Minimální preventivní program


Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.
Školní rok: 2017 - 2018
Vypracovala: Mgr. Jana Mašková,
metodik školní prevence sociálně patologických jevů
email - maskova@tabsg.cz

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Švadlenová, tef.381282830, mail - marketa@tabsg.cz
Výchovný poradce: Mgr. Hana Petrová, mail – petrova@tabsg.cz

Tento program byl vypracován na základě Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) a Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016), jakož i podle dalších doporučených dokumentů uvedených v závěru MPP a ve spolupráci s pedagogickými pracovníky Táborského soukromého gymnázia a ZŠ.

Je součástí ŠVP školy, je sestaven tak, aby se prevence rizikového chování u žáků stala přirozenou součástí školních osnov a výuky jednotlivých předmětů.

Na jeho tvorbě a realizaci se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy, a tak tito všichni dbají na to, aby uplatňovaná prevence rizikového chování u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech školního prostředí a života, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká:

 • Psychosociální dovednosti (soběstačnost, autonomie, důstojnost, seberealizace, spokojenost v rodinných, přátelských a dalších mezilidských vztazích, sociální a kulturní integrovanost, tvořivost, schopnost milovat, pracovat a žít v souladu s rozmanitou kulturou a světem).
 • Existence (pečuji o sebe, o svůj zevnějšek, volím mezi zdravým a nezdravým způsobem života, jsem nezávislý a mám představu o své budoucnosti, věřím v budoucnost, vnímám, že život má smysl).
 • Sounáležitost (vnímám se jako součást životního prostředí a Země, cítím se bezpečně ve škole, ve městě, jsem oceňován a ostatní si mě váží, mám kamarády a vážím si jich, umím se o sebe postarat a přijímat zdravotní/sociální pomoc a služby).
 • Adaptabilita (dávám pozor na sebe a svůj zevnějšek, jsem žák své školy, účastním se sportovních a rekreačních aktivit, setkávám se s lidmi a trávím s nimi volný čas, plánuji si volbu profese nebo zaměstnání, řeším s odvahou své problémy, mám právní povědomí).

Trvalým záměrem programu je:

 • oddalovat nebo snižovat výskyt rizikového chování
 • zvyšovat schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí
 • mít dlouhotrvající vliv na změnu chování,
 • pojmenovávat problémy z oblasti rizikového chování
 • pomáhat jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, dětem a žákům zdravotně či sociálně znevýhodněným) při ochraně jejich lidských práv a začleňování do kolektivu třídy a školy
 • podporovat zdravý životní styl a usiluje o předávat vyvážené informace a dovednosti.

1. Sociální klima školy - šk. rok 2017 - 2018:

 • charakter školy – osmileté, šestileté i čtyřleté gymnázium + ZŠ s celkovým počtem studentů 215, ve věku od 6 do 20 let, z toho 110 dívek a 105 chlapců
 • ZŠ - 1. + 2. + 3. třída, 45 žáků, 19 dívek, 26 chlapců
 • gymnázium - 2. stupeň - 4 třídy - 70 žáků/36D, 34CH, 3. stupeň - 6 tříd - 100 žáků/55D, 45CH
 • celkový počet tříd - 13
 • průměrný počet žáků ve třídě -
  ZŠ - 15
  2.stupeň G - 17,5
  3.stupeň G - 16,6

Zhodnocení školního prostředí:
- škola si stále udržuje jakési rodinné prostředí, díky kterému se zde studenti cítí bezpečně, lehce navazují bohaté přátelské vztahy mezi sebou navzájem, a to i napříč ročníky, a budují se také důvěryhodné vztahy s vyučujícími. Učitelé znají takřka všechny studenty jménem a jsou seznámeni i s prostředím a podmínkami, které studenti mají doma i ke studiu. Aktuální obtíže jednotlivých studentů tak bývají ihned podchyceny a s porozuměním řešeny. Přátelské vztahy se utužují také v rámci mnoha akcí, které každoročně škola pořádá. Některých z nich se tradičně účastní i rodiče studentů. K rodinné atmosféře školy přispívá i fakt, že je zde mnoho sourozenců.
Škola je otevřena žákům s různými povahovými individualitami, obtížemi s učením i s pozorností, hendikepovaným žákům i studentům z ciziny.
- studenti prostředí školy vnímají převážně jako příjemné a důvěryhodné, což potvrzují sami v rozhovorech, ve kterých porovnávají naši školu s jinými školami podobného typu, a také jejich rodiče v rozhovorech s učiteli. I přes přetrvávající nedostatek dětí si škola stále zachovává značný zájem uchazečů o studium, velmi často jde o sourozence, příbuzné či kamarády studentů stávajících
- vztahy ve většině tříd jsou vcelku harmonické, dílčí problémy s kázní při hodinách se ukazují občas ve třídě tercie a sexta, septima.
- v rámci školy již třetím rokem fungují i třídy ZŠ, které se velmi dobře včlenily do chodu i klimatu školy


