Fyzika


Výuka fyziky na našem gymnáziu probíhá povinně od primy do oktávy podle schválených učebních plánů. Součástí výuky fyziky jsou také cvičení z fyziky.

Seminář z fyziky
Naši studenti si mohou během studia vybrat volitelný předmět Seminář a cvičení z fyziky v jednoletém nebo dvouletém cyklu. Semináře doplňují a rozšiřují výuku fyziky v běžných hodinách a připravují studenty k maturitě nebo na přijímací zkoušky na VŠ.

V současné době vyučují fyziku Ing. Pavla Macillisová a Mgr. Jitka Musilová.


Přehled učebnic

V současné době používáme tyto učebnice:


Víceleté gymnázium - nižší stupeň


1. - 4. ročník a vyší stupeň víceletého gymnáziaKe studiu je také možno použít tyto učebnice:


Přehled učiva

Prima
Vlastnosti látek
Vlastnosti těles
Měření fyzikálních veličin
Elektrický obvod
Zvuk

Sekunda
Pohyb a síla
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
Světelné jevy

Tercie
Práce, energie, teplo
Elektřina a magnetismus

Kvarta
Elektromagnetické jevy
Elektřina v praxi
Planety
Vesmír
Kmitání a vlnění

Kvinta, 1. ročník
Kinematika hmotného bodu
Dynamika hmotného bodu
Mechanická práce a energie
Gravitační pole
Mechanika tuhého tělesa
Mechanika kapalin a plynů

Sexta, 2. ročník
Základní poznatky
Vnitřní energie, práce a teplo
Struktura plynného skupenství látek
Kruhový děj
Struktura pevných látek
Struktura kapalin
Změny skupenství látek
Kmitání mechanického oscilátoru
Mechanické vlnění
Zvukové vlnění

Septima, 3. ročník
Elektrický náboj a elektrické pole
Elektrický proud v kovech, polovodičích, kapalinách, plynech a vakuu
Stacionární magnetické pole
Nestacionární magnetické pole
Střídavý proud
Elektromagnetické kmitání a vlnění
Zobrazování optickými soustavami
Vlnová optika
Elektromagnetické záření a jeho energie

4. ročník
Vlnové vlastnosti světla
Zobrazování optickými soustavami
Elektromagnetické záření
Speciální teorie relativity
Fyzika mikrosvěta
Jaderná fyzika
Astrofyzika
Fyzika a přírodní vědy


Různé

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.