LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

Železná Ruda - leden 2018
Hochficht - únor 2018
Více informací >

NAPIŠ A VYHRAJ

Zapojte se do soutěže
a vyhrajte léto v USA!
Více informací >

ADVENTNÍ DRÁŽĎANY

Prožijte s námi kouzlo Vánoc.
Více informací >

PŘÍPRAVNÉ KURZY

I v letošním školním roce
nabízíme
přípravné kurzy.
Více informací >

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVKA

Máte doma předškoláka?
Nabízíme od října 2017
předškolní přípravku.
Více informací >

Minimální preventivní program


Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.
Školní rok: 2016 - 2017
Vypracovala: Mgr. Jana Mašková,
metodik školní prevence sociálně patologických jevů
email - maskova@tabsg.cz

Tento program byl vypracován na základě Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.14514/2000-51 a ve spolupráci s pedagogickými pracovníky Táborského soukromého gymnázia a ZŠ.

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Švadlenová, tef.381282830, mail - marketa@tabsg.cz
Výchovný poradce: Mgr. Hana Petrová, mail – petrova@tabsg.cz

1. Sociální klima školy - šk. rok 2016 - 2017:

 • charakter školy – osmileté, šestileté i čtyřleté gymnázium + ZŠ s celkovým počtem studentů 159, ve věku od 6 do 20 let, z toho 86 dívek a 73 chlapců
 • ZŠ - 1. + 2. třída, 33 žáků, 16 dívek, 17 chlapců
 • gymnázium - 2. stupeň - 51 žáků - 4 třídy, 3. stupeň - 93 žáků - 5 tříd
 • celkový počet tříd - 12
 • průměrný počet žáků ve třídě -
  ZŠ - 16,5
  2.stupeň G - 12,75
  3.stupeň G - 18,6

Zhodnocení školního prostředí:
- škola si stále udržuje jakési rodinné prostředí, díky kterému se zde studenti cítí bezpečně, lehce navazují bohaté přátelské vztahy mezi sebou navzájem, a to i napříč ročníky, a budují se také důvěryhodné vztahy s vyučujícími. Učitelé znají takřka všechny studenty jménem a jsou seznámeni i s prostředím a podmínkami, které studenti mají doma i ke studiu. Aktuální obtíže jednotlivých studentů tak bývají ihned podchyceny a s porozuměním řešeny. Přátelské vztahy se utužují také v rámci mnoha akcí, které každoročně škola pořádá. Některých z nich se tradičně účastní i rodiče studentů. K rodinné atmosféře školy přispívá i fakt, že je zde mnoho sourozenců.
Škola je otevřena žákům s různými povahovými individualitami, obtížemi s učením i s pozorností, hendikepovaným žákům i studentům z ciziny.
- studenti prostředí školy vnímají převážně jako příjemné a důvěryhodné, což potvrzují sami v rozhovorech, ve kterých porovnávají naši školu s jinými školami podobného typu, a také jejich rodiče v rozhovorech s učiteli. I přes přetrvávající nedostatek dětí si škola stále zachovává značný zájem uchazečů o studium, velmi často jde o sourozence, příbuzné či kamarády studentů stávajících
- vztahy ve většině tříd jsou vcelku harmonické, dílčí problémy s kázní při hodinách se ukazují občas ve třídě tercie a sexta, septima.
- v rámci školy již druhým rokem fungují i třídy ZŠ, které se velmi dobře včlenily do chodu i klimatu školy


ZŠ:
1. A – 20 žáků, 8 D, 12 CH, tř. uč. Ivana Stradová
- třída začíná tvořit dobrý kolektiv. Děti si vzájemně pomáhají, atmosféra ve třídě je přátelská. Třída je živá a hlučná. Převaha chlapců ve třídě vyžaduje vytváření a následné dodržování pravidel.
2. A – 13 žáků, 8D, 5CH, tř. uč. Mgr. Ivana Mikešová
- třída tvoří dobrý a přátelský kolektiv. Děti si vzájemně pomáhají, atmosféra ve třídě je přátelská, klidná. Problémy ve vývoji – 2 žáci vedeni v PPP.

2. stupeň:
1PR - 15 žáků, 8 D,7 CH, tř. uč. Mgr. Adéla Klímová
- kolektiv se teprve formuje. Základy jsou vytvořeny v rámci dvoudenního adaptačního programu Start na začátku září. Jelikož žáci přišli z různých základních škol, v rámci třídy se ještě nevytvořily žádné uzavřené skupinky, ale třída v současné době funguje jako celek. Práce v hodinách probíhá optimálně. Pomalejší tempo a jakási těžkopádnost ve výuce jsou připisovány teprve nedávnému přechodu ze ZŠ. Dva žáci mají diagnostikovány specifické poruchy učení. Třída je živější, zvláště chlapci, ale o kázeňských problémech zatím nelze hovořit. Mezi děvčaty je několik výraznějších individualit. Vyjma dvou žáků se celá třída ve svém volném čase aktivně věnuje nějaké činnosti, poměrně velká část z nich dokonce získala umístění na různých soutěžích.žáků, - žáky je potřeba neustále motivovat k většímu zájmu o učení, kázeň je důsledně monitorována, i za zvýšeného dohledu o přestávkách, problémy se řeší neprodleně.