ZŠ:
1. A – 14 žáků, 4 D, 10 CH, tř. uč. Mgr. Miluše Štemberková
- třída utváří přátelský kolektiv. Ve třídě je převaha chlapců. Jeden žák je dlouhodobě v zahraničí. Třída je živá a hlučná. Převaha chlapců ve třídě vyžaduje vytváření a následné dodržování pravidel.
2. A – 18 žáků, 8 D, 10 CH, tř. uč. Mgr. Iva Stradová
- třídě se podařilo vytvořit funkční kolektiv. Děti si vzájemně pomáhají, atmosféra ve třídě je přátelská. Třída je poměrně živá a hlučná. Převaha chlapců ve třídě vyžaduje vytváření a následné dodržování pravidel chování.
3. A - 13 žáků, 7 D, 6 CH, tř. uč. Mgr. Ivana Mikešová
- třída tvoří dobrý a přátelský kolektiv. Děti si vzájemně pomáhají, atmosféra ve třídě je příjemná, klidná. Problémy ve vývoji – 2 žáci vedeni v PPP.


2. stupeň:
1PR - 18 žáků, 8 D, 10 CH, tř. uč. Mgr. Jitka Musilová
- třídní kolektiv se teprve utváří. Základy jsou vytvořeny v rámci dvoudenního adaptačního programu Start, který se konal na začátku září. Ve třídě je několik žáků, kteří potřebují individuální přístup. Prospěchově se třída jeví jako průměrná, jsou zde žáci nadprůměrní, ale i žáci velice slabí. Práce v hodinách probíhá optimálně. Dva žáci mají speciální vzdělávací potřeby, z toho jeden s převažujícím stupněm PO 2 a druhý 4. Tento žák pracuje s pomocí asistentky. Problémy jednotlivých žáků jsou řešeny ve spolupráci s rodiči. Žáci jsou vedeni k vzájemné spolupráci a toleranci

2SE - 17 žáků, 8 D, 9 CH, tř. uč. Mgr. Adéla Klímová
- kolektiv třídy se od letošního roku rozšířil o dva nové žáky. V současné době je ve třídě více chlapců než děvčat, což se projevuje v živosti třídy, přičemž většina problémů vzniká zejména o přestávkách. Ve většině případů se jedná o spory mezi chlapci a děvčaty. Je tedy dbáno na zvýšený dohled o přestávkách. Mezi chlapci je jedna výraznější osobnost, přesto však kolektiv chlapců funguje spíše jako celek, zatímco kolektiv děvčat se roztříštil na dvě dvojice a jednu čtveřici, což s sebou ale nenese žádné konflikty mezi těmito skupinami. Pokud má třída vystoupit jako kolektiv, funguje dobře.
Žáci jsou aktivní, snadno se nadchnou pro různorodé aktivity. Prospěchově se třída zařadila mezi průměrné. Dva žáci mají diagnostikovány specifické poruchy učení, přičemž jeden z těchto je mírně vyčleňován z kolektivu vlivem specifických potíží spojených s poruchou pozornosti. Jeden žák má výrazné potíže s plněním školních povinností. Oproti loňskému roku se třída stala samostatnější, žáci se dobře adaptovali na fungování v nové škole. Stále zde zůstává velký počet žáků, kteří se ve svém volném čase aktivně věnují různým mimoškolním aktivitám.

3TE – 15 žáků, 8 D, 7 CH, tř. uč. Mgr. Tereza Horská
- kolektiv je částečně formovaný z loňského roku a zároveň byl letos obohacen o nové studenty. Všichni byli přijati do kolektivu velice dobře. Vypadá to, že třída funguje lépe než v sekundě. Třída je více stmelená a mezi žáky dochází k větší spolupráci, pomoci slabším a zároveň toleranci. Je zde pár výrazných, vůdčích osobností a ambiciózních jedinců, kteří se občas názorově střetnou. Prospěchově se třída zdá být průměrná. Jsou zde zastoupeni nadprůměrní žáci a zároveň žáci slabší. Jeden žák má dyslektické potíže. Je uplatňován individuální přístup v učení tak, aby rozdíly nepoškozovaly motivaci slabších žáků a přitom úspěšnější žáci mohli využít svých studijních předpokladů. Ve výuce kolektiv aktivně spolupracuje a snaží se, což je jeho výrazná přednost. Téměř všichni žáci se ve volném čase věnují intenzivně různým volnočasovým aktivitám.

