Německý jazyk


10 důvodů, proč se učit německy

  1. Němčina je mateřským jazykem přibližně 100 milionů obyvatel a tedy nejrozšířenějším jazykem v Evropě.
  2. Němčina je jazykem našich sousedů. V německy mluvících zemích je mnoho turisticky atraktivních cílů a na mnoha školách se nabízejí výměny žáků, které jim dovolují cestovat i bez rodičů.
  3. Němčina je jazykem vědy a výzkumu (2. nejdůležitějším po angličtině). Každá 10. kniha na světě je vytištěna německy.
  4. Němčina je jazykem kultury a umění, ať už se jedná o literaturu, hudbu nebo film.
  5. Učíme-li se cizí jazyk, lépe poznáváme svůj vlastní. O němčině to platí více než o jiných jazycích, neboť čeština převzala v průběhu staletí, kdy mnoho mluvčích v českých zemích mluvilo oběma těmito jazyky, mnoho výrazů (vyskytují se nejvíce v obecné češtině).
  6. Německá ekonomika je nejsilnější v Evropě a česká ekonomika je s ní silně provázaná. Německo je naším nejdůležitějším obchodním partnerem.
  7. Znalost němčiny vedle angličtiny přináší výhody na pracovním trhu, ať už se jedná o profese v oboru služeb (cestovní ruch) nebo využití jazyka v obchodním styku.
  8. V roce 2011 skončí přechodné období a Německo a Rakousko pravděpodobně otevřou své pracovní trhy i pro obyvatele ČR. I krátkodobý pracovní pobyt vněkteré z německy mluvících zemí přináší cenné zkušenosti a zlepšuje vyhlídky na domácím pracovním trhu.
  9. Žáci zpravidla začínají angličtinou jako 1. cizím jazykem a pokud zvolí jako 2. cizí jazyk němčinu, najdou v ní řadu podobností, neboť se jedná o příbuzné jazyky.
  10. Německo poskytuje pro studenty řadu stipendií (např. Bosch-Stiftung), které je poměrně snadné získat. Využití takového stipendia znamená cenné zkušenosti a zároveň ve srovnání možnost návštěv doma.

V současné době vyučují německý jazyk Mgr. Markéta Švadlenová, Mgr. Hana Petrová, Mgr. Anna Šrámková a Mgr. Adéla Klímová.


Přehled učebnic

K výuce používáme tyto učebnice:

Planet 1 - prima, sekunda
Planet 2 - tercie, kvarta
Menschen 1 - kvinta
Berliner Platz 1 - sexta
Berliner Platz 2 - septima, 4. ročník
4. ročník, septima - pokročilí - Připravujeme i podle dalších materiálů a cvičebnic v semináři k nové maturitě

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.