2SE - 11 žáků, 7D, 4CH, tř. uč. Mgr. Tereza Horská
- kolektiv je formovaný z loňského roku, vypadá to, že třída funguje lépe než v primě. Třída je více stmelená a mezi žáky dochází k větší spolupráci, pomoci slabším a zároveň toleranci. Je zde více výrazných vůdčích osobností a ambiciózních jedinců, kteří se občas názorově střetnou. Prospěchově se třída zdá být průměrná, jsou zde zastoupeni nadprůměrní žáci i žáci velice slabí. Jeden žák má dyslektické potíže. Je uplatňován individuální přístup v učení tak, aby rozdíly nepoškozovaly motivaci slabších žáků a přitom úspěšnější žáci mohli využít svých studijních předpokladů. Ve výuce kolektiv aktivně spolupracuje. Většina žáků se ve volném čase věnuje nějakým koníčkům..

3TE – 17 žáků, 11D, 6CH, tř. uč. Mgr. Zdeněk Novák
- kolektiv byl letos obohacen o nové studenty - jedná se o dva nové chlapce a tři nové dívky, všichni byli přijati do kolektivu velice dobře. Třída se skládá z poměrně pracovitých a ambiciózních žáků, kteří mají vesměs velmi dobrou rodinnou základnu.Téměř všichni žáci se ve volném čase věnují intenzivně různým volnočasovým aktivitám. Dodržují víceméně pravidelnou a poctivou domácí přípravu, ve výuce jsou aktivní, projevují zájem o nové věci, dobře mohou pracovat i ve skupinách.
- jádro kolektivu tvoří několikačlenná skupina, ostatní fungují spíše ve dvojicích nebo individuálně. Ve třídě jsou dvě cizinky - turecká žákyně a studentka ze Singapuru, obě se do kolektivu začlenily velmi dobře.

4KV – 11 žáků, 2D, 9CH, tř. uč. Mgr. Jaroslav Dvořák
- během minulého školního roku došlo opět ke změnám ve stavu žactva ve třídě. Dva žáci odešli z naší školy na jiné a k nám naopak 2 noví žáci přišli, z toho 1 žák se začátkem nového školního roku.
- třída je na naší škole ojedinělá v tom, že v ní převažují chlapci výrazně nad děvčaty, poněvadž na škole je tomu v ostatních třídách přesně naopak. To však sebou nese také řadu problémů, které tuto třídu provází již od svých začátků. Chlapci i dívky se snaží každý svým způsobem ve třídě vydobýt svoji pozici a ne vždy je to v souladu se slušným chováním a jednáním. Z toho pramení občasné kázeňské problémy, které se musí zavčas řešit. Z tohoto důvodu opustil kolrktiv 1 žák s největšími kázeňskými problémy. Žákům se všichni vyučující věnují ve svých hodinách a předmětech s tím, že je zapotřebí tyto nešvary vymítit a nastolit ve třídě pokud možno fair play atmosféru. Z chlapců se vytrácí i bojovný duch, který snad dříve byl. Někteří to vzdávají i ve svých sportech, což ovšem souvisí i s věkem, který prožívají, ale nebývá to neobvyklý jev v tomto nelehkém období života. Naopak je třeba jim vdechnout sílu a naději do dalších let.
- Zvýšený pdg. dohled o hodinách i o přestávkách, také na domácí přípravu a motivaci ze stran rodičů


3.stupeň:
kvinta – 14 žáků, 9 D, 5 CH, tř. uč. Mgr. Marta Arnold Sýkorová
- atmosféra ve třídě je příjemná, vztahy ve třídě dobře založeny v rámci Start programu na spřáteleném pobytu ve Slovinsku. V kolektivu spolu všichni komunikují, žádný jedinec nestojí mimo. Chlapci na sebe upozorňují chováním, které odpovídá jejich věku. Práce v hodinách se jeví velmi dobře.

