Dějepis


Dějepis je jeden z nejdůležitějších všeobecně vzdělávacích předmětů. Během studia na naší škole si studenti osvojují základní znalosti, snaží se pochopit základní vzájemné vztahy hospodářského, politického, společenského a kulturního vývoje. Snažíme se studenty vést k tomu, aby byli schopni hledat a nálezat vzájemné souvislosti, chápat příčiny a následky, umět hodnotit a zaujmout své stanovisko a to také v diskusi obhájit. Jedním ze základních cílů výuky dějepisu je schpnost práce s odbornou literaturou, s historickým dokumentem, diskuse, argumentace a tolerance k jiným názorům.

Výuka probíhá podle učebních plánů. V současnosti je dějepis vyučován s 2 hodinovou dotací ve všech ročnících jak 4 letého tak 8 letého studia, s výjimkou posledních ročníků ( oktávy, 4. ročníku), kde je 1 hodina dějepisu povinně a pro zájemce o další vzdělávání v tomto oboru je otevřen Seminář z dějepisu, jehož náplní je rozšiřování základních znalostí a příprava na závěrečné zkoušky či příjimací zkoušky na VŠ.

Nedílnou součástí výuky dějepisu jsou historické exkurze, návštěva řady zajímavých výstav, dějepisné vycházky, práce s odbornou literaturou a časopisy, seminární práce a referáty. Nadaní studenti či zájemci se účastní řady soutěží a olympiád.

V současné době tento předmět vyučují:
Mgr. Radka Vanišová, Mgr. Lenka Zedníková


Přehled učebnic

Prima
• Dějepis pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus 2007.
• Semotanová, E.: Atlas českých dějin 1. díl. Praha 2003.


Sekunda
• Dějepis pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus.
• Semotanová, E.: Atlas českých dějin. 1. – 2. díl. Praha 2003.


Tercie
• Dějepis pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus.
• Semotanová, E.: Atlas českých dějin 2. díl. Praha 2003.


Kvarta
• Dějepis pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus.
• Semotanová, E.: Atlas českých dějin 2. díl. Praha 2003.


Kvinta, 1. ročník
• M., Válková, V.: Dějepis 1. Pravěk a starověk. Praha 2001.
• Čornej, P. a kol.: Dějepis 2. Středověk a raný novověk. Praha 2001.
• Atlas světových dějin 1. díl. Praha 1998
Sexta, 2. ročník
• Čornej, P. a kol.: Dějepis 2. Středověk a raný novověk. Praha 2001.
• Beneš, Z.: Dějiny středověku. Praha 1994.
• Atlas světových dějin 1. díl. Praha 1998.
• Atlas světových dějin 2. díl. Praha 1998.


Septima, 3. ročník
• Hroch, M.: Dějiny novověku. Úvaly 2002.
• Kuklíkovi, J. a J.: Dějiny 20. století. Praha 2000.
• Atlas světových dějin 2. díl. Praha 1998.


Oktáva, 4. ročník
• Kuklíkovi, J. a J.:Dějiny 20. století. Praha 2000.
• Atlas světových dějin 2. díl. Praha 1998.


Různé

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.