4KV – 20 žáků, 12 D, 8 CH, tř. uč. Mgr. Zdeněk Novák
- kolektiv byl letos obohacen o jednu novou studentku - do kolektivu byla přijata velice dobře. Třída se skládá z poměrně pracovitých a ambiciózních žáků, kteří mají vesměs velmi dobrou rodinnou základnu. Téměř všichni žáci se ve volném čase věnují intenzivně různým volnočasovým aktivitám. Dodržují víceméně pravidelnou a poctivou domácí přípravu, ve výuce jsou aktivní, projevují zájem o nové věci, dobře mohou pracovat i ve skupinách.
- třída je už po pár společně strávených letech stmelená, i když jádro kolektivu tvoří několikačlenná skupina, ostatní fungují spíše ve dvojicích nebo individuálně. Ve třídě jsou dvě cizinky - turecká žákyně a studentka ze Singapuru, obě se do kolektivu začlenily velmi dobře.


3.stupeň:
1. roč. - 21 žáků, 11 D, 10 CH, tř. uč. Mgr. Marek Švadlena
Třída doznala kompletní změnu, z původních 11 žáků (2D, 9CH) v kvartě došlo na transformaci do 1.ročníku, kde zůstalo pouze 5 chlapců z původní třídy a přišlo 16 nových žáků. Poměr D/CH se tak výrazně vyrovnal. Přišla dívka z Ukrajiny, chlapec s epilepsií a dyslexií (PO3), chlapec s dyslexií (PO2). Žáci po opatrném začátku se již seznámili a i díky vlivu adaptačního kurzu se již dosáhlo dobrého stavu. Problémem zůstávají dva žáci z původního složení, které je potřeba důsledně korigovat, narušují klima třídy, často vyrušují a ztěžují práci ostatním spolužákům. Třída je však velmi snaživá a situace se již začíná zlepšovat. Všichni vyučující stav třídy znají a výchovně zasahují.

sexta – 14 žáků, 9 D, 5 CH, tř. uč. Mgr. Marta Arnold Sýkorová
- atmosféra ve třídě je příjemná, v kolektivu spolu všichni komunikují a pomáhají si, vysloveně dobře funguje práce ve dvojicích a ve skupinách, žádný jedinec nestojí mimo. Chlapci na sebe upozorňují chováním, které odpovídá jejich věku. Třídu je potřeba neustále motivovat a přesvědčovat o prospěšnosti vzdělání, většina z nich má bohužel laxní přístup ke studiu a horší prospěch.

2. roč. - 14 žáků, 7 D, 7 CH, tř. uč. Mgr.Hana Petrová
- na konci loňského školního roku ukončily studium 2 studentky (přestup na jinou školu), naopak jiné 2 studentky přistoupily.
- třída se jeví jako bezproblémová, přiměřeně vstřícná a otevřená vzdělávacímu procesu, nikdo však nevyniká přílišnou aktivitou (kromě 1 studentky, která úspěšně reprezentuje školu na různých olympiádách). Kolektiv je stmelený, všichni navzájem komunikují, nikdo není vyčleněn. I studentka z Ukrajiny, která měla v loňském školním roce značné dorozumívací a studijní problémy se již zcela adaptovala, své studijní neúspěchy se snaží minimalizovat. Se školní docházkou ani s chováním nejsou ve třídě žádné problémy.

septima - 15 žáků, 10 D, 5 CH, tř. uč. Mgr. Jaroslava Vondrášková
- ve třídě panují velmi dobré vztahy mezi spolužáky. V loňském roce do třídy přišel nový žák - sportovec, který byl velmi dobře přijat. V letošním roce z třídy odešla jedna žákyně a do třídy přibyly 2 nové žákyně. Přechod na vyšší stupeň gymnázia se projevil mírným zhoršením prospěchu, ale stále převažují vynikající studijní výsledky. Nadpoloviční většina žáků prospěla s vyznamenáním, horší známky se na vysvědčení objevují výjimečně. Také s chováním žáků nejsou problémy, pouze je třeba dohlížet na důsledné dodržování školního řádu. Prostředí ve třídě se jeví jako harmonické, téměř všichni žáci jsou ambiciózní, pracovití, rádi spolupracují na úkolech a celkově projevují intenzivní zájem o výuku. Výborné předpoklady pro studium i fungování kolektivu.

3. roč. - 15 žáků, 7 D, 8 Ch, tř. uč. Mgr. Žaneta Žahourová
- třída se jeví jako bezproblémová, funguje jako poměrně stabilní kolektiv s celkem harmonickými vztahy, pouze 1 žák je labilnějšího typu.
- žáci navenek projevují zájem o výuku, avšak výsledky mají zatím spíše průměrné. Většina žáků se ve volném čase věnuje sportu nebo četbě.

oktáva – 21 žáků, 11 D, 10 CH, tř. uč. Mgr. Radka Vanišová
- ve třídě jsou dva noví žáci (chlapci), jeden přistoupil na konci minulého školního roku, druhý v září. Oba se rychle začlenili do kolektivu, prospěchově je jeden průměrný, druhý má studijní výsledky poněkud horší. Ve třídě panuje přátelská atmosféra, třída je sice poněkud živější, ale nedochází k žádným vážnějším problémům či kázeňským přestupkům. Jeden žák má mnoho zameškaných hodin, což je způsobeno zraněním, následnou operací a stále probíhajícími rehabilitacemi. Prospěchově se jedná o třídu spíše průměrnou, s několika vynikajícími, ale i několika slabšími žáky.