1.roč. - 13 žáků, 7 D, 6 Ch, tř. uč. Hana Petrová
- třída se jeví jako bezproblémová, přiměřeně vtřícná a otevřená vzdělávacímu procesu. Kolektiv dobře nastaven na seznamovacím adaptačním pobytu v rámci výjezdu do Slovinska na začátku září 2016. Poněkud stranou zatím zůstává nová studentka z Ukrajiny, která přistoupila později a má stále dorozumívací problémy s češtinou. Třídní uč. motivuje žáky, aby jí pomáhali v zapojení do kolektivu a dění ve třídě.

sexta – 16 žáků, 11 D, 5 CH, tř. uč. Mgr. Jaroslava Vondrášková
- ve třídě panují velmi dobré vztahy mezi spolužáky. V loňském roce do třídy přišel nový žák- sportovec, který byl velmi dobře přijat. V letošním roce z třídy odešla jedna žákyně a do třídy přibyly 2 nové žákyně. Přechod na vyšší stupeň gymnázia se projevil mírným zhoršením prospěchu, ale stále převažují vynikající studijní výsledky. Nadpoloviční většina žáků prospěla s vyznamenáním, horší známky se na vysvědčení objevují výjimečně. Také s chováním žáků nejsou problémy, pouze je třeba dohlížet na důsledné dodržování školního řádu. Prostředí ve třídě se jeví jako harmonické, téměř všichni žáci jsou ambiciózní, pracovití, rádi spolupracují na úkolech a celkově projevují intenzivní zájem o výuku. Výborné předpoklady pro studium i fungování kolektivu.

2. roč. - 16 žáků, 8 D, 8 Ch, tř. uč. Žaneta Bartoňová
- třída se jeví jako bezproblémová, funguje jako poměrně stabilní kolektiv s celkem harmonickými vztahy, pouze 1 žák je labilnějšího typu. 1 žákyně dlouhodobě problémy s docházkou, navázána spolupráce s rodiči, cílem je zvýšit její osobní motivaci ke studiu a zlepšit její psychický stav.
- žáci navenek projevují zájem o výuku, avšak výsledky mají zatím spíše průměrné. Většina žáků se ve volném čase věnuje sportu nebo četbě.

septima - 19 žáků, 11 D, 8 CH, tř. uč. Mgr. Radka Vanišová
- v září přistoupili dva noví studenti (dívka a chlapec), kteří se postupně začleňují do kolektivu. Ve třídě panuje přátelská atmosféra, třída je sice poněkud živější, ale nedochází k žádným vážnějším problémům. Prospěchově se jedná o třídu spíše průměrnou, s několika vynikajícími, ale i několika slabšími žáky.

oktáva - 26 žáků, 17 D, 9 CH, tř. uč. Mgr. Lenka Zedníková
- v loňském roce se klima třídy výrazně změnilo k lepšímu, žáci mnohem lépe komunikují a spolupracují, vzájemné vztahy jsou poměrně dobré a rovněž studijní výsledky se u většiny žáků zlepšily. Třída je na poměry naší školy velká a díky tomu i živější, ale také studijní atmosféra a chuť v hodinách pracovat je výrazně lepší. Přesto přetrvává fakt, že v některých hodinách bývá kázeň narušována několika chlapci, kteří těžko dodržují dohodnutá pravidla a mají tendenci neustále na sebe strhávat pozornost. Třída se v letošním roce rozšířila o čtyři nové žákyně, z toho tři zahraniční, všechny se do kolektivu začlenily velmi dobře a ve vzájemné spolupráci se třídou se neobjevují žádné problémy.


2. Zhodnocení výsledků plánu za rok 2015 - 2016:

 • jako nejdůležitější práce v oblasti prevence se osvědčila těsná spolupráce TU i vedení školy s třídními kolektivy, s jednotlivci i rodiči, díky které se daří udržovat klidnou atmosféru ve třídách, hlavně na 2.stupni
 • docházka dospělých studentů pečlivě monitorována, motivace k pravidelné docházce posilována důsledných uplatňováním požadavků k nutné percentuální účasti jako podmínce pro běžnou klasifikaci
 • výrazně se zhodnotilo rychlé a důsledné řešení kázeňských problémů a projevů hrubého chování ( hlavně pro 2.st)
 • osvědčila se cílená práce psycholožky s kolektivy, což přispělo k lepšímu sebepoznání žáků, uvědomění si postavení jednotlivců ve třídě, rozpoznání třídní hierarchie a vzájemných vazeb
 • velmi pozitivně vyhodnocen adaptační pobyt 1.ročníků na počátku školního roku
 • studenti ocenili programy k tématu kyberšikana a nebezpečí na internetu a sociálních sítích
 • osvědčilo se pořádání nejrůznějších společných mimoškolních akcí – např.zahraniční výjezdy v rámci mezinárodních projektů, sportovní utkání, projektové soutěže, plesy atd., kde dochází k bližšímu navazování kontaktů mezi studenty napříč ročníky a třídami, a tímto i dotváření celkově přátelské atmosféry ve škole
 • prevence zařazená do běžné výuky jako průběžný a přirozený způsob, jak ovlivňovat utváření názorů a postojů studentů
 • studentské práce a miniprojekty vystavené na chodbách škol studenty zajímají, čtou je a rádi sami prezentují
 • aktivní účast studentů na kroužcích, hlavně jazykových,fotografickém a vytváření školního časopisu
 • 1 plánovaná akce neproběhla - Mezilidské vztahy a sexuální výchova s MUDr.Kovářem – termín nabízený lektorem byl jediný a kryl se s jinou akcí. Tématika byla zpracována s žáky náhradní formou – ve výuce – hlavně Bi a ZSV

