Rodiče a studenti ČTĚTE – aktualizujeme denně

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám dali zprávu ohledně uzavření tohoto opravdu speciálního a nejen pro Vás velmi náročného školního roku.

Konzultace ve formě, ve které pro gymnázium probíhaly od 8.6. a výuka pro ZŠ od 25.5., jsou nyní u konce, v týdnu 22.6.-26.6. a dne 29.6. budou probíhat hodiny a organizační práce s třídním učitelem, případně ještě dle potřeby s některým z dalších vyučujících.

Hodnocení na vysvědčení bude známkami, ve velké většině případů připojíme i pochvalu za práci na dálku, Vaše děti (i Vy) si to opravdu zaslouží. Chválím i ty, kteří třeba nepracovali na dálku na 100%, ale potom chodili do školy na konzultace.

Uzavření známek právě probíhá, poslední možnost bude v příštím týdnu ve výjimečných, předem domluvených jednotlivých případech.

Vysvědčení bude možno předat celé třídě najednou, nikoli ve skupině jako dříve, myslím, že i to všichni oceníme.

Den předání vysvědčení a ukončení školního roku je 30.6.2020.

 

Vážení rodiče, velice Vám za všechny učitele a za celé vedení školy děkuji za Vaši skvělou spolupráci, přejeme Vám krásné léto, zaslouženou dovolenou a těšíme se na doufejme „normální“ zahájení školního roku dne 1. září 2020.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám dali zprávu ohledně uzavření tohoto opravdu speciálního a nejen pro Vás velmi náročného školního roku.

Konzultace ve formě, ve které pro gymnázium probíhaly od 8.6. a výuka pro ZŠ od 25.5., jsou nyní u konce, v týdnu 22.6.-26.6. a dne 29.6. budou probíhat hodiny a organizační práce s třídním učitelem, případně ještě dle potřeby s některým z dalších vyučujících.

Hodnocení na vysvědčení bude známkami, ve velké většině případů připojíme i pochvalu za práci na dálku, Vaše děti (i Vy) si to opravdu zaslouží. Chválím i ty, kteří třeba nepracovali na dálku na 100%, ale potom chodili do školy na konzultace.

Uzavření známek právě probíhá, poslední možnost bude v příštím týdnu ve výjimečných, předem domluvených jednotlivých případech.

Vysvědčení bude možno předat celé třídě najednou, nikoli ve skupině jako dříve, myslím, že i to všichni oceníme.

Den předání vysvědčení a ukončení školního roku je 30.6.2020.

 

Vážení rodiče, velice Vám za všechny učitele a za celé vedení školy děkuji za Vaši skvělou spolupráci, přejeme Vám krásné léto, zaslouženou dovolenou a těšíme se na doufejme „normální“ zahájení školního roku dne 1. září 2020.

Výsledky přijímacího řízení pro 8-leté studium ZDE .

Výsledky přijímacího řízení pro 4-leté studium ZDE .

Zveřejnění: Dne 16. 6. 2020 (pro 4-leté studium) a 17. 6. 2020 (pro 8-leté studium) budou zveřejněny celkové výsledky přijímacího řízení na naší škole, tedy pořadí uchazečů dle úspěšnosti v celostátních přijímacích zkouškách z ČJ a MAT a naší školní přijímací zkoušky. Výsledky budou zaslány zákonným zástupcům uchazečů, vyvěšeny ve škole a na webových stránkách – pořadí uchazečů bude pod registračními čísly.

Zápisový lístek: Obdrželi jste jej na své ZŠ. Odevzdejte do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků školou, tj. nejpozději do 23.6. pro 4-leté a do 24.6. pro 8-leté gymnázium.

Nejsem přijat, co teď? Ihned podejte s rodiči „Žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu“ – vzorový formulář ZDE

Celý infomateriál ZDE a odkaz na právní úpravu platnou pro letošní rok ze stránek MŠMT.

Vážení rodiče a žáci,

zahájili jsme částečný nástup 2. stupně ZŠ a tříd SŠ, výuka na dálku ale stále zůstává, sledujte proto svůj rozvrh, který najdete v Bakalářích (došlo k změnám a redukci vyučovacích hodin).

Zde si můžete stáhnout rozpis učeben od 8.6. do 11.6. 2020 pro třídy, které jsou přítomny v určité dny ve škole.

