Matematika


Cíle matematiky

S matematikou se všichni setkáváme na každém kroku. Studenti gymnázia mají možnost se s matematikou setkávat často a studovat ji. Studenti ve třídách se všeobecným zaměřením mají první dva roky matematiku čtyři hodiny týdně a další dva roky po třech hodinách týdně. Studenti v jazykových třídách mají tři hodiny matematiky týdně od prvního ročníku až do čtvrtého ročníku. Zabývají se řešením rovnic a nerovnic, funkcemi, analytickou geometrií, v planimetrii a stereometrii rozvíjí geometrickou a prostorovou představivost. Studenti se učí samostatně analyzovat texty úloh, zdůvodňovat a vyhodnocovat výsledky svého řešení. Matematické dovednosti uplatňují úspěšně i v ostatních přírodovědných disciplinách.


Ve třetím a čtvrtém ročníku si studenti mohou zvolit dvouhodinový seminář z matematiky. V těchto hodinách se učivo rozšiřuje o rovnice s parametrem, komplexní čísla, nekonečné geometrické řady, analytickou geometrii v prostoru, diferenciální a integrální počet. V těchto hodinách je dostatek času k důkladnému zopakování látky pro přípravu k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Řada absolventů našeho gymnázia úspěšně uplatňuje svoje matematické znalosti při studiu na vysokých školách technického zaměření.


Někteří nadaní studenti řeší úkoly Matematické olympiády, studenti se pravidelně účastní mezinárodní logické soutěže Genius Logicus, mladší si úspěšně vedou v Pythagoriádě, která je určena pro žáky prim a sekund.


V současné době učí matematiku na našem gymnáziu:
Mgr. Jitka Musilová, Mgr. Zdeněk Novák, Mgr. Jaroslava Vondrášková


Přehled učebnic

Prima


Sekunda


Tercie


Kvarta


1. ročník - rovnice a nerovnice, Základní poznatky z matematiky


2. ročník - funkce, planimetrie


3. ročník - goniometrie, stereometrie


4. ročník - analytická geometrie, kombinatorika


Seminář 3. ročník - posloupnosti a řady, diferenciální a integrální počet, komplexní čísla


Různé

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.