Pro příští období

 • začlenit osvědčené aktivity
 • pokračovat v projektu Start pro všechny 1.roč.
 • prosadit aktivity k budování vztahů mezi spolužáky, utváření postojů vůči světu
 • podporovat aktivity v hodinách i mimo vyučování proti šíření návyku kouření i proti jiným drogám
 • podchycovat všechny projevy ukazující na možnou šikanu, učit žáky rozpoznávat její projevy a účinně se bránit
 • podporovat vzájemně vstřícné a empatické vztahy mezi studenty a vyučujícími při zachování dostatečně silné autority pedagogů, hledat zajímavé motivační postupy výuky a přesvědčit studenty o jednotném cíli nás všech (viz níže)
 • nadále důsledně učit studenty respektovat pravidla školy a posilovat v nich pocit odpovědnosti za své chování i za svou připravenost na budoucí povolání
 • zajistit protidrogovou a erudovanou sexuální výchovu pro 11-15leté studenty
 • intenzivně pracovat na zlepšení kázně a pracovních podmínek v problematických třídách, neprodleně a důsledně řešit všechny projevy negativních vztahů ve třídách
 • pokračovat ve spolupráci s Mgr. M. Kropíkovou jako školní psycholožkou a s Porcetou Tábor jako hlavním zajišťovatelem preventivních programů

3. Naše cíle

HLAVNÍ CÍL:
- připravit studenty na další studium na VŠ a zajistit předpoklady pro jejich profesní růst, což od nás sami studenti očekávají především. V tomto duchu je naší snahou vytvořit především klidné a podnětné prostředí pro výuku a pomoci jim vytvořit zodpovědný přístup k práci i k životu, posílit jejich zdravé sebevědomí a schopnost asertivity. Všechny další cíle podporují tyto naše hlavní záměry

 • přispět k sebepoznání žáků a pocitu zodpovědnosti za své tělo, chování i jednání, alespoň v základech je naučit, jak řešit osobní problémy a závažné životní situace
 • zlepšit vztahy mezi žáky ve třídách, zamezit šikaně, odstranit tříštění do skupin a posílit vzájemnou důvěru a poznání žáků
 • podporovat utváření harmonických vztahů v kolektivu a různých sociálních skupinách, do kterých žáci během studia vstupují, učit je empatii , porozumění a toleranci pro druhé, pro slabší, pro lidi různě odlišné, cizince i handicapované
 • pokračovat ve výchově ke zdravému životnímu stylu bez drog a závislostí na sociálně patologických jevech
 • poučovat žáky o drogách a všech jejich důsledcích na život člověka, ukázat jim konkrétní způsoby, jak drogu odmítnout, kouření a marihuana jako lehké drogy, alkohol jako droga nejběžnější
 • podporovat kampaň proti kouření studentů
 • ukázat výhody plnohodnotného života oproti životu člověka závislého, nabídnout možnosti aktivní seberealizace pro každého
 • zásobit studenty dostatkem znalostí o právní zodpovědnosti
 • více začleňovat prvky sociální a rodinné výchovy,partnerství a plánovaného rodičovství, psychologie
 • seznamovat žáky i rodiče s postupem školy při zjištění konkrétního výskytu sociálně patologického jevu ve škole (drogy, šikana, záškoláctví,závislost na hrách atd.)
 • dále seznamovat žáky s problematikou současných frekventovaných rizikových společenských jevů, jako je kyberšikana, závislost na sociálních sítích, rizikové seznamování na internetu, zneužíván dětí apod.
 • zajistit pravidla omlouvání absencí u všech žáků, a to pozměněnou smlouvou o studiu
 • vytvořit dostatečnou knihovnu a videotéku zaměřenou na tuto oblast

4. Konzultační hodiny

 • konzultační hodiny pro studenty i rodiče – školní metodik, výchovný poradce i všichni pedagogové mají konzultační hodiny vyznačené na dveřích kabinetu, buďto fixně určené nebo flexibilně poskytované podle potřeb studentů nebo rodičů