Vážení rodiče,

milí rodiče a žáci, ke stažení :

* Čestné prohlášení (prosím vyplnit a žák jej odevzdá při prvním nástupu do školy)

 Milí maturanti, zde najdete odkaz na kritéria hodnocení maturitní zkoušky v letošním roce: Výsledná známka je váženým průměrem procentních bodů, které se pak převedou na výslednou známku.

 Za dodržení všech opatření proběhnou ve dnech 1. a 2.6. didaktické testy společné části maturitní zkoušky (AJ, MAT, ČJ) pro třídy oktáva a 4.ročník. ve dnech 4. a 5.6. přivítáme na škole uchazeče o 8-leté i 4-leté studium na našem gymnáziu – absolvují motivační dotazník jako součást školní přijímací zkoušky. Všem přejeme mnoho zdaru !

 Vážení rodiče, byli jste mailem požádáni o vyjádření k nástup Vašich dětí – našich gymnazistů – od 8.6. Nyní, po obdržení informací od vás, pracujeme na rozpisu organizace tříd a skupin. V průběhu týdne 1.-5.6. bude znám speciální rozvrh hodin, který naleznete opět zde v této sekci, v mailech i na Bakalářích. Zde aktuální manuál MŠMT k podmínkám provozu.

Organizační pokyn ředitelky “O pracovní době a organizaci výuky v období od 25.5.2020”:

 Úřední doba kanceláře školy se stanovuje v rozsahu 7.30-14.30 v pracovních dnech. Pracovní doba pro pedagogické pracovnice ZŠ na plný úvazek se stanovuje od 7.30 do ukončení bloku školní skupiny dle aktuálního rozpisu. Zbývající pracovní doba a náplň budou řešeny formou „home office”. U zaměstnanců na částečný úvazek se tato doba stanovuje od 7.30 do 11.30 přítomností na pracovišti a zbývající doba dle poměrné výše pracovního úvazku formou „home office”. Pracovní doba pro pedagogické pracovníky gymnázia se stanovuje od 7.30 do 11.30. Zbývající pracovní doba a náplň budou řešeny formou „home office”. Pokud má pracovník závažné důvody pro nepřítomnost na pracovišti dle pokynu MŠMT a MZ, písemně s nimi seznámí vedení školy před nástupem na pracoviště . Povinností každého pedagogického zaměstnance je posílat prostřednictvím e-mailu denní záznam, který umožňuje doložit rozsah a obsah jeho činností.

Organizace výuky: Výuka je realizována distanční formou. Úkoly jsou posílány žákům přes Bakaláře nebo emailem (vždy centrální třídní mail). Některé hodiny se mohou uskutečnit formou videokonferencí (Skype, MS Teams). Dle kritérií hodnocení je i tato výuka a její výstupy součástí hodnocení za probíhající školní rok. Vedení školy doporučuje vyučujícím zadávat takové typy úkolů, které budou žákům pomáhat opakovat a učit se i novou látku, ale které nebudou klást zbytečné nároky na čas a síly rodičů nebo na domácí technické vybavení. Na webu školy v heslem chráněném prostředí rozšiřujeme nabídku paralelního doučování, které provází konkrétní předmět a obohacuje učební látku běžné výuky. Vedení školy doporučuje vyučujícím zúčastnit se webinářů a zorientovat se v nových elektronických portálech a možnostech domácí výuky, které nyní nabízejí vzdělávací portály a nakladatelství a další instituce. Až to situace umožní, budou k této problematice zorganizována školení sboru na využívání elektronických nástrojů ve způsobech a metodách distanční výuky. Vyučující a žáci ZŠ se řídí upraveným rozvrhem hodin. Vyučující ZŠ zapisují své předměty a zadané úkoly do elektronické třídní knihy. Každý vyučující sdělí svým žákům (ať již elektronicky písemně nebo při hodinách po Skypu) obsah úkolů, termín odevzdání, kritéria a váhu hodnocení výstupů. Úkoly pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zadávány individuálně.

Školní rok 2019/20 bude ukončen dne 30.06.2020 (úterý) vydáním výročních vysvědčení obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účastí všech žáků. Pracovní doba vyučujících a úřední hodiny kanceláře zůstávají v platnosti (7.30-14.30), stejně jako všechna ostatní ustanovení. K praktickému ukončení školního roku : od pondělí 22.6. budou podle harmonogramu probíhat konzultace především formou třídnických hodin. Budou odevzdávány učebnice a předávány šatní skříňky.

Maturitní vysvědčení bude slavnostně předáno maturantům tříd oktáva a 4.ročník dne 29.6. (pondělí) v sále Centra Univerzita Tábor v 15.00, předpokládané ukončení akce 16.00 hod.

Mgr. Markéta Švadlenová, ředitelka

Oznámení o úpravě formy přijímacího řízení (PZ) – č. j.: TSG-273/2020

 S odvoláním na usnesení vlády . 194 ze dne 12. března 2020, dále v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona . 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, které bylo vyhlášeno na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /SARS CoV-2/, dále ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení§ 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona a dle zákona . 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, jakož i vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení , maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, bylo rozhodnuto tak, že je upuštěno od ústní části školního přijímacího řízení – PZ, tj. upustilo se od osobního pohovoru s každým uchazečem a v důsledku toho byl odpovídajícím způsobem doplněn motivační dotazník o otázky, které by ústní pohovor obsahoval. Rozsah i kritéria zkoušky zůstaly neměnné. S ohledem na aktuální zvláštní pravidla pro přijímání ke vzdělávání byla tak upravena pouze její forma.

V Táboře dne 15. 5. 2020
Mgr. Markéta Švadlenová
ředitelka školy

Milí rodiče, milí žáci, těšíme se na vás již 25. května! Ale jak se v záplavě nařízení vyznat? Co mám dělat a jak se vrátit zpátky do školy? Na to odpoví tento článek. Článek najdete ZDE.

Milé maturantky, milí maturanti, ZDE najdete aktuální složení maturitních komisí a další důležité informace k letošním maturitním zkouškám. Dnes vám byly odeslány pozvánky k didaktickým testům ve dnech 1. a 2. 6., naleznete je ve svých mailových schránkách.

Od 25. 5. 2020 bude umožněn přístup do školy žákům 1. až 5. třídy. Docházka není pro žáky povinná. Žádáme o informaci, zda Vaše dítě do školy nastoupí, co nejdříve.

Pozor ! Pozdější přihlášení než 25. 5. 2020 už nebude možné.

 Rozpis pobytu žáků ve škole v jednotlivých skupinách bude stanoven tak, aby se žáci z různých tříd / skupin nesetkávali o přestávkách ani v šatnách a před školou (a ani vy rodiče) před začátkem a na konci vyučování. Budou tedy v různých časech začínat i končit, příchod, přestávky i odchod budou odstupňovány v intervalech po 10 minutách. Vzdělávání bude rozděleno na dopolední a odpolední část. Dopoledne bude probíhat vzdělávání podle pokynů vyučujících, kteří zajišťují vzdělávání na dálku. Odpolední část bude zaměřená na zájmovou činnost a odpočinkové aktivity. Přestávky, pokud to počasí dovolí, budou trávit na školní zahradě, budou zařazeny i relaxační chvilky. Skupiny budou stejné jako dopoledne a opět je budou personálně zajišťovat třídní učitelky.

Skupin bude celkem 5 a budou v nich žáci příslušných tříd 1. stupně. Velikost každé skupiny bude max. 15 žáků.

Příchod ke škole:                                          Konec dopolední části:

1.A        7,50 – 8,00 hod                                       11,45 hod

2.A        8,00 – 8,10 hod                                       11,55 hod 

3.A        8,10 – 8,20 hod                                       12,05 hod 

4.A        8,20 – 8,30 hod                                       12,15 hod 

5.A        8,30 – 8,40 hod                                       12,25 hod 

Nadále bude pokračovat vzdělávání na dálku. Během výuky bude určitě zařazen Skype nebo videokonference na MS Teams, doplněné o online výuku tak, jak jsou vaše děti s paní učitelkou zvyklé, a tím se zapojí jak žáci přítomní, tak i ti, kteří zůstali doma.

Při pohybu na chodbách a na školní zahradě bude povinná rouška. Ve třídě ne, nebude zařazena skupinová ani jiná kolektivní činnost, žáci budou sedět v lavicích samostatně s předepsanými odstupy.

V každé učebně i ve společných prostorách školy – počínaje od vstupu ve vestibulu školy – budou umístěné stojany na desinfekci rukou, zásobníky papírových ručníků a i na toaletách a ve třídách u umyvadel, stejně jako zásobníky mýdla na ruce. Poprvé proběhne desinfekce rukou ihned po přezutí. Pak průběžně a dle pokynů učitelek.

