Projektové vyučování


Cíle biologie a geologie

Projektové vyučování je nová metoda, která vede k řešení praktických úkolů a k rozvoji vědomostí, dovedností a postupů nejširšího spektra. Ve vyučování realizujeme projekty různého charakteru v rozsahu jednotlivých tříd. V rámci projektu jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých problémů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Veškerá práce se většinou soustřeďuje kolem jednoho tématu.


Projektové vyučování je:

  • tvořivější než tradiční výuka
  • zapojuje všechny žáky, ale zároveň respektuje jejich individuální zvláštnosti
  • rozvíjí fantazii a tvořivost
  • může podporovat, jak kolektivní práci, tak i samostatnost žáka
  • projekty se vytvářejí přímo ve škole nebo na výletech či exkurzích

Formy a metody práce:

  • frontální výuka s demonstračními pomůckami
  • skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů)
  • přírodovědné vycházky s pozorováním
  • využití počítačových programů, videonahrávek, časopisů, literatury

Výsledky projektů jsou zpracovávány podle charakteru práce, buď elektronicky nebo ve formě nástěnných tabulí, pracovních listů, sbírek, fotografií či výstavek přírodnin.

V současné době učí biologii/geologii na škole tito učitelé:
Mgr. Jaroslav Dvořák, Mgr. Jaroslava Vondrášková


Přehled učebnic

Učebnice přírodopisu pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií

Nakladatelství Fraus Plzeň

Učebnice k výuce biologie na čtyřletém gymnáziu

Nakladatelství Fortuna Praha
Obecná biologie - V. Kubišta

Biologie rostlin - L. Kincl, M. Kincl, J. Jarklová

Biologie živočichů - J. Smrž, I. Horáček, M. Švátora

Biologie člověka - I. Novotný, M. Hruška

Genetika - J. Šmarda

Ekologie - J. Šlégl, F. Kislinger, J. Laníková


Tématické okruhy

Prima
Země - živá planeta, bakterie, houby, řasy, prvoci, bezobratlí mnohobuněční živočichové

Sekunda
- obratlovci, stavba rostlinného těla, systém rostlin

Tercie
- savci, biologie člověka, genetika

Kvarta
- mineralogie, geologie, ekologie

Kvinta, 1. ročník
- obecná biologie, botanika

Sexta, 2. ročník
- zoologie

Septima, 3. ročník
- genetika, biologie člověka

Oktáva, 4. ročník
- ekologie, geologie


Různé

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.