5. Preventivní akce se zaměřením

a) na studenty:
- nová pravidla pro omlouvání absencí všech žáků v připravovaných nových smlouvách o studiu

ve výuce
 • – všichni pedagogové školy zařazují témata primární prevence průběžně do svého vyučovacího plánu:
 • základy společenských věd – nejvíce prostoru:
 • 1PR – vztahy v rodině, volný čas, předcházení stresu, rizikové společenské jevy – šikana, kyberšikana, zneužívání dětí, nebezpečný internet, linky pomoci a bezpečí, škola a vzdělání
 • 2SE – práva dětí i občanů, dětská kriminalita, komunikace a asertivita, dospívání, řešení konfliktů
 • 3TE – zdravý životní styl, duševní hygiena
 • 4KV – základy práva, sociálně patologické jevy mezi námi
 • 3.st. –
  • 1. ročník
   - sociologie – společenské vztahy, sociálně patologické jevy, výchova k různosti, toleranci společenských odlišností, zdravý životní styl
  • 2. ročník
   - psychologie – utváření zdravé osobnosti a funkčních vztahů, psychopatologie - psychoaktivní látky, závislosti, výchova k partnerství a rodičovství, sexuální chování a nemoci, psychoterapie a její možnosti
  • 3. ročník
   - právo – právní a protiprávní chování a jednání, politologie – nebezpečí polit.extrémismu, xenofobie
  • 4. ročník
   - filozofie a náboženství – východiska pro hledání odpovědí na otázky smyslu života, etika – základní etické otázky morálky, vztahu k sobě i ke světu
  • Seminář Zsv
   – psychologie – způsoby řešení životních obtíží, konfliktů, metody seberůstu, právo – právo pro mou praxi v životě
 • český jazyk – v literatuře : ukázky knih k dané tématice i doporučená četba , vlastní tvůrčí psaní, besedy o zážitcích z knih a filmů, hledání podobností s vlastním životem - ve slohu : daná tématika ve vypravování, úvaze, líčení, popisech, referátech, výkladech a výtazích, v publicistických útvarech, mluvní cvičení - v mluvnici: zajímavé diktáty i větné celky k učivu, např.ve skladbě aj.
 • cizí jazyky : konverzačně – zdraví a nemoci, rodina, zdravý životní styl, můj denní program, jídlo, móda, dovolená a cestování, život ve městě a na venkově písemná cvičení – vypravování i popisy s uvedenou tématikou čtení – v učebnicích i AJ časopisech články i příběhy úspěšných i neúspěšných lidí, různých životních stylů v zahraničí i u nás se zaměřením na teenagery
 • biologie – různá témata skrytě i cíleně : např. 2SE – pěstování rostlin X drogy 3TE - v rámci biologie člověka – zdraví, drogy, alkoholismus, kouření, nemoci, úrazy a první pomoc, sexuální vých. a vých. k rodičovství 2.roč. – drogy – využití X zneužití, toxikomanie na 3.stupni - podrobněji sexuální vých., antikoncepce, pohlavní choroby
 • v botanice – druhy a výroba drog, účinky na člověka
 • v zoologii - choroby přenášené živočichy, hygiena potravin
 • zeměpis - životní styl a kulturní návyky lidí v různých zemích a kontinentech, problémy zaostalých zemí - AIDS, drogy, nezaměstnanost, negramotnost aj., světové organizace
 • chemie – na 3.st.:

1.roč. – organická chemie, alkoholy a ethery, drogy, alkoholismus
2. - biochemie – výživou ke zdraví, škodlivost kouření, drogy, látky pro osobní hygienu
3. - anorganická chemie – první pomoc při úrazech
4. - toxikologie – jedy a drogy, nikotin