Rodič ani jiný doprovod žáka nemají přístup do školy. Žáci přijdou před školu dle určeného rozpisu, zde si je vyzvedne vyučující. Po přezutí v šatně půjdou do určené učebny. Ve vestibulu školy bude dozor, který první den od rodičů převezme “Čestné prohlášení” – ke stažení na našich stránkách:

https://tabsg.cz/event/informace-k-mimoradnemu-opatreni-uzavreni-skol-v-cr/, a bude koordinovat pohyb žáků, stejně jako o přestávkách, návštěvách toalety, při ukončení výuky a opuštění budovy, aby byly zachovány předepsané rozestupy, nošení roušek a desinfekce rukou.

Úklid školy s novými desinfekčními prostředky bude probíhat každý den včetně desinfekce lavic, stolů, židlí. Dvakrát i vícekrát denně budou desinfikovány kliky, vypínače, další frekventované dotykové plochy (PC myši, klávesnice). Několikrát denně se bude větrat. Roušky budou povinné mimo třídu. Každý žák přijde tedy do školy vybaven následovně:

1) první den bude odevzdáno Čestné prohlášení (Čestné prohlášení ke stažení)

2) Každý den dvě nové nebo čisté roušky

3) Žák má u sebe (nejlépe uzavíratelný) plastový sáček na roušku.

V nouzových případech je škola vybavena náhradními rouškami a uzavíratelnými plastovými sáčky.

Případný provoz jídelny, pokud bude otevřena, upravíme dalším organizačním pokynem.

Vážení rodiče, milí uchazeči,

přijímací řízení na naši školu se bude sestávat z následujících termínů, zda termín 1.či 2., rozhoduje pořadí školy na přihlášce. Ke správnému termínu dostanete samozřejmě pozvánku se všemi náležitostmi:

* 04. června: 1. řádný termín školního kola přijímacích zkoušek (vyplnění motivačního dotazníku)

* 05. června: 2. řádný termín školního kola přijímacích zkoušek (vyplnění motivačního dotazníku)

* 08. června: celostátní jednotné přijímací zkoušky pro 4-leté gymnázium (ČJ, M)

* 09. června: celostátní jednotné přijímací zkoušky pro 8-leté gymnázium (ČJ, M)

* 19. června: 1. náhradní termín školního kola přijímacích zkoušek (vyplnění motivačního dotazníku)

* 22. června: 2. náhradní termín školního kola přijímacích zkoušek (vyplnění motivačního dotazníku)

 

Důležité informace: Zkoušky se budou konat za přísných hygienických opatření. K uvedeným termínům budete pozvání e-mailem.

Milí maturanti,

Rádi bychom vás seznámili s pokyny k průběhu konzultací, které jsou možné osobně v budově školy od 11.5., a s další organizací až po plán maturitních zkoušek.

Pokyny ke vstupu do budovy a pohybu po budově :

 • Funkce vaší karty na vstup je vypnuta – u vstupu zvoňte.
 • Přezujte se do jiné obuvi.
 • Po přezutí si ihned vydezinfikujte ruce – desinfekční bezdotykový stojan je ve vestibulu školy.
 • Noste roušku. V případě potřeby je k dispozici v kanceláři školy.
 • Učebny pro konzultace jsou ve 2.patře.
 • Používejte výhradně toalety v přízemí.
 • Na chodbách i toaletách najdete sety k umytí i desinfekci rukou.
 • V učebnách je nutno dodržovat 2 metrové rozestupy.
 • Konzultace si vždy domlouvejte předem (budou zaneseny do přechodného rozvrhu hodin.
 • Učitelé po každé konzultaci zajistí desinfekci dotykových ploch a prostoru.

 

Maturity se budou konat v červnu.

25.-29.5.2020: V tomto týdnu Vám bude umožněn čas na přípravu podle vyhlášku, tzv. „svatý týden“.

1.-2.6.2020: Postupně didaktický test cizího jazyka, matematiky a českého jazyka. Pozvánku ke zkouškám obdržíte e-mailem.

10.6.-12.6.2020: Ústní zkoušky společné a profilové části pro oktávu, předsedkyně Mgr. Petra Klee.

15.-17.6.2020: Ústní zkoušky společné a profilové části pro 4.ročník, předseda Mgr. David Hartman.

 

Ústní maturitní zkoušky proběhnou bez slavnostního zahájení, za dodržení přísných hygienických opatření. 

 

 Rozpis zohlední další upřesňující pokyny ministerstva a vaše informace o termínech přijímacích zkoušek na VŠ. Ve vlastním zájmu pošlete co nejdříve třídním učitelkám informace o termínu, na který jste pozváni na přijímací zkoušky, pokud je vám již znám.

