Aktuálně: jak od 12.04.?

06./04.2021

aktualizováno 10.04.

Vážení rodiče,

v souladu s vyhlášenými opatřeními vlády k postupnému návratu žáků do škol Vám sdělujeme :
 • Prezenční výuka 1.-3.třídy ZŠ začíná dne 12.4. v 7.55 dle platného rozvrhu hodin
 • Prezenční výuka 4.-5.třídy ZŠ začíná dne 19.4. v 7.55 dle platného rozvrhu hodin
Systém bude rotační, tzn.:
 • 1.-3.třída prezenčně ve škole 12.-16.4., 26.-30.4. V týdnu 19.-23.4.distanční výuka doma.
 • 4.-5.třída prezenčně ve škole 19.-23.4., předběžně 3.-7.5. V týdnu 26.-30.4.distanční výuka doma.
Pokud by se snad Váš syn / Vaše dcera nemohli ze závažných důvodů výuky zúčastnit, prosíme o standardní omluvu z vyučování s uvedením důvodu. Zároveň Vás žádáme o sdělení, zda Váš syn / Vaše dcera budou chodit na obědy a do družiny. Toto prosím dejte vědět obratem Vaší třídní učitelce.
Osobní přítomnost vybraných skupin na prezenční výuce bude podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.
Další, podrobnější informace naleznete na odkaze níže a rádi jsme Vám k dispozici na našich telefonických i mailových kontaktech.
Odpovědi na nejčastější dotazy k návratu žáků do škol naleznete i na stránkách MŠMT pod tímto odkazem:

Otázky a odpovědi k testování „bez obav“

Je testování povinné?

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Testujeme 2x týdně antigenními neinvazivními LEPU testy (do nosu).

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Poskytne mu ale přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

Zvládne se mé dítě testovat samo?

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové “pošťourání” v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Kdy a jak často se ve škole testuje?

Vždy v určený den (pondělí, čtvrtek)  na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky. Pokud žák nastoupí do školy v jiném dnu, provede si test před nástupem na výuku v tento den.

Dítě má pozitivní test. Co bude dál?

V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli, nebo, pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka, zletilý žák/student následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je, žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci. Návod k registraci na konfirmační RT-PCR test můžete stáhnout na  https://testovani.edu.cz/files/navod-k-registraci-k-pcr-reservatic.pdf

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

 

 

01./03.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
o dětí v mateřské škole
o dětí v přípravné třídě
o žáků 1. a 2. ročníků základní školy
o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
o dětí v přípravném stupni základní školy speciální
o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.  Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření
č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

I nadále je povolena osobní přítomnost:
o dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
o žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
o žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
o žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
o při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
o při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání

A nadále je povoleno:
o konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
o konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
o konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
o ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření
o konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021
(dostupné ZDE).

13./02.2021

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali, že zrušením nouzového stavu se pro školy zatím nic nemění, neboť my vycházíme z pokynů ministerstva školství, které se řídí také zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Proto pokračuje stejný režim, jako byl doposud, tzn. první a druhá třída ZŠ docházejí do školy běžným prezenčním způsobem, ostatní třídy zatím zůstávají na distanční výuce a vyčkáváme dalších pokynů. rozvrh distanční výuky je nadále pro vaši informaci na stránkách školy.

Pokusím se interpretovat obecný pokyn hlavní hygieničky – pokud by nyní ve třídě byl někdo nakažený nebo pozitivně testovaný, již nestačí látkové ochranné prostředky. Zakrytí  dýchacích cest by nyní mělo být buď chirurgickou rouškou, nebo respirátorem FFP2. Tak zajistíme, že v případě nákazy ve třídě nebude muset jednoznačně celá třída do karantény. Samozřejmě se ale vždy zároveň řídíme pokyny hygienické stanice. Toto platí jak pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ v prezenční výuce, tak i pro ty žáky ZŠ a gymnázia, kteří chodí individuálně konzultovat nebo kteří budou podle průběžných pokynů nastupovat na výuku do školy.
Totéž platí i pro vyučující, proto nečekáme na žádné příděly “shora” a snažíme se zajistit si věci samostatně, zakoupili jsme tedy ze svých prostředků  pro vyučující další respirátory, aby mohla výuka fungovat v maximální možné míře v rámci dané situace.
Jakmile budeme vědět bližší informace ohledně možného nástupu dalších tříd do školy a ohledně testování, které vás jistě velmi zajímá, ihned vám je budeme předávat, společně s organizačními pokyny.
S přáním zdraví, trpělivosti a mnoha sil
srdečně
za celé vedení školy
Markéta Švadlenová

28./01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

* vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE):

o nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince platí podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE)

 

* pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více ZDE.

15./01.2021

Vážení rodiče,
v souladu s informacemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 Vám sdělujeme, že v prvním lednovém týdnu roku 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pouze žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Pro ostatní žáky základní školy i gymnázia je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

V lednu proběhnou třídní schůzky, a to on-line přes platformu MS-TEAMS.

Rozpis třídních schůzek ZŠ:

1. A –  20. ledna (středa) 16:00
2. A – 20. ledna (středa) 17:00
3. A – 21. ledna (čtvrtek) 16:00
4. A – 18. ledna (pondělí) 17:00
5. A – 21. ledna (čtvrtek) 17:00

 

Rozpis třídních schůzek GYMNÁZIA:

21. 1. – prima od 16.00, sekunda 16.30, tercie 17.00;
25. 1. – kvarta 16.00, kvinta 16. 30, 2. ročník 17.00;
26. 1. – 1. ročník 16.00, 3. ročník 16.30, 4. ročník 17.00.

05./12.2020

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o nástupu Vašich dětí na prezenční výuku:

 • V naší škole tedy od 18.11. nastoupily první a druhá třída ZŠ.
 • III.A, IV.A a V.A nastupují na prezenční výuku od 30.11. Maily jste obdrželi od svých třídních učitelek.
 • Od středy 25.11. nastupují maturanti, opět obdrželi informace od svého třídního učitele.

Nižší i vyšší gymnázium směnuje, to znamená:

 • TERCIE a KVARTA nastupují do školy od pondělí 30.11. (na jeden týden, pak opět týden doma a pak v týdnu od 14.12. opět do školy, pokud se do té doby opatření nezmění)
 • PRIMA, SEKUNDA (nižší GY), 1. a 2. ročník (vyšší GY)  nastupují do školy od pondělí 07.12.(na jeden týden, pak opět týden doma)
 • KVINTA a 3. ročník (vyšší GY) nastupují do školy od pondělí 14.12. (na jeden týden) spolu s třídami TERCIE a KVARTA (nižší GY),  které opět přijdou do školy na prezenční výuku
 • maturanti chodí do školy běžným prezenčním způsobem až do Vánoc

Rádi jsme Vám k dispozici pro Vaše mailové i telefonické dotazy na kontaktech sekret@tabsg.cz, ucto@tabsg.cz, 381282830.

25./11.2020

Vážení rodiče,

přinášíme dvě nové přílohy nařízení MŠMT, které si lze níže stáhnout:

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.: ke stažení zde

Opatření PES pro oblast školství: ke stažení zde

17./11.2020

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 18. 11. 2020

Aktualizováno k 18. 11. 2020: Doplněny informace o možnostech omlouvání žáka. 

Mateřské školy – pro prezenční docházku nejsou omezeny.

Základní školy – pro prezenční docházku jsou omezeny takto:

 • S výjimkou žáků 1. a 2. třídy základních škol se omezuje provoz základních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků základní školy na vzdělávání v základní škole. 1. a 2. třídy základních škol docházejí k prezenční výuce, zbylé třídy se vzdělávají distančně.
 • V případě, že jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníkuzákladní školy také žáci vyšších ročníků, takse osobně vzdělávání účastní také tito žáci vyšších ročníků prvního stupně základních škol.
 • Provoz přípravných tříd základní školy není omezen.
 • Provoz škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy není omezen.
 • Provoz školy při zdravotnickém zařízení není omezen.

Prezenční výuka ve všech uvedených případech probíhá pouze v homogenních třídách (skupinách) žáků. Doporučujeme, aby se pedagogové u jednotlivých skupin nestřídali, pokud je to možné; nicméně to není zakázané.

Je zakázáno  při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.

Jsou povoleny individuální konzultace 1 žák + 1 pedagog (možnost přítomnosti navíc také zákonného zástupce). O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz školní družiny nebo školního klubu je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, pokud je zachována homogennost skupiny (tedy v oddělení nebo skupině budou pouze žáci z jedné třídy).

Základní školy nebo třídy základních škol zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

Provoz těchto škol či tříd není omezen. Výuka probíhá v neměnných homogenních skupinách. Je zakázáno při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

Provoz školní družiny a školního klubu je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, za podmínky dodržení homogennosti skupin (tedy v oddělení ne skupině budou pouze žáci z jedné třídy).

Školy v přírodě jsou zakázány.

Střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského zákona je omezen tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
 • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
 • Jsou povoleny individuální konzultace 1 žák/student + 1 pedagog. O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

Praktické školy jednoleté a dvouleté

Provoz těchto škol není omezen. Je zakázáno při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a základní umělecké školy

Stále je zakázána osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce.

Školní klub a středisko volného času

Prezenční činnost střediska volné času je zakázána.

Prezenční činnost školního klubu je možná pro účastníky, kteří se mohou podle výše uvedených pravidel účastnit prezenčního vzdělávání za podmínky, že ve skupině jsou pouze žáci z jedné třídy školy.

Školské výchovné a ubytovací zařízení

Je zakázáno poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou:

 •  žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 •  žáků a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a
 •  žáků škol/tříd, kteří se mohou podle výše uvedených pravidel účastnit prezenční výuky.

Obecně jsou nadále zakázány, s výjimkou mateřských škol, sportovní činnosti a zpěv při vzdělávacích aktivitách.

Zrušením zákazu osobní přítomnosti na vzdělávání, jak je uvedeno výše, se stává docházka pro žáky a studenty povinnou. V případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s „rizikovou“ osobou) nebude chtít poslat žáka k prezenčnímu vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Omluvený žák není povinen účastnit se distanční výuky podle § 184a školského zákona a škola není povinna tuto výuka zajišťovat. Doporučujeme se v těchto případech domluvit s ředitelem/kou školy na postupu při výuce žáka – např. forma dobrovolné distanční výuky, možnost individuálních konzultací apod. O omlouvání žáka a individuálních konzultacích rozhoduje ředitel/ka školy.

zdroj: koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

13./10.2020

Dopis pro rodiče ohledně výuky od středy 14.10.2020

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády zůstanou od zítřka školy zavřené. Snažíme se nyní získat více informací, které bychom vám velmi rádi co nejdříve poskytli. Zatím to vypadá následovně, případně vám ještě upřesníme :

1) Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin, v případě potřeby mírně upraveného. Část hodin se bude odehrávat online přes platformu MS Teams, kde bude moci být živý přenos (podobně jako na Skypu), žáci i učitelé tam také mohou nahrávat soubory, řešit úkoly i jejich termíny atd. Část hodin bude uskutečněna prostřednictvím zadaných úkolů, které si žáci samostatně splní. Úkoly budou také jako přehled předmětu zadávány do Bakalářů, jak jste povětšinou zvyklí z jara. A to z toho důvodu, abyste i Vy měli přehled a mohli se na ně podívat.

2) Domníváme se, že provoz školní jídelny nebude možný, a to za žádných podmínek, které bylo možno využít v předchozích dnech.

3) Domníváme se, že nebudeme moci poskytovat žádné osobní konzultace starším žákům a studentům gymnázia. Škola ale pravděpodobně nebude “hermeticky” uzavřená jako na jaře, určitě si můžete dojít vyzvednout učení nebo další věci.

4) Napište nám, co budete ještě potřebovat. (Maily vyřizujeme hned).  Pokud potřebuje Vaše dítě notebook nebo tablet k práci z domova, napište nám. Ty z první vlny, které jsme dávali k dispozici, jsou nyní pro velký zájem již rozebrány, ale dali jsme k dispozici další sadu, která je nyní připravena pro zájemce z vašich řad. Napište nám, pokud ještě váš zájem trvá. Máte další otázky ohledně výuky nebo jiné problémy? Dejte vědět, jsme tu pro vás.

S přáním dobrého zdraví a mnoha sil do dalších dnů

Mgr. Markéta Švadlenová, ředitelka

Mgr. Věra Komzáková, jednatelka

Mgr. Jitka Musilová, zástupkyně ředitelky

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o

Zavadilská 2472

390 02 Tábor

www.tabsg.cz

603146684

09./10.2020

Dopis pro rodiče ohledně výuky od pondělí 12.10.2020

Vážení rodiče,

zde jsou pro Vás informace, jakým způsobem bude probíhat výuka v následujících třech týdnech (tj. do konce října):

1. Základní škola

– nic se nemění, výuka bude probíhat jako doposud, podzimní prázdniny jsou prodlouženy o dva dny (pondělí 26.10. a úterý 27.10.) – tzn.budou celý týden od 26. do 30.10. Posledním dnem, kdy půjdou děti před prázdninami do školy, bude pátek 23.10., dnem nástupu do školy – pokud samozřejmě nebudou mezitím nařízena jiná opatření – bude pondělí 2.11.2020.

2. Nižší gymnázium (prima, sekunda, tercie, kvarta)

– nic se nemění, výuka bude probíhat jako doposud, podzimní prázdniny jsou prodlouženy od dva dny (pondělí 26.10. a úterý 27.10.)

3. Vyšší gymnázium (kvinta, 1. – 4. ročník)

– od 12.10. do 23.10. bude probíhat výuka distančním způsobem, podzimní prázdniny jsou prodlouženy od dva dny (pondělí 26.10. a úterý 27.10.)

– pro žáky vyššího gymnázia bude práce zadávána průběžně přes Bakaláře a hodiny budou probíhat přes aplikaci Teams, při výuce se bude postupovat podle aktuálního rozvrhu hodin

– žáci budou za svou práci hodnoceni. Distanční výuka je pro všechny žáky nyní již povinná

– žáci si mohou dojít do školy pro věci, učebnice atd., škola pro ně uzamčená nebude

– mohou si také od pondělí 12.10. vyzvednout školní notebook k zapůjčení domů

02./10.2020

Dopis pro rodiče ohledně výuky od pondělí 05.10.2020

Vážení rodiče,

dle sdělení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje je v současné době celý Jihočeský kraj označen zeleně, to znamená, že výuka jak na gymnáziu, tak i na základní škole pokračuje běžným způsobem i od pondělka 5.10.2020, s následujícími omezeními KHS Jč. kraje :

1.                  omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, tak, že součástí vzdělávání není zpěv (hodiny hudební výchovy budou pokračovat s náhradním programem)

 

2.                  omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Tzn. hodiny tělesné výchovy v naší ZŠ pokračují „normálně“, na nižším a vyšším gymnáziu budou hodiny TV nahrazeny jiným programem (pobyt venku, procházka, relaxační aktivity ve škole).

 

Jsem ráda, že provoz naší školy zůstane zachován. Sděluji Vám také, že doposud (do čtvrtka 1.10. do 10.00) nebyl na naší škole NIKDO pozitivně testován.

Mgr. Markéta Švadlenová, ředitelka školy

19./09.2020

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání, k dispozici ZDE. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání, k dispozici ZDE; toto opatření se může v určitých aspektech týkat i škol a školních zařízení:
• může být důležité pro některé provozy zejm. praktického vyučování, upozornit lze zejména na podmínky činnosti holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry apod. (písm. g) a h) mimořádného opatření);
• dále se týká podmínek provozu stravovacích služeb, a to včetně školního stravování (písm. j) mimořádného opatření); • podmínek komerčního provozu sportovišť (pronájem tělocvičen, školních hřišť apod., viz písm. m) mimořádného opatření).

informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu a omezení hromadných akcí, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání, k dispozici ZDE; podle tohoto opatření například platí, že vnitřní akce nad 10 osob (mimo výstavy, trhy, veletrhy a jim podobné akce) se mohou konat za předpokladu, že každý účastník akce má určeno místo k sezení (bod 2
mimořádného opatření).

V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění, stále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) pro děti a pedagogické pracovníky v těchto školách.
• Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není
vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby
a záchody).
• Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
• Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Režim pro nošení roušek se nemění pro:
▪ Internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty
▪ Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou
▪ Školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti
▪ Žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákonaTo znamená, že podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest v těchto školách a školských zařízení není nutné nošení ochrany dýchacích cest.