 • výtvarná výchova - zdravý životní styl, miniprojekty - např.Jak vidím drogu, Tohle jsem já aj.
 • hudební výchova - hudba a mládež, příběhy některých hudebníků a zpěváků, např. Morrison, Hendrix, Petr Novák, E.Presley, A.Winehouse, aj.
 • tělesná výchova – zlepšování a udržování tělesné kondice, přispívání k oblibě sportu jako vhodné aktivity pro volný čas
 • ve všech předmětech – utváření vztahů a postojů při skupinové práci, společných projektech , při řešení problematických úloh atd.
 • 1. A, 2. A – v prvouce, ČJ a VV – zdravý životní styl, nebezpečí a škodlivost kouření, osobní bezpečí, důležitost mezilidských vztahů, I se spolužáky, zdravé způsoby trávení volného času
 • metody – poučení, zážitkové aktivity, miniprojekty, referáty a prezentace, práce s internetem, dramatizace, dramatizace, společný předváděcí panel, plakáty apod.
v rámci vyučování mimo vyučovací předměty
 • pravidelné třídnické hodiny určené k řešení problémů v třídním kolektivu (1krát za měsíc, podle potřeb jednotlivých tříd, TU)
 • pečlivý monitoring tříd, (TU + celý pdg.sbor - průběžně ve výuce i cíleně v třídn. hodinách pomocí psychologických a socializačních her)
 • úvodní adaptační 2-denní program Start pro primu, 1. ročník a kvintu zaměřený na vytvoření zdravých a funkčních nových kolektivů (ve třídě, 2 - 3/9 2015, TU Bartoňová, Vondrášková a Šrámková)
 • cílené akce pro třídy:
  • 1. třída - program pro formování zdravých vztahů ve třídě – cyklus 4-5 částí – PPP Tábor, Mgr. M. Pýchová + třídní učitelka I. Stradová (celoročně, po 2 hodinách)
   - program Přechod z MŠ na ZŠ – Pravidla, 1hod, ve škole, Mgr. Stradová, leden – únor 2017
  • program pro formování zdravých vztahů ve třídě – cyklus 4-5 částí – PPP Tábor, Mgr. M. Pýchová + třídní učitelka I. Mikešová (celoročně, po 2 hodinách) – 1.díl – 13/12 2016 v 8.45
  • prima - protidrogový interaktivní program, Porceta Tábor, 2 hod ve škole – 24/2 2017, 8.00, Mgr.Klímová, 300Kč/třída
  • sekunda - protidrogový interaktivní program – NÁVAZNOST NA LONI - Porceta Tábor, 2 hod Porceta , 24/2 2017 v 9.30, Mgr. Horská, 300Kč/ třída
  • tercie - sexuální výchova – interaktivní přednáška s MuDr. Šmrhovou, Palcát Tábor, 22.9.2016, 2 hod, Mgr. Novák
   - bezpečnost silničního provozu – komponovaný pořad, 60 min, 29/11 2016, Palcát Tábor, 12.30, Mgr.Novák, + beseda ve škole
   - prevence rizikového hráčství – Porceta 22.5.2017, 2 hod , 8.00 -9.30hod + 29.5.2017taktéž, celkem 600Kč
  • kvarta - protidrogová výchova – beseda Auritus Tábor, 4/5 2017, Mgr.Dvořák, 2 hod, 30Kč/žák
   - sexuální výchova – interaktivní přednáška s MuDr. Šmrhovou, Palcát Tábor, 22. 9. 2016, 2 hod, Mgr. Novák
   - bezpečnost silničního provozu – komponovaný pořad, 60 min, 29/11 2016, Palcát Tábor, 12.30, Mgr. Novák, + beseda ve škole
  • kvinta - sexuální výchova – interaktivní přednáška s MuDr.Šmrhovou, Palcát Tábor, 22.9.2016, 2 hod, Mgr.Dvořák
   - Cena Ď – přednáška s ukázkami z praxe na téma pomoc starým lidem, Renata Kainrathová G-centrum Tábor + Mgr.Lambertová, 16/11 2016 ve škole, 2 hod + předvánoční setkání s občany G-centra Tábor – prosinec 2016 2hod
   - protidrogová výchova – beseda Auritus Tábor, 2hod – 4/5 2017, Mgr. Sýkorová, 30Kč/žák
  • 1.ročník - sexuální výchova – interaktivní přednáška s MuDr.Šmrhovou, Palcát Tábor, 22.9.2016, 2 hod, Mgr.Novák
   - Cena Ď – přednáška s ukázkami z praxe na téma pomoc starým lidem, Renat Kainrathová G-centrum Tábor + Mgr.Lambertová, 16/11 2016 ve škole, 2 hod + předvánoční setkání s občany G-centra Tábor – prosinec 2016 2hod
   - protidrogová výchova – beseda Auritus Tábor, 2hod – 4/5 2017, Mgr.Sýkorová, 30Kč/žák
  • sexta - FF Jeden svět na školách – jaro 2017, ZŠ B.Bolzana
   - zdravá komunikace – peer program, řízená beseda se školenými peery – Holá, Štachová – únor 2017 – v rámci Szsv
  • 2. ročník - FF Jeden svět na školách – jaro 2017, ZŠ B.Bolzana
   - zdravá komunikace – peer program, řízená beseda se školenými peery – Holá, Štachová – únor 2017 – v rámci ZSV
  • septima - FF Jeden svět na školách – jaro 2017, ZŠ B.Bolzana
   - zdravá komunikace – peer program, řízená beseda se školenými peery – Holá, Štachová – prosinec 2016 – v rámci Szsv
   - prevence proti AIDS + HIV, zdravá vztahy a sexualita – peer program, řízená beseda se školenými peery – Holá, Štachová – leden 2017 – v rámci Szsv
  • oktáva - účast na soudním přelíčení – OS Tábor nebo KS Tábor, dle nabídky soudu, prosinec 2016 – leden 2017, Mgr. Mašková
   - prevence proti AIDS + HIV, zdravá vztahy a sexualita – peer program, řízená beseda se školenými peery – Holá, Štachová – únor 2017 – v rámci Szsv
 • projekt pro třídnické hodiny – autorita učitele u žáků – všechny třídy G – 2-3 hod, žáci + TU, pracovní listy + diskuse
 • účast školního divadla na různých akcích – např. v mateřských školách a na 1.stupni ZŠ (průběžně podle zájmu)
 • projekce filmů z festivalu Jeden svět + besedy, např.v rámci dní se zvláštním vyučovacím režimem (před prázdninami, koncem šk. roku apod.- vyučující společen. předmětů a TU, ve škole)
 • účast na soudním řízení – recidivista, krádeže – (KS ČB v Táboře, 4. roč, Mgr. Mašková, dle možnosti soudu)
 • každoroční aktivní účast našich studentů na diskusním veřejném “Fóru zdravého města”, pořádaném Městem Tábor
 • zahraniční zájezdy - lyžařské kurzy (výběr studentů - leden 2017 Železná Ruda, únor 2017 Hochficht), Adventní Vídeň (1. 12. 2016)
 • sportovní a turistický kurz pro 3. roč. (září 2016)
 • školní vánoční akademie (21. 12. 2016)
 • třídní výlety (červen 2017)
 • odborné exkurze v průběhu šk. roku pro jednotlivé třídy – viz aktuální měsíční plány práce
 • návštěva divadelních představení – každá třída 1krát za pololetí
 • sportovní den (červen 2017)
 • přednášky a besedy se známými či zajímavými osobnostmi ve škole (průběžně během šk. roku)
 • studentská cestovní kancelář Šlápota – zajišťuje různá populární a zajímavá divadel. představení v Praze po celý školní rok (dle nabídky, vede Mgr. Bartoňová)
 • studentský časopis – občasník (vede Mgr. Švadlena)
 • školní kronika (vede Mgr. Klímová)
 • školní divadelní soubor (vede Mgr. Horská)