Vážení rodiče,

milí žáci a žákyně, kolegové a kolegyně, ke stažení najdete nové a důležité materiály:

* Metodika MŠMT pro nástup žáků do škol (SŠ)

* Metodika MŠMT pro nástup žáků do škol (ZŠ)

* Čestné prohlášení (prosím vyplnit a žák ZŠ jej odevzdá při prvním nástupu do školy)

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (na základě vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020) bude vyjádřeno známkami na vysvědčení.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

· podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020);

· podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky;

· podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu);

· podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

U nematurantů lze připustit variantu „nehodnocen“ pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení za 2. pololetí, přičemž v 1. pololetí byl žák také „nehodnocen“. V takovém případě bude stanoven náhradní termín hodnocení.

Do zameškaných hodin se počítají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti studentů na vzdělávání ve škole.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona).

Vážení rodiče,

tato informace, kterou Vám posíláme, bude zveřejněna i na stránkách školy. Sestavili jsme text podle postupných, průběžně zveřejňovaných informací MŠMT a Vlády ČR. Doufáme, že Vám budou naše informace užitečné a že Vám pomohou se rozhodnout o nástupu Vašeho syna do školy.

Dle zatím došlých odpovědí předpokládáme – tedy ještě nestanovujeme zcela na 100% – že se v každé třídě sejde maximálně tolik žáků, abychom mohli dodržet 15-člennou skupinu. Tuto skupinu povede v každé třídě normálně vlastní paní učitelka třídní a podle zvláštního rozpisu budou mít i angličtinu. Rozpis, na kterém v současné době pracujeme, bude stanoven tak, aby se žáci z různých tříd / skupin nesetkávali o přestávkách ani v šatnách a před školou (a ani vy rodiče) před začátkem a na konci vyučování. Budou tedy v různých časech začínat i končit.

Během výuky bude určitě zařazen Skype nebo videokonference na MS Teams, doplněné o online výuku tak, jak jsou vaše děti s paní učitelkou zvyklé, a tím se zapojí jak žáci přítomní, tak i ti, kteří zůstali doma.
Při pohybu na chodbách a na školní zahradě bude povinná rouška. Ve třídě ne, nebude zařazena skupinová ani jiná kolektivní činnost, žáci budou sedět v lavicích samostatně s předepsanými odstupy.
V každé učebně i ve společných prostorách školy – počínaje od vstupu ve vestibulu školy – budou umístěné stojany na desinfekci rukou, zásobníky papírových ručníků a i na toaletách a ve třídách u umyvadel, stejně jako zásobníky mýdla na ruce. Poprvé proběhne desinfekce rukou ihned po přezutí. Pak průběžně a dle pokynů učitelek.

Při provozu školy budou nápomocní i učitelé gymnázia, ve vestibulu bude dozor, který první den od rodičů převezme “Čestné prohlášení” – ke stažení na našich stránkách : https://tabsg.cz/event/informace-k-mimoradnemu-opatreni-uzavreni-skol-v-cr/, a bude koordinovat pohyb žáků, stejně jako o přestávkách, návštěvách toalety, při ukončení výuky a opuštění budovy, aby byly zachovány předepsané rozestupy, nošení roušek a desinfekce rukou.
Úklid školy s novými desinfekčními prostředky bude probíhat každý den včetně desinfekce lavic, stolů, židlí. Dvakrát i vícekrát denně budou desinfikovány kliky, vypínače, další frekventované dotykové plochy (PC myši, klávesnice). Několikrát denně se bude větrat. Roušky budou povinné mimo třídu. Každý žák přijde tedy do školy vybaven následovně :
1) první den bude odevzdáno Čestné prohlášení
2) Každý den dvě nové nebo čisté roušky
3) Žák má u sebe (nejlépe uzavíratelný) plastový sáček na roušku.

V nouzových případech je škola vybavena náhradními rouškami a plastovými sáčky.
Případný provoz jídelny, pokud bude otevřena, upravíme dalším organizačním pokynem.

Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci, těším se, že vše společně zvládneme a přeji mnoho sil v této nelehké době.
S pozdravem
Markéta Švadlenová.

