PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Termín k odevzdání do 1. kolado 1. března 2018
Termín 2. kola17. a 18. 5. 2018

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání, případně i odborné zaměření. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě dentická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.


Součástí přihlášky jsou následující doklady stanovené prováděcím právním předpisem:

  • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
  • vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději
do 1. března 2018.


Nové formuláře přihlášek ke studiu pro jednotnou přijímací zkoušku
  • přihláška ke studiu.pdf - elektronický formulář k vyplnění na pc (přihlášku je nutné nejprve uložit, poté vyplňovat)

VZOR vyplněné přihlášky pro obory studia zde.


Přihlášku můžete odevzdat přímo na naše gymnázium, osobně nebo poštou.

Pokud dokládáte vysvědčení z příslušného ročníku ZŠ, nevyžadujeme potvrzení přihlášky Vaší školou.
Lékařské potvrzení a výstupní hodnocení školy nepožadujeme.

K přihlášce můžete doložit kopie získaných diplomů z olympiád, sportovních a dalších soutěží.


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.