b) na rodiče:
· rodiče se seznamují se školním MPP a důležitými informacemi z oblasti prevence na našich internetových stránkách - info narodičovských schůzkách

· využívat internetového programu Bakaláři pro komunikaci o prospěchu, ale i o chování žáků a o projevech v třídních kolektivech

- pečlivé seznámení se školním řádem ohledně omlouvání absencí a postupem při zjištění konkrétního výskytu sociálně patologických jevů ve škole – rodičovské schůzky

- požádat je o aktivní spolupráci se školou při různých školních akcích

- možnost účasti na zájezdu do předvánoční Vídně (prosinec 2016)

- možnost účasti lyžařkého zájezdu do Hochfichtu (únor 2017)

- večírek pro školu a rodiče (hotel Dvořák – březen 2017)

- společné odpoledne v přírodě pro děti a rodiče – 1.+2.třída – viz plány jednotlivých měsíců


c) na pedagogy:

· pedagogové jsou průběžně informováni školním preventistou o aktuálních novinkách a možnostech výchovy prevence na pravidelných pracovních poradách i dalších schůzkách

· průběžně všestranná úzká spolupráce mezi kolegy a preventistou podle aktuální potřeby

· na školní prevenci se podílejí všichni vyučující školy v rámci svých předmětů – preventivní aktivity jsou součástí jejich tématických plánů a zároveň i formou akcí pořádaných školou

· všichni pedagogové znají školní MPP z našich internetových stránek

 

6. Volnočasové aktivity:

• zájmové kroužky a nepovinné vyučovací předměty (dramatický a sportovní kroužek, jazyky, fotografování, ITC, CK Šlápota, školní časopis)

• představení našeho škol. divadla v různých MŠ i na aktuálních akcích města Tábora dle zájmu

· sportovní soutěže

· internetové, recitační, umělecké a jiné soutěže · olympiády v jazycích, matematice, i jiných předmětech

 

7. Knihovna:

· k dispozici jsou některé knihy v rámci školní knihovny, jejich seznam je k nahlédnutí ve všech třídách a kabinetech

8. Stálý informační panel

k tématu prevence je umístěn:
- na chodbě v 1. patře, nabízí důležité adresy a odkazy, aktuální články a informace z různých zdrojů

 

9. Spolupráce s dalšími odborníky

z oblastí spojených s prevencí – seznam je k dispozici u školního preventisty

10. Řešení přestupků: ve školním řádu

a) obecně:

 • každý přestupek je posuzován individuálně dle jeho závažnosti
 • přestupky řeší TU s vedením školy, výchovným poradcem a školním preventistou
 • po prvotním diskrétním šetření – rozhovory s viníky, případnými oběťmi a svědky jsou přizváni k řešení rodiče jmenovaných
 • škola přijme potřebné opatření, může doporučit vyšetření u odborného psychologa a udělit kázeňské opatření:
  1. napomenutí třídního učitele (NTU)
  2. důtka TU
  3. důtka ředitele školy
  4. podmínečné vyloučení ze studia
  5. vyloučení ze studia
   - o podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitelka školy po projednání v pdg.radě a se zákonnými zástupci žáka, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla. O všech výchovných opatřeních je zákonný zástupce žáka informován při osobním jednání, zároveň však i písemně v souladu s příslušnými právními předpisy.