2. Zhodnocení výsledků plánu za rok 2016 - 2017:

 • jako nejdůležitější práce v oblasti prevence se osvědčila těsná spolupráce TU i vedení školy s třídními kolektivy, s jednotlivci i rodiči, díky které se daří udržovat klidnou atmosféru ve třídách, hlavně na 2.stupni
 • docházka dospělých studentů pečlivě monitorována, motivace k pravidelné docházce posilována důsledných uplatňováním požadavků k nutné percentuální účasti jako podmínce pro běžnou klasifikaci
 • výrazně se zhodnotilo rychlé a důsledné řešení kázeňských problémů a projevů hrubého chování ( hlavně pro 2.st)
 • osvědčila se cílená práce psycholožky s kolektivy, což přispělo k lepšímu sebepoznání žáků, uvědomění si postavení jednotlivců ve třídě, rozpoznání třídní hierarchie a vzájemných vazeb
 • velmi pozitivně vyhodnocen adaptační pobyt 1. ročníků na počátku školního roku
 • studenti ocenili programy k tématu kyberšikana a nebezpečí na internetu a sociálních sítích
 • osvědčilo se pořádání nejrůznějších společných mimoškolních akcí – např.zahraniční výjezdy v rámci mezinárodních projektů, sportovní utkání, projektové soutěže, plesy atd., kde dochází k bližšímu navazování kontaktů mezi studenty napříč ročníky a třídami, a tímto i dotváření celkově přátelské atmosféry ve škole
 • prevence zařazená do běžné výuky, diskutování proběhlých akcí i aktuálních problémů jako průběžný a přirozený způsob, jak ovlivňovat utváření názorů a postojů studentů
 • studentské práce a miniprojekty vystavené na chodbách škol studenty zajímají, čtou je a rádi sami prezentují
 • aktivizace studentů při trávení volného času na kroužcích, hlavně jazykových, fotografickém a vytváření školního časopisu

Pro příští období

 • začlenit osvědčené aktivity
 • pokračovat v projektu Start pro všechny první ročníky - 1. třída, tercie, kvinta a 1. ročník
 • prosadit aktivity k budování vztahů mezi spolužáky, utváření postojů vůči světu
 • podporovat aktivity v hodinách i mimo vyučování proti šíření návyku kouření i proti jiným drogám
 • podchycovat všechny projevy ukazující na možnou šikanu, učit žáky rozpoznávat její projevy a účinně se bránit
 • podporovat vzájemně vstřícné a empatické vztahy mezi studenty a vyučujícími při zachování dostatečně silné autority pedagogů, hledat zajímavé motivační postupy výuky a přesvědčit studenty o jednotném cíli nás všech (viz níže)
 • nadále důsledně učit studenty respektovat pravidla školy a posilovat v nich pocit odpovědnosti za své chování i za svou připravenost na budoucí povolání
 • zajistit erudovanou sexuální výchovu pro 14-16leté studenty
 • intenzivně pracovat na zlepšení kázně a pracovních podmínek v problematických třídách, neprodleně a důsledně řešit všechny projevy negativních vztahů ve třídách
 • pokračovat ve spolupráci s Mgr. M. Kropíkovou jako školní psycholožkou a s Porcetou Tábor jako hlavním zajišťovatelem preventivních programů

3. Naše cíle

HLAVNÍ CÍL:
- připravit studenty na další studium na VŠ a zajistit předpoklady pro jejich profesní růst, což od nás sami studenti očekávají především. V tomto duchu je naší snahou vytvořit především klidné a podnětné prostředí pro výuku a pomoci jim vytvořit zodpovědný přístup k práci i k životu, posílit jejich zdravé sebevědomí a schopnost asertivity. Všechny další cíle podporují tyto naše hlavní záměry

