ÚŘEDNÍ HODINY
O PRÁZDNINÁCH

7. 7. 2017 není úřední den!
Více informací>

LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI

1. 8. - 2. 8. 2017 (úterý - středa)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 160,- (Kč 20,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 31. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

LETNÍ INTERAKTIVNÍ KURZ AJ

31. 7. - 4. 8. 2017 (pondělí - pátek)
Od 8.00 do 12.00 hodin
Cena kurzu je Kč 800,- (Kč 40,-/hod.)

Přihlášky přijímáme do 28. 7. 2017
na tel. 381282830
nebo e-mailem: sekret@tabsg.cz.

AŽ DO 31. SRPNA 2017
JE MOŽNO PRŮBĚŽNĚ
PODAT PŘIHLÁŠKU
DO NÁSLEDNÉHO KOLA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Více informací >

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2017


pro uchazeče o studium na gymnáziu

Obory vyučované na gymnáziu:

4-leté – 7941K41 – gymnázium (všeobecné)
6-leté – 7941K61 – gymnázium (živé jazyky)
8-leté – 7941K81 – gymnázium (živé jazyky)


Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.


Jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena na tyto dny:

1. termín:12. dubna 2017pro čtyřleté obory
18. dubna 2017pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín:19. dubna 2017pro čtyřleté obory
20. dubna 2017pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání
na tyto dny:

1. termín:11. května 2017
2. termín12. května 2017

Specifikace požadavků pro JPZ - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Specifikace požadavků pro JPZ - MATEMATIKA
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Termín k odevzdánído 1. března 2017

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání, případně i odborné zaměření. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě dentická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.


Součástí přihlášky jsou následující doklady stanovené prováděcím právním předpisem:

  • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
  • vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2017.


Nové formuláře přihlášek ke studiu pro jednotnou přijímací zkoušku
  • přihláška ke studiu.pdf - elektronický formulář k vyplnění na pc (přihlášku je nutné nejprve uložit, poté vyplňovat)

VZOR vyplněné přihlášky pro obory studia zde.



VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

budou zveřejněny na těchto webových stránkách v sekci „Přijímací řízení“ a vyvěšeny ve vstupní hale budovy školy. Uchazeči budou označeni v těchto seznamech číslem. Toto registrační číslo bude každému uchazeči přiděleno po přijetí jeho přihlášky ke studiu a oznámeno informačním dopisem.


DALŠÍ INFORMACE

Na této webové stránce, na našich telefonních číslech a mailech (381282830, sekret@tabsg.cz, marketa@tabsg.cz) nebo osobně v kanceláři a na ředitelství školy.

Neváhejte se zeptat, neváhejte nás kontaktovat i přijít osobně! Rádi se Vám budeme věnovat.

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.