Dnes bylo zveřejněno Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (výsledky zápisu do 1. třídy). Zde odkaz: https://tabsg.cz/2020/05/04/rozhodnuti-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani/

Vážení rodiče,

především bychom Vám rádi poděkovali za vaši spolupráci, obdivuhodnou  snahu zvládnout domácí výuku a k tomu ještě všechny vaše ostatní povinnosti. Vzhledem k novým informacím o předpokládaném návratu žáků 1. stupně ZŠ zpět do škol (25.května) Vás chceme na tuto skutečnost co nejlépe připravit. Prozatím Vám můžeme sdělit tyto základní informace:

 • Od 25.5. 2020 bude v omezeném provozu umožněn pobyt žáků ve škole
 • Úřední hodiny kanceláře – kopírují maximální možnost pobytu žáků ve škole : 7:30 – 14:30
 • V dopoledních hodinách pod dozorem pedagogického pracovníka, bude zajištěna činnost pro jednotlivé skupiny dětí do max. počtu 15 dětí. Složení skupiny bude stabilní a nemůže se měnit, ani na případnou odpolední činnost.
 • Na dopolední aktivity žáků může v případě potřeby navázat  odpolední pobyt dětí ve škole (max. do 14:30 hodin)
 • O obědech zatím nemáme upřesňující informace, jakmile budou, dame vám vědět a poradíme se s vámi o dalším postupu
 • Nebude probíhat výuka podle běžného rozvrhu hodin – každá třída bude pracovat ve svém  mimořádném režimu
 • I nadále bude pod vedením pedagogů pokračovat domácí výuka (nejen pro žáky, kteří do školy v daném termínu nenastoupí)
 • Žáci budou povinni mít každý den ve škole alespoň 2 roušky. Povinnost nasadit si roušku bude při práci ve skupině, o přestávkách při pohybu mimo třídu
 • Návrat dětí do škol bude dobrovolný – rozhodnutí zůstane plně v kompetenci zákonných zástupců

Abychom mohli co nejlépe naplánovat a zorganizovat opětovný návrat žáků do školy, potřebovali bychom od vás co nejdříve několik základních informací:

 1. Zda chcete nebo nechcete svému dítěti umožnit návrat do školy v omezeném provozu
 2. V jakém časovém rozmezí (maximum je stanoveno úředními hodinami, zákonní zástupci si rozhodnou o režimu dle vlastní potřeby)
 3. Pokud žák nastoupí do školy, předložíte prohlášení o “bezrizikovosti”

 

Po zpracování potřebných dat od Vás – rodičů,  všem zavčasu podáme doplňující informace – zejména k dělení dětí do skupin a  základní organizaci celého provozu ve škole.

S poděkováním za spolupráci a s přáním hezkého dne

vedení TSG a ZŠ

 Zrušení oblíbeného pobytu na Březové pro současnou 3.A a 4.A a přesun na další rok bez jakýchkoli finančních nároků.

 Zájezd do Švýcarska byl stornován – pokyn MŠMT zde http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/moznosti-reseni-skolnich-zajezdu-v-soucasne-situaci , storno proběhlo za těchto podmínek: V rámci rezervačního systému cestovní kanceláře PRO TRAVEL CK, s.r.o. byli přímo CK kontaktováni rodiče a uhrazené zálohy ponížené o zmíněný storno poplatek byl poslán zpět na čísla účtů, ze kterých CK platby obdržela. CK se snažila být maximálně vstřícná. Stornopoplatek. činil 270 Kč na dítě. Zde vzkaz od CK: “Velice si vážíme práce škol, které zájezdy pro žáky a studenty organizují, a také rodičů, kteří najdou v rodinném rozpočtu peníze na úhradu zájezdu. Moc bychom si přáli, abyste naše současné stanovisko s ohledem na těžkou aktuální situaci pochopili a abychom vše zvládli s respektem a vzájemným pochopením a mohli brzy navázat na předchozí spolupráci.”

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (na základě vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020) bude vyjádřeno známkami na vysvědčení.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

· podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020);

· podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky;

· podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu);

· podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

U nematurantů lze připustit variantu „nehodnocen“ pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení za 2. pololetí, přičemž v 1. pololetí byl žák také „nehodnocen“. V takovém případě bude stanoven náhradní termín hodnocení.

Do zameškaných hodin se počítají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti studentů na vzdělávání ve škole.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona).

MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení druhého pololetí 2019/2020: více informací najdete zde .

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (na základě vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020) bude vyjádřeno známkami na vysvědčení.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

· podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020);

· podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky;

· podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu);

· podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

U nematurantů lze připustit variantu „nehodnocen“ pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení za 2. pololetí, přičemž v 1. pololetí byl žák také „nehodnocen“. V takovém případě bude stanoven náhradní termín hodnocení.

