Mimořádné opatření – uzavření škol v ČR

27.03.2020

Vážení rodiče, v současné době již třetím týdnem probíhá výuka on-line. Jsme si vědomi, že nejste povinni mít technické vybavení na tuto nouzovou situaci. Zároveň chceme upozornit, že práce např. v mobilu má svá omezení a pro mnoho školních úkolů mobil nestačí. Rádi bychom Vašim dětem nabídli tablet s klávesnicí, kterou můžou v domácích podmínkách pro práci na dálku využít. V případě zájmu o tuto službu kontaktujte kancelář školy telefonicky nebo e-mailem.

21.03.2020

Zápis k povinné školní docházce je upraven dle pokynu MŠMT – více se dočtete ZDE.

17.03.2020

Organizační pokyn ředitelky školy “O pracovní době a organizaci výuky v období vyhlášení nouzového stavu”

Přítomnost na pracovišti není vyžadována. Je nicméně možná individuálně práce ve škole v úředních hodinách kanceláře, t.j. od 8:00 – 12:00 hodin. Pracovní doba a náplň budou řešeny formou „home office“.

Povinností každého pedagogického zaměstnance je posílat prostřednictvím e-mailu denní záznam, který umožňuje doložit rozsah a obsah jeho činností. Ke své práci mohou zaměstnanci využívat PC zařízení na pracovišti nebo si jej zapůjčit domů.

Organizace výuky : Výuka je realizována distanční formou. Úkoly jsou posílány žákům emailem (vždy centrální třídní mail/sytém Bakaláři), doplňující informace a individuální úkoly a soubory přes např. výše zmíněné či třídní WhatsAppové skupiny. Některé hodiny se mohou uskutečnit formou videokonferencí. Dle kritérií hodnocení je i tato výuka a její výstupy součástí hodnocení za probíhající školní rok. Bude vytvořen celkový plán výuky na dálku se specifiky jednotlivých tříd a předmětů vč. kritérií hodnocení. Takto bude doplněna nová aktualizace ŠVP (školního vzdělávacího programu, který bude schválen a zveřejněn).

Vedení školy doporučuje vyučujícím zadávat takové typy úkolů, které budou žákům pomáhat opakovat a učit se i novou látku, ale které nebudou klást zbytečné nároky na čas a síly rodičů nebo na domácí technické vybavení. Na webu školy v heslem chráněném prostředí rozšiřujeme nabídku paralelního doučování, které provází konkrétní předmět a obohacuje učební látku běžné výuky. Vedení školy doporučuje vyučujícím zúčastnit se webinářů a zorientovat se v nových elektronických portálech a možnostech domácí výuky, které nyní nabízejí vzdělávací portály a nakladatelství a další instituce. Až to situace umožní, budou k této problematice zorganizována školení sboru na využívání elektronických nástrojů ve způsobech a metodách distanční výuky.

Vyučující a žáci se řídí rozvrhem hodin ve smyslu zadávání a plnění úkolů v jednotlivých předmětech. Vyučující zapisují své předměty a zadané úkoly do elektronické třídní knihy. Každý vyučující sdělí svým žákům (ať již elektronicky písemně nebo při hodinách po Skypu) obsah úkolů, termín odevzdání, kritéria a váhu hodnocení výstupů. Úkoly pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zadávány individuálně.

Účinnost aktualizace: Od 27.3.2020

Platnost : Od 13.3.2020, aktualizace od 27.3.2020, až do dne odvolání nouzového stavu Vládou ČR

V Táboře dne 27. 3. 2020

Mgr. Markéta Švadlenová, ředitelka

17.03.2020

Rádi bychom vám poskytli servis ve formě roušek, které právě obstaráváme. Od zítřka budou k vyzvednutí, z pochopitelných důvodů vám pošleme podrobnější informace přes systém Bakaláři. Zároveň nám neváhejte napsat, co je potřeba, co bychom našimi silami zvládli a kde můžeme pomoci. Dejte nám také zpětnou vazbu, jak jste spokojeni se stylem úkolů a výuky online, které pro Vaše děti poskytujeme.

16.03.2020

Informace pro veřejnost – Vzhledem k šířícímu se viru zůstane škola až do odvolání uzavřená. Kontaktovat nás můžete telefonicky nebo e-mailem.

Žádost o ošetřovné Vám rovněž na vyžádání zašleme e-mailem.

telefon kancelář: 381 282 830, 724 241 118

e-mail kancelář: sekret@tabsg.cz

kompletní kontakty naleznete na našem webu www.tabsg.cz

Neváhejte využívat e-mailových adres a mobilních čísel jak na vedení školy a sekretářky, tak na jednotlivé učitele.

13.03.2020

Směrnice č. 6 – O pracovní době v období vyhlášení nouzového stavu:

Pracovní doba pro zaměstnance na plný úvazek se stanovuje od 8:00 – 12:00 hodin přítomnosti na pracovišti – TSG a ZŠ – v pracovních dnech, tj. 4 hodiny prezenčně, zbývající pracovní doba a náplň budou řešeny formou „home office“. U zaměstnanců na částečný úvazek se tato doba stanovuje od 8.00 – 10.00 přítomností na pracovišti a zbývající doba dle poměrné výše pracovního úvazku formou „home office“. Povinností každého pedagogického zaměstnance je posílat prostřednictvím e-mailu denní záznam, který umožňuje doložit rozsah a obsah jeho činností. Obdobně jako pracovní doba pro zaměstnance se stanovuje i úřední doba kanceláře školy, tj. 8.00 – 12.00 v pracovních dnech.

Účinnost : Od 13.3.2020 , Platnost : Od 13.3.2020 až do dne odvolání nouzového stavu Vládou ČR

V Táboře dne 13. 3. 2020, Mgr. Markéta Švadlenová, ředitelka

11.03.2020

Provoz kanceláře školy po dobu platnosti nařízení Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol:

V době od 13. 3. 2020 do odvolání je pracovní doba kanceláře školy každý všední den od 08:00 do 12:00 hodin (v naléhavých případech volejte – tel. 724 241 118 – M. Šmídová nebo 736 659 223 V. Hudková).

11.03.2020

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodla ředitelka školy o uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání. Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy a jsou povinni informovat se o aktuální situaci na pracovišti. Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat žákům a studentům studijní materiály, studijní opory a domácí úkoly prostřednictvím emailu, programu Bakaláři nebo předem dohodnutých forem internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci a studenti musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

11.03.2020

Vážení rodiče, v kanceláři školy si můžete vyzvednout formulář osobně nebo vám jej zašleme elektronicky na vyžádání: Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. V daném případě potvrzení vydává pouze škola.

10.03.2020

Přípravné kurzy se do odvolání na naší škole také ruší.

10.03.2020

V platnost vstupuje plošný zákaz osobní přítomnosti žáků na školách. T,j, není možný provoz školní jídelny, školní družiny ani osobní konzultace nejen pro maturanty či žáky vyššího gymnázia. Komunikace doplnění látky bude probíhat přes systém Bakaláři a třídní e-maily. Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví.