INFORMACE O PROJEKTUSouhrnné informace o projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR

Název projektu:
Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v síti spolupracujících škol, obce a ekologických sdružení

Název projektu anglicky:
Global education for sustainable development within the net of partner schools, municipalities and ecological associations

Žadatel:
Gymnázium Globe, s. r. o.

Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy:
Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory:
Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název výzvy:
Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 1.1

Typ projektu:
IP - ostatní

Název prioritního tématu:
Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Zahájení projektu:
22. 12. 2010

Doba realizace projektu:
36 měsíců

Partneři projektu s finančním příspěvkem

 1. Partner projektu:
  GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s. r. o.
  Kraj: Ústecký
  www.gymdubi.cz
 2. Partner projektu:
  Táborské soukromé gymnázium, s.r.o.
  Kraj: Jihočeský
  www.tabsg.cz

Partneři bez finančního příspěvku

 1. Partner projektu:
  Statutární město Brno, MČ Brno-Vinohrady
  Adresa: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
  www.vinohrady.brno.cz
 2. Partner projektu:
  Rezekvítek. Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody
  Adresa: Kamenná 6, 639 00 Brno
  www.rezekvitek.cz
 3. Partner projektu: MĚSTO DUBÍ
  www.mesto-dubi.cz

Zaměření projektu

Projekt podporuje globální vzdělávání žáků pro udržitelný rozvoj společnosti prostřednictvím sítě čtyř středních škol, centra ekologické výchovy a obcí. Cílem je vytvořit inovativní a prakticky zaměřené nástroje integrující mezipředmětové vztahy (propojení společenskovědní a přírodovědné oblasti s důrazem na komunikativní kompetence v odborné oblasti), které povedou k upevnění environmentálních postojů a dovedností žáků pro praxi. Je včleněno vzdělávání v terénu ve spolupráci s obcí a odborníky z praxe, školení pedagogů pro environmentální výchovu a udržitelný rozvoj. Prostřednictvím projektů, společných workshopů, regionálních soutěží, nadregionálních konferencí, které budou otevřeny dalším školám, bude realizováno předávání vzájemných zkušeností, prezentace výstupů a dosažených komunikativních kompetencí žáků v češtině a angličtině. V posledním roce realizace projektu bude otevřen portál pro prezentaci výstupů a shromažďující konkrétní informace pro žáky o možnostech dalšího studia v oborech zajišťujících udržitelný rozvoj společnosti.
Projekt umožní doplnění či obnovu přístrojového vybavení 3 škol. Výstupem projektu bude pět inovovaných školních vzdělávacích programů. Je předpokládáno, že bude podpořeno 720 žáků základních škol, gymnázií a jedné odborné školy z Jihomoravského, Jihočeského a Ústeckého kraje. Z projektu bude dále podpořeno 60 učitelů z partnerských škol realizujících projekt.

Přímá finanční podpora žáků z projektu

- jazykové zahraniční pobyty (jednou ročně pro vybrané žáky)
- příspěvek na úhradu mezinárodně platných jazykových certifikací
- cestovné na společné akce partnerských škol
- ubytování a občerstvení na akcíchAkce podporované projektem


Výstupy projektu GLOBE

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.