 • přispět k sebepoznání žáků a pocitu zodpovědnosti za své tělo, chování i jednání, alespoň v základech je naučit, jak řešit osobní problémy a závažné životní situace
 • zlepšit vztahy mezi žáky ve třídách, zamezit šikaně, odstranit tříštění do skupin a posílit vzájemnou důvěru a poznání žáků
 • podporovat utváření harmonických vztahů v kolektivu a různých sociálních skupinách, do kterých žáci během studia vstupují, učit je empatii , porozumění a toleranci pro druhé, pro slabší, pro lidi různě odlišné, cizince i handicapované
 • pokračovat ve výchově ke zdravému životnímu stylu bez drog a závislostí na sociálně patologických jevech
 • poučovat žáky o drogách a všech jejich důsledcích na život člověka, ukázat jim konkrétní způsoby, jak drogu odmítnout, kouření a marihuana jako lehké drogy, alkohol jako droga nejběžnější
 • podporovat kampaň proti kouření studentů
 • ukázat výhody plnohodnotného života oproti životu člověka závislého, nabídnout možnosti aktivní seberealizace pro každého
 • zásobit studenty dostatkem znalostí o právní zodpovědnosti
 • dostatečně začleňovat prvky sociální a rodinné výchovy, partnerství a plánovaného rodičovství, psychologie
 • seznamovat žáky i rodiče s postupem školy při zjištění konkrétního výskytu sociálně patologického jevu ve škole (drogy, šikana, záškoláctví,závislost na hrách atd.)
 • dále seznamovat žáky s problematikou současných frekventovaných rizikových společenských jevů, jako je kyberšikana, závislost na sociálních sítích, rizikové seznamování na internetu, zneužívání dětí apod.
 • dodržovat pravidla omlouvání absencí u všech žáků
 • vytvořit dostatečnou webovou základnu zaměřenou na tuto oblast

4. Konzultační hodiny

 • konzultační hodiny pro studenty i rodiče – školní metodik, výchovný poradce i všichni pedagogové mají konzultační hodiny vyznačené na dveřích kabinetu, buďto fixně určené nebo flexibilně poskytované podle potřeb studentů nebo rodičů

5. Preventivní akce se zaměřením

a) na studenty:

ve výuce
 • – všichni pedagogové školy zařazují témata primární prevence průběžně do svého vyučovacího plánu:
 • základy společenských věd – nejvíce prostoru:
 • 1PR – vztahy v rodině, volný čas, předcházení stresu, rizikové společenské jevy – šikana, kyberšikana, zneužívání dětí, nebezpečný internet, linky pomoci a bezpečí, škola a vzdělání
 • 2SE – práva dětí i občanů, dětská kriminalita, komunikace a asertivita, dospívání, řešení konfliktů
 • 3TE – zdravý životní styl, duševní hygiena
 • 4KV – základy práva, sociálně patologické jevy mezi námi
 • 3.st. –
  • 1. ročník
   - sociologie – společenské vztahy, sociálně patologické jevy, výchova k různosti, toleranci společenských odlišností, zdravý životní styl
  • 2. ročník
   - psychologie – utváření zdravé osobnosti a funkčních vztahů, psychopatologie - psychoaktivní látky, závislosti, výchova k partnerství a rodičovství, sexuální chování a nemoci, psychoterapie a její možnosti
  • 3. ročník
   - právo – právní a protiprávní chování a jednání, politologie – nebezpečí polit.extrémismu, xenofobie
  • 4. ročník
   - filozofie a náboženství – východiska pro hledání odpovědí na otázky smyslu života, etika – základní etické otázky morálky, vztahu k sobě i ke světu
  • Seminář Zsv
   – psychologie – způsoby řešení životních obtíží, konfliktů, metody seberůstu, právo – právo pro mou praxi v životě
 • český jazyk – v literatuře : ukázky knih k dané tématice i doporučená četba , vlastní tvůrčí psaní, besedy o zážitcích z knih a filmů, hledání podobností s vlastním životem - ve slohu : daná tématika ve vypravování, úvaze, líčení, popisech, referátech, výkladech a výtazích, v publicistických útvarech, mluvní cvičení - v mluvnici: zajímavé diktáty i větné celky k učivu, např.ve skladbě aj.
 • cizí jazyky : konverzačně – zdraví a nemoci, rodina, zdravý životní styl, můj denní program, jídlo, móda, dovolená a cestování, život ve městě a na venkově písemná cvičení – vypravování i popisy s uvedenou tématikou čtení – v učebnicích i AJ časopisech články i příběhy úspěšných i neúspěšných lidí, různých životních stylů v zahraničí i u nás se zaměřením na teenagery
 • biologie – různá témata skrytě i cíleně : např. 2SE – pěstování rostlin X drogy 3TE - v rámci biologie člověka – zdraví, drogy, alkoholismus, kouření, nemoci, úrazy a první pomoc, sexuální vých. a vých. k rodičovství 2.roč. – drogy – využití X zneužití, toxikomanie na 3.stupni - podrobněji sexuální vých., antikoncepce, pohlavní choroby
 • v botanice – druhy a výroba drog, účinky na člověka
 • v zoologii - choroby přenášené živočichy, hygiena potravin
 • zeměpis - životní styl a kulturní návyky lidí v různých zemích a kontinentech, problémy zaostalých zemí - AIDS, drogy, nezaměstnanost, negramotnost aj., světové organizace
 • chemie – na 3.st.:

