázdninami do školy, bude pátek 23.10., dnem nástupu do školy – pokud samozřejmě nebudou mezitím nařízena jiná opatření – bude pondělí 2.11.2020.

2. Nižší gymnázium (prima, sekunda, tercie, kvarta)

– nic se nemění, výuka bude probíhat jako doposud, podzimní prázdniny jsou prodlouženy od dva dny (pondělí 26.10. a úterý 27.10.)

3. Vyšší gymnázium (kvinta, 1. – 4. ročník)

– od 12.10. do 23.10. bude probíhat výuka distančním způsobem, podzimní prázdniny jsou prodlouženy od dva dny (pondělí 26.10. a úterý 27.10.)

– pro žáky vyššího gymnázia bude práce zadávána průběžně přes Bakaláře a hodiny budou probíhat přes aplikaci Teams, při výuce se bude postupovat podle aktuálního rozvrhu hodin

– žáci budou za svou práci hodnoceni. Distanční výuka je pro všechny žáky nyní již povinná

– žáci si mohou dojít do školy pro věci, učebnice atd., škola pro ně uzamčená nebude

– mohou si také od pondělí 12.10. vyzvednout školní notebook k zapůjčení domů

příspěvek z 19.09.2020:

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání, k dispozici ZDE. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání, k dispozici ZDE; toto opatření se může v určitých aspektech týkat i škol a školních zařízení:
• může být důležité pro některé provozy zejm. praktického vyučování, upozornit lze zejména na podmínky činnosti holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry apod. (písm. g) a h) mimořádného opatření);
• dále se týká podmínek provozu stravovacích služeb, a to včetně školního stravování (písm. j) mimořádného opatření); • podmínek komerčního provozu sportovišť (pronájem tělocvičen, školních hřišť apod., viz písm. m) mimořádného opatření).

informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu a omezení hromadných akcí, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání, k dispozici ZDE; podle tohoto opatření například platí, že vnitřní akce nad 10 osob (mimo výstavy, trhy, veletrhy a jim podobné akce) se mohou konat za předpokladu, že každý účastník akce má určeno místo k sezení (bod 2
mimořádného opatření).

V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění, stále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) pro děti a pedagogické pracovníky v těchto školách.
• Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není
vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby
a záchody).
• Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
• Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Režim pro nošení roušek se nemění pro:
▪ Internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty
▪ Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou
▪ Školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti
▪ Žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákonaTo znamená, že podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest v těchto školách a školských zařízení není nutné nošení ochrany dýchacích cest.