PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNY


informace pro strávníky

 1. Výdejní doba obědů pro žáky: 11,10 – 13,25
  Výdejní doba obědů pro cizí strávníky a do jídlonosičů: 11,00 – 11,15 nebo dle dohody
 2. Způsob placení obědů:
  - ze sporožira nebo z účtu
 3. Výdej obědů na stravenky.
 4. Termíny placení:
  - sporožiro – daná částka za obědy je srážena k 15. daného měsíce
  - účet – daná částka za obědy je srážena k 15. daného měsíce
  Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. zabezpečujeme školní stravování jen po dobu pobytu dětí ve škole.
 5. Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. jsou strávníci rozděleni dle věkových skupin
  – žáci 7-10 let, žáci 11-14 let, žáci nad 15 let

  Cena obědů je od 1. 9. 2015 stanovena takto:
  - žáci ZŠ 7-10 let - 28,- Kč
  - žáci 11-14 let - 34,- Kč
  - žáci nad 15 let - 35,- Kč
 6. Odhlašování žáka ze stravování se provádí:
  - osobně, písemně, e-mailem (janurova@tabsg.cz) nebo telefonicky (tel. 381 282 830, 736 659 223) u vedoucí školní jídelny.
  Přihlašování a odhlašování stravy se provádí nejpozději den předem, do 10,30 hodin. Pokud rodiče nestihnou odhlásit dítě ze stravování 24 hodin předem, mohou si oběd první den nemoci vyzvednout do vlastních jídlonosičů v době 11,00 – 11,15 hod nebo dle dohody.
  Následné dny nemoci je nutné odhlásit nebo dokoupit za plnou cenu. Na školní akce studentů (výlety, exkurze …) si povinně studenti odhlašují stravu sami, den předem do 10,30 hod. Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby za příští měsíc.
 7. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
  Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů.
 8. Při příchodu do jídelny si strávníci odloží tašky a svršky na předem určené místo.
 9. Strávníci si připraví stravenky a zařadí se do fronty. Přistoupí k výdejnímu okénku, kde si vezmou tác, příbor a obdrží oběd.
 10. Po konzumaci odnese strávník tác k umývárně nádobí.
 11. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru a vedoucí jídelny.
 12. Strávníci se chovají ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování.
 13. Jakékoli závady ať technického nebo hygienického charakteru musí strávníci okamžitě nahlásit dozoru v jídelně nebo vedoucí jídelny.
 14. Jídelní lístek je vyvěšen v prostoru jídelny.
 15. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru v jídelně (dozor je vyvěšen na nástěnce u jídelního lístku).
 16. Způsob podání připomínek (stížností, pochval) ke školnímu stravování možno písemně u vedoucí školní jídelny.
 17. Na konci školního roku se přeplatky za obědy vrací strávníkům pouze převodem na účet.

V Táboře dne 1. 9. 2015

Pavlína Vavříková
vedoucí školní jídelny

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.