Do zameškaných hodin se počítají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti studentů na vzdělávání ve škole.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona).

Vážení rodiče, v současné době již třetím týdnem probíhá výuka on-line. Jsme si vědomi, že nejste povinni mít technické vybavení na tuto nouzovou situaci. Zároveň chceme upozornit, že práce např. v mobilu má svá omezení a pro mnoho školních úkolů mobil nestačí. Rádi bychom Vašim dětem nabídli tablet s klávesnicí, kterou můžou v domácích podmínkách pro práci na dálku využít. V případě zájmu o tuto službu kontaktujte kancelář školy telefonicky nebo e-mailem.

Zápis k povinné školní docházce je upraven dle pokynu MŠMT – více se dočtete ZDE.

Organizační pokyn ředitelky školy “O pracovní době a organizaci výuky v období vyhlášení nouzového stavu”

Přítomnost na pracovišti není vyžadována. Je nicméně možná individuálně práce ve škole v úředních hodinách kanceláře, t.j. od 8:00 – 12:00 hodin. Pracovní doba a náplň budou řešeny formou „home office“.

Povinností každého pedagogického zaměstnance je posílat prostřednictvím e-mailu denní záznam, který umožňuje doložit rozsah a obsah jeho činností. Ke své práci mohou zaměstnanci využívat PC zařízení na pracovišti nebo si jej zapůjčit domů.

Organizace výuky : Výuka je realizována distanční formou. Úkoly jsou posílány žákům emailem (vždy centrální třídní mail/sytém Bakaláři), na 1.stupni ZŠ na rodičovský mail, vyučovací hodiny a konzultace jsou dle rozvržení třídních učitelek realizovány po Skypu (1., 2. 5.třída) nebo v prostředí Microsoft teams (2. a 3.třída),  na vyšším i nižším gymnáziu doplňující informace a individuální úkoly a soubory přes např. výše zmíněné či třídní WhatsAppové skupiny. Některé hodiny se mohou uskutečnit formou videokonferencí. Dle kritérií hodnocení je i tato výuka a její výstupy součástí hodnocení za probíhající školní rok. Bude vytvořen celkový plán výuky na dálku se specifiky jednotlivých tříd a předmětů vč. kritérií hodnocení. Takto bude doplněna nová aktualizace ŠVP (školního vzdělávacího programu, který bude schválen a zveřejněn).

Vedení školy doporučuje vyučujícím zadávat takové typy úkolů, které budou žákům pomáhat opakovat a učit se i novou látku, ale které nebudou klást zbytečné nároky na čas a síly rodičů nebo na domácí technické vybavení. Na webu školy v heslem chráněném prostředí rozšiřujeme nabídku paralelního doučování, které provází konkrétní předmět a obohacuje učební látku běžné výuky. Vedení školy doporučuje vyučujícím zúčastnit se webinářů a zorientovat se v nových elektronických portálech a možnostech domácí výuky, které nyní nabízejí vzdělávací portály a nakladatelství a další instituce. Až to situace umožní, budou k této problematice zorganizována školení sboru na využívání elektronických nástrojů ve způsobech a metodách distanční výuky.

ZDE si můžete stáhnout plán výuky na dálku, podle kterého pracujeme na ZŠ i na gymnáziu.

Informace pro veřejnost – Vzhledem k šířícímu se viru zůstane škola až do odvolání uzavřená. Kontaktovat nás můžete telefonicky nebo e-mailem.

Žádost o ošetřovné Vám rovněž na vyžádání zašleme e-mailem.

telefon kancelář: 381 282 830, 724 241 118

e-mail kancelář: sekret@tabsg.cz

kompletní kontakty naleznete na našem webu www.tabsg.cz

Neváhejte využívat e-mailových adres a mobilních čísel jak na vedení školy a sekretářky, tak na jednotlivé učitele.

Směrnice č. 6 – O pracovní době v období vyhlášení nouzového stavu:

Pracovní doba pro zaměstnance na plný úvazek se stanovuje od 8:00 – 12:00 hodin přítomnosti na pracovišti – TSG a ZŠ – v pracovních dnech, tj. 4 hodiny prezenčně, zbývající pracovní doba a náplň budou řešeny formou „home office“. U zaměstnanců na částečný úvazek se tato doba stanovuje od 8.00 – 10.00 přítomností na pracovišti a zbývající doba dle poměrné výše pracovního úvazku formou „home office“. Povinností každého pedagogického zaměstnance je posílat prostřednictvím e-mailu denní záznam, který umožňuje doložit rozsah a obsah jeho činností. Obdobně jako pracovní doba pro zaměstnance se stanovuje i úřední doba kanceláře školy, tj. 8.00 – 12.00 v pracovních dnech.