1.roč. – organická chemie, alkoholy a ethery, drogy, alkoholismus
2. - biochemie – výživou ke zdraví, škodlivost kouření, drogy, látky pro osobní hygienu
3. - anorganická chemie – první pomoc při úrazech
4. - toxikologie – jedy a drogy, nikotin

 • výtvarná výchova - zdravý životní styl, miniprojekty - např.Jak vidím drogu, Tohle jsem já aj.
 • hudební výchova - hudba a mládež, příběhy některých hudebníků a zpěváků, např. Morrison, Hendrix, Petr Novák, E.Presley, A.Winehouse, aj.
 • tělesná výchova – zlepšování a udržování tělesné kondice, přispívání k oblibě sportu jako vhodné aktivity pro volný čas
 • ve všech předmětech – utváření vztahů a postojů při skupinové práci, společných projektech , při řešení problematických úloh atd.
 • 1. A, 2. A, 3. A – v prvouce, ČJ a VV – zdravý životní styl, nebezpečí a škodlivost kouření, osobní bezpečí, důležitost mezilidských vztahů, I se spolužáky, zdravé způsoby trávení volného času
 • metody – poučení, zážitkové aktivity, miniprojekty, referáty a prezentace, práce s internetem, dramatizace, dramatizace, společný předváděcí panel, plakáty apod.
v rámci vyučování mimo vyučovací předměty
 • pravidelné třídnické hodiny určené k řešení problémů v třídním kolektivu (1krát za měsíc, podle potřeb jednotlivých tříd, TU)
 • pečlivý monitoring tříd, (TU + celý pdg.sbor - průběžně ve výuce i cíleně v třídn. hodinách pomocí psychologických a socializačních her)
 • cílené akce pro třídy (v průběhu školního roku mohou být doplněny o další akce dle aktuální potřeby konkrétní třídy nebo zajímavé nabídky pro školy):
  • 1. třída - program pro formování zdravých vztahů ve třídě – cyklus 4-5 částí – třídní učitelka (celoročně, po 2 hodinách)
   - program Přechod z MŠ na ZŠ – Pravidla, 1hod, ve škole, TU, leden – prosinec 2017
   - škola v přírodě - červen 2018
  • 2. třída - program pro formování zdravých vztahů ve třídě – cyklus 4-5 částí – třídní učitelka I. Stradová (celoročně, po 2 hodinách)
   - škola v přírodě - červen 2018
  • 3. třída - program pro formování zdravých vztahů ve třídě – cyklus 4-5 částí – třídní učitelka I. Mikešová (celoročně, po 2 hodinách)
   - škola v přírodě - červen 2018
  • prima - Start program – adaptační program, 6-7/9 2017 ve škole, TU
   - prevence kouření – 4hod interaktivní blok, 14/11 2017 Porceta + TU
   - program Chceme se naučit zdravě žít“ - péče o tělo, Mgr. Vondrášková + město Tábor, 18/9 2017, škola + město
  • sekunda - - prevence kouření – 4hod interaktivní blok, 20/11 2017 Porceta + TU
   - program Chceme se naučit zdravě žít“ - péče o tělo, Mgr. Vondrášková + město Tábor, 18/9 2017, škola + město
  • tercie - Start program – adaptační program,17-20.10.2017, Slovinsko, Mgr.Švadlena, Mgr.Mašková, Mgr.Fuková
   - prevence rizikového hráčství - 4hod interaktivní blok, 27/11 2017 Porceta + TU
   - program Chceme se naučit zdravě žít“ - péče o tělo, Mgr. Vondrášková + město Tábor, 18/9 2017, škola + město
  • kvarta - prevence proti drogové závislosti – Auritus Tábor, březen 2018, TU
   - program Chceme se naučit zdravě žít“ - péče o tělo, Mgr. Vondrášková + město Tábor, 18/9 2017, škola + město
  • 1. ročník - Start program – adaptační program, 17. - 20. 10. 2017, Slovinsko, Mgr. Švadlena, Mgr. Mašková, Mgr. Fuková
   - vybraný film z festivalu Jeden svět + beseda, jaro 2018, dle nabídky Cheiron Tábor
  • sexta - vybraný film z festivalu Jeden svět + beseda, jaro 2018, dle nabídky Cheiron Tábor
  • 2. ročník - vybraný film z festivalu Jeden svět + beseda, jaro 2018, dle nabídky Cheiron Tábor
  • septima - vybraný film z festivalu Jeden svět + beseda, jaro 2018, dle nabídky Cheiron Tábor
   - účast na soudním jednání, trestní právo – OS v Táboře, Mgr. Kubů, listopad – prosinec 2017, Mgr. Mašková
  • 3. ročník - vybraný film z festivalu Jeden svět + beseda, jaro 2018, dle nabídky Cheiron Tábor
   - účast na soudním jednání, trestní právo – OS v Táboře, Mgr. Kubů, listopad – prosinec 2017, Mgr. Mašková
  • oktáva - účast na soudním jednání, trestní právo – OS v Táboře, Mgr. Kubů, listopad – prosinec 2017, Mgr. Mašková
 • projekt pro třídnické hodiny – autorita učitele u žáků – všechny třídy G – 2-3 hod, žáci + TU, pracovní listy + diskuse
 • účast školního divadla na různých akcích – např. v mateřských školách a na 1.stupni ZŠ (průběžně podle zájmu)
 • projekce osvědčených filmů z festivalu Jeden svět + besedy, např.v rámci dní se zvláštním vyučovacím režimem (před prázdninami, koncem šk. roku apod.- vyučující společen. předmětů a TU, ve škole)
 • zahraniční zájezdy - lyžařské kurzy (výběr studentů - 7 - 13/1 2018 Železná Ruda, 19 - 23/2 2018 Hochficht), Adventní Drážďany (30. 11. 2017)
 • školní vánoční akademie (20. 12. 2017)
 • třídní výlety (červen 2018)
 • odborné exkurze v průběhu šk. roku pro jednotlivé třídy – viz aktuální měsíční plány práce
 • návštěva divadelních představení – každá třída 1krát za pololetí
 • sportovní den (červen 2018)
 • přednášky a besedy se známými či zajímavými osobnostmi ve škole (průběžně během šk. roku)
 • studentská cestovní kancelář Šlápota – zajišťuje různá populární a zajímavá divadel. představení v Praze po celý školní rok (dle nabídky, vede Mgr. Klímová)
 • studentský časopis – občasník (vede Mgr. Švadlena)
 • školní kronika (vede Mgr. Klímová)
 • školní divadelní soubor (vede Mgr. Horská)

b) na rodiče:
· rodiče se seznamují se školním MPP a důležitými informacemi z oblasti prevence na našich internetových stránkách - info narodičovských schůzkách

· využívat internetového programu Bakaláři pro komunikaci o prospěchu, ale i o chování žáků a o projevech v třídních kolektivech

- pečlivé seznámení se školním řádem ohledně omlouvání absencí a postupem při zjištění konkrétního výskytu sociálně patologických jevů ve škole – rodičovské schůzky

- požádat je o aktivní spolupráci se školou při různých školních akcích

- možnost účasti na zájezdu do předvánočních Drážďan (31. 11. 2017)

- možnost účasti lyžařkého zájezdu do Hochfichtu (únor 2018)

- večírek pro školu a rodiče (hotel Dvořák – březen 2018)

- společné odpoledne v přírodě pro děti a rodiče – 1. + 2. + 3. třída – viz plány jednotlivých měsíců


c) na pedagogy:

· pedagogové jsou průběžně informováni školním preventistou o aktuálních novinkách a možnostech výchovy prevence na pravidelných pracovních poradách i dalších schůzkách

· průběžně všestranná úzká spolupráce mezi kolegy a preventistou podle aktuální potřeby

· na školní prevenci se podílejí všichni vyučující školy v rámci svých předmětů – preventivní aktivity jsou součástí jejich tématických plánů a zároveň i formou akcí pořádaných školou

· všichni pedagogové znají školní MPP z našich internetových stránek

 

6. Volnočasové aktivity:

• zájmové kroužky a nepovinné vyučovací předměty (pěvecký kroužek, nepovinné jazyky, fotografování, CK Šlápota, školní časopis)

• představení našeho škol. divadla v různých MŠ i na aktuálních akcích města Tábora dle zájmu

· sportovní soutěže

· internetové, recitační, umělecké a jiné soutěže · olympiády v jazycích, matematice, i jiných předmětech

 

7. Knihovna:

· k dispozici jsou některé knihy v rámci školní knihovny, jejich seznam je k nahlédnutí ve všech třídách a kabinetech

8. Stálý informační panel

k tématu prevence je umístěn:
- na chodbě v 1. patře, nabízí důležité adresy a odkazy, aktuální články a informace z různých zdrojů

 

9. Spolupráce s dalšími odborníky

z oblastí spojených s prevencí – seznam je k dispozici u školního preventisty

10. Řešení přestupků: ve školním řádu

a) obecně:

 • každý přestupek je posuzován individuálně dle jeho závažnosti
 • přestupky řeší TU s vedením školy, výchovným poradcem a školním preventistou
 • po prvotním diskrétním šetření – rozhovory s viníky, případnými oběťmi a svědky jsou přizváni k řešení rodiče jmenovaných
 • škola přijme potřebné opatření, může doporučit vyšetření u odborného psychologa a udělit kázeňské opatření:
  1. napomenutí třídního učitele (NTU)
  2. důtka TU
  3. důtka ředitele školy
  4. podmínečné vyloučení ze studia
  5. vyloučení ze studia
   - o podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitelka školy po projednání v pdg.radě a se zákonnými zástupci žáka, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla. O všech výchovných opatřeních je zákonný zástupce žáka informován při osobním jednání, zároveň však i písemně v souladu s příslušnými právními předpisy.

b) návykové látky (NL) a alkohol:
b1) při podezření, že žák zneužívá návykové látky nebo alkohol:
- škola (třídní učitel, preventista, vedení školy) provede diskrétní šetření a pohovor se žákem, popřípadě s TU a se spolužáky
- u nezletilých žáků škola neprodleně kontaktuje rodiče či zákonné zástupce žáka
- v případě negativní reakce rodičů a v případě, že rodič nezařídí pro žáka další péči, škola uvědomí orgán sociálně-právní ochrany dítěte v Táboře
- dle zjištěného stavu užívání žákovi a jeho rodičům důrazně doporučí neprodlené řešení situace - s psychologem,nebo s PPP anebo jej odkáže do centra Auritus Tábor


b2) v akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole, nebo je-li žák prokazatelně ve škole či na školní akci ovlivněn NL (i alkoholem), ředitel školy nebo pověřený pracovník provede dle příslušných právních předpisů:
- ihned žákovi zabrání v další konzumaci látky tím, že mu ji odebere za přítomnosti jiné dospělé osoby a sepíše o tom záznam včetně vyjádření dotyčného žáka
- zajistí žákovu bezpečnost dle zjištěného stavu – umístí ho mimo běžnou výuku pod dohled zaměstnance školy až do příjezdu rodičů či zdravotnické služby
- neprodleně uvědomí rodiče či zákonné zástupce žáka o jeho stavu a uvede toto do písemného záznamu
- může provést diagnostický test na přítomnost omamných látek v těle žáka ze slin nebo jeho potu, přičemž test hradí rodiče žáka, testování se uvede do písemného záznamu (ze zákona § 16 z.č.379/2005 Sb )
- při závažném stavu žáka, kdy se jeví ohrožen na zdraví a životě, přivolá rychlou záchrannou službu a předá žáka do jejich péče, zavolá také Policii ČR
- splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte v Táboře
- provede postup ad a) a udělí odpovídající kázeňské opatření

b3) přechovávání nebo distribuce NL ve škole:
- přechovávání a distribuce návykových látek je považováno za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.
- škola se chová podle zákonů ČR:
- (1) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR
(2) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany dítěte

b4) nález NL - postup:
a) podezřelá látka je bez jakékoli manipulace uložena do obálky, zapečetěna a vložena do trezoru
b) o nálezu či zachycení je sepsán stručný zápis (vzhled látky, obal, místo a čas nálezu, zápis podepíší 2 oprávněné osoby, z nichž jednou osobou je vždy ředitelka školy či její zástupce, druhou osobou pak pedagogický pracovník, který nález zjistil, a ten, u koho byla látka nalezena nebo nález ohlásil (jestliže odmítne podepsat, uvede se – odmítl podepsat)
c) o nálezu ředitelka školy či její zástupce informuje POLICII ČR

11. Šikana

a jiné sociálněpatologické jevy (záškoláctví, kyberšikana, nekázeň ve vyučování, porušování dohodnutých pravidel, sebepoškozování atd.) – pokyny MŠMT a další materiály u školní preventistky, Školní plán proti šikaně zveřejněn na webu školy - http://tabsg.cz/index.php?stranka=sikana

12. Užitečné adresy:

www.poradenskecentrum.cz (šikana, drogy, poruchy příjmu potravy, hráčství)
www.drogy-info.cz
www.odrogach.cz
www.brebarbora.blog.cz
www.sananim.cz
www.auritus.cz
www.portusprachatice.cz
www.porceta.cz
www.bezpecneonline.cz
www.pomoconline.cz
www.napisnam.cz
www.safeinternet.cz
www.uoou.cz
www.horka-linka.safeinternet.cz

13. Dokumenty, podle kterých je MPP realizován:

• Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.14514/2000-51

• Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
(č.j.MSMT – 22294/2013-1)

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.21291/2010-28

• vyhláška č.72/2005 Sb.o poskytování poradenských sližeb ve školách a školských zařízeních, novelizace vyhlášky č.116/2011Sb.

• Metodický pokyn MŠMT k prevenci šikany 2016 - http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/ metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

• odkaz na výše uvedené zdroje a dokumenty MŠMT - http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/ metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokynydokumenty


Vedení školy i všichni pedagogové se s obsahem plánu seznámí na webu školy a v tištěné podobě na hlavní nástěnce v kanceláři školy.

Rodiče studentů mají plán k nahlédnutí na webu školy.

V Táboře 1. září 2017

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.