b) návykové látky (NL) a alkohol:
b1) při podezření, že žák zneužívá návykové látky:
- škola (třídní učitel, preventista, vedení školy) provede diskrétní šetření a pohovor se žákem, popřípadě s TU a se spolužáky
- u nezletilých žáků škola neprodleně kontaktuje rodiče či zákonné zástupce žáka
- v případě negativní reakce rodičů a v případě, že rodič nezařídí pro žáka další péči, škola uvědomí orgán sociálně-právní ochrany dítěte v Táboře
- dle zjištěného stavu užívání žákovi a jeho rodičům důrazně doporučí neprodlené řešení situace - s psychologem,nebo s PPP anebo jej odkáže do centra Auritus Tábor


b2) v akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole, nebo je-li žák prokazatelně ve škole či na školní akci ovlivněn NL (i alkoholem), ředitel školy nebo pověřený pracovník provede dle příslušných právních předpisů:
- ihned žákovi zabrání v další konzumaci látky tím, že mu ji odebere za přítomnosti jiné dospělé osoby a sepíše o tom záznam včetně vyjádření dotyčného žáka
- zajistí žákovu bezpečnost dle zjištěného stavu – umístí ho mimo běžnou výuku pod dohled zaměstnance školy až do příjezdu rodičů či zdravotnické služby
- neprodleně uvědomí rodiče či zákonné zástupce žáka o jeho stavu a uvede toto do písemného záznamu
- může provést diagnostický test na přítomnost omamných látek v těle žáka ze slin nebo jeho potu, přičemž test hradí rodiče žáka, testování se uvede do písemného záznamu (ze zákona § 16 z.č.379/2005 Sb )
- při závažném stavu žáka, kdy se jeví ohrožen na zdraví a životě, přivolá rychlou záchrannou službu a předá žáka do jejich péče, zavolá také Policii ČR
- splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte v Táboře
- provede postup ad a) a udělí odpovídající kázeňské opatření

b3) přechovávání nebo distribuce NL ve škole:
- přechovávání a distribuce návykových látek je považováno za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.
- škola se chová podle zákonů ČR:
- (1) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR
(2) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany dítěte

b4) nález NL - postup:
a) podezřelá látka je bez jakékoli manipulace uložena do obálky, zapečetěna a vložena do trezoru
b) o nálezu či zachycení je sepsán stručný zápis (vzhled látky, obal, místo a čas nálezu, zápis podepíší 2 oprávněné osoby, z nichž jednou osobou je vždy ředitelka školy či její zástupce, druhou osobou pak pedagogický pracovník, který nález zjistil, a ten, u koho byla látka nalezena nebo nález ohlásil (jestliže odmítne podepsat, uvede se – odmítl podepsat)
c) o nálezu ředitelka školy či její zástupce informuje POLICII ČR

11. Šikana

a jiné sociálněpatologické jevy (záškoláctví, kyberšikana, nekázeň ve vyučování, porušování dohodnutých pravidel, sebepoškozování atd.) – pokyny MŠMT a další materiály u školní preventistky, Školní plán proti šikaně zveřejněn na webu školy - http://tabsg.cz/index.php?stranka=sikana

12. Užitečné adresy:

www.poradenskecentrum.cz (šikana, drogy, poruchy příjmu potravy, hráčství)
www.drogy-info.cz
www.odrogach.cz
www.brebarbora.blog.cz
www.sananim.cz
www.auritus.cz
www.portusprachatice.cz
www.porceta.cz
www.bezpecneonline.cz
www.pomoconline.cz
www.napisnam.cz
www.safeinternet.cz
www.uoou.cz
www.horka-linka.safeinternet.cz

13. Dokumenty, podle kterých je MPP realizován:

• Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.14514/2000-51

• Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
(č.j.MSMT – 22294/2013-1)

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.21291/2010-28

• vyhláška č.72/2005 Sb.o poskytování poradenských sližeb ve školách a školských zařízeních, novelizace vyhlášky č.116/2011Sb.

• Metodický pokyn MŠMT k prevenci šikany 2016 - http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/ metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

• odkaz na výše uvedené zdroje a dokumenty MŠMT - http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/ metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokynydokumenty


Vedení školy i všichni pedagogové se s obsahem plánu seznámí na webu školy a v tištěné podobě na hlavní nástěnce v kanceláři školy.

Rodiče studentů mají plán k nahlédnutí na webu školy.

V Táboře 1. září 2016

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.