Účinnost : Od 13.3.2020 , Platnost : Od 13.3.2020 až do dne odvolání nouzového stavu Vládou ČR

V Táboře dne 13. 3. 2020, Mgr. Markéta Švadlenová, ředitelka

Plán výuky na dálku

Od 11. 3. 2020 do odvolání byla prezenční výuka nařízením vlády zrušena.

Od 11. 3. 2020 se neuvádějí absence žáků a nepřítomnost se nezapočítává do celkového počtu zameškaných hodin.

 

Obsah výuky

Výuka se koná v souladu se základními body tematických plánů jednotlivých předmětů na II.pololetí 2019/20 se zaměřením na opakování, získání, prohloubení a praktické uplatnění základních znalostí. Výuka je přizpůsobena možnostem žáků.

 

Metody, formy a prostředky distanční výuky

Hlavním koordinátorem vzdělávání žáků je třídní učitel.

Podpora vzdělávání žáků, zadávání úkolů, poskytování zpětné vazby, doporučení výukových materiálů (např. odkazy na výuková videa, prezentace, on-line testy, pracovní listy) jsou realizovány  prostřednictvím Bakalářů, třídních e-mailů, on-line komunikace (např. Skype, WhatsApp). Aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách školy.

Na webových stránkách školy (www. tabsg.cz) je také zavedený systém doučování s výukovými materiály. Žáky vedeme k aktivní práci se zdroji informací, vzájemné spolupráci a podpoře, k individuální práci.

Individuální podpora je poskytována žákům se SVP (individuální komunikace, ověřování porozumění zadaným úkolům apod.).

 

Výstupy

Písemný výstup v podobě (online) testu, výpisků v sešitě či v PC souboru, doplňovacích a poslechových cvičení, eseje, prezentace, referátu.

Ústní výstup: Prezentace, referát, rozhovor při videokonferenci.

Domácí samostatná práce- Čtení – porozumění textu

Dále žáci vypracovávají referáty, prezentace (většinou dobrovolné úkoly navíc), které, podle obsahu, prokázané snahy, kvality a formy přednesení (Skype apod.) jsou známkovány.

Žáci si vytvářejí portfolia se svými pracemi (např. v digitální podobě).

 

Hodnocení

Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání. Důraz bude kladen zejména na formativní hodnocení. Žákům je poskytována účinná zpětná vazba k dosahování pokroku. Zadávání on-line testů je vhodnou příležitostí pro autoevaluaci žáků a možnost podpory práce s chybou. Žákům je poskytnuta možnost opravy a přepracování úkolů. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za svoji práci.

Plnění zadaných úkolů prostřednictvím třídního e-mailu, programu Bakaláři či dle pokynů učitelů bude součástí hodnocení za toto pololetí. Do hodnocení je zahrnuta snaha o vzdělávání a rozvoj kompetencí, dodržení termínu odevzdání práce, její kvalita a správnost řešení.

Provoz kanceláře školy po dobu platnosti nařízení Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol:

V době od 13. 3. 2020 do odvolání je pracovní doba kanceláře školy každý všední den od 08:00 do 12:00 hodin (v naléhavých případech volejte – tel. 724 241 118 – M. Šmídová nebo 736 659 223 V. Hudková).

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodla ředitelka školy o uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání. Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy a jsou povinni informovat se o aktuální situaci na pracovišti. Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat žákům a studentům studijní materiály, studijní opory a domácí úkoly prostřednictvím emailu, programu Bakaláři nebo předem dohodnutých forem internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci a studenti musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

Vážení rodiče, v kanceláři školy si můžete vyzvednout formulář osobně nebo vám jej zašleme elektronicky na vyžádání: Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. V daném případě potvrzení vydává pouze škola.

Přípravné kurzy se do odvolání na naší škole také ruší.

V platnost vstupuje plošný zákaz osobní přítomnosti žáků na školách. T,j, není možný provoz školní jídelny, školní družiny ani osobní konzultace nejen pro maturanty či žáky vyššího gymnázia. Komunikace doplnění látky bude probíhat přes systém Bakaláři a třídní e-maily. Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví.