LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

Železná Ruda - leden 2018
Hochficht - únor 2018
Více informací >

NAPIŠ A VYHRAJ

Zapojte se do soutěže
a vyhrajte léto v USA!
Více informací >

PŘÍPRAVNÉ KURZY

I v letošním školním roce
nabízíme
přípravné kurzy.
Více informací >

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVKA

Máte doma předškoláka?
Nabízíme od října 2017
předškolní přípravku.
Více informací >

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2018


pro uchazeče o studium na gymnáziu

Obory vyučované na gymnáziu:

4-leté – 7941K41 – gymnázium (všeobecné)
6-leté – 7941K61 – gymnázium (živé jazyky)
8-leté – 7941K81 – gymnázium (živé jazyky)


Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.


Jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena na tyto dny:

1. termín:12. dubna 2018pro čtyřleté obory
13. dubna 2018pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín:16. dubna 2018pro čtyřleté obory
17. dubna 2018pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání
na tyto dny:

1. termín:10. května 2018
2. termín11. května 2018

Specifikace požadavků pro JPZ - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Specifikace požadavků pro JPZ - MATEMATIKA

Jako přípravu na přijímací řízení nabízíme:

- přípravný kurz českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám a Scio testům na SŠ a gymnázia

- přípravný kurz anglického jazyka pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ a 6. a 7. tříd ZŠ


PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Termín k odevzdánído 1. března 2018

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání, případně i odborné zaměření. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě dentická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.


Součástí přihlášky jsou následující doklady stanovené prováděcím právním předpisem:

  • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
  • vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději
do 1. března 2018.


Nové formuláře přihlášek ke studiu pro jednotnou přijímací zkoušku
  • přihláška ke studiu.pdf - elektronický formulář k vyplnění na pc (přihlášku je nutné nejprve uložit, poté vyplňovat)

VZOR vyplněné přihlášky pro obory studia zde.VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

budou zveřejněny na těchto webových stránkách v sekci „Přijímací řízení“ a vyvěšeny ve vstupní hale budovy školy. Uchazeči budou označeni v těchto seznamech číslem. Toto registrační číslo bude každému uchazeči přiděleno po přijetí jeho přihlášky ke studiu a oznámeno informačním dopisem.


DALŠÍ INFORMACE

Na této webové stránce, na našich telefonních číslech a mailech (381282830, sekret@tabsg.cz, marketa@tabsg.cz) nebo osobně v kanceláři a na ředitelství školy.

Neváhejte se zeptat, neváhejte nás kontaktovat i přijít osobně! Rádi se Vám budeme věnovat.

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.