ABSOLVENTINaši školu od roku 1993 opustily stovky absolventů. Všech našich absolventů si velmi vážíme. Jsme velmi rádi, pokud se můžeme pochlubit Vašimi úspěchy nebo nás třeba jen přijdete navštívit.

Pokud potřebujete, můžete nás kontaktovat (více v sekci Kontakt ).


Občas od nás potřebujete některé úřední úkony, např. vydávání stejnopisu nebo opisu vysvědčení


Vydání opisu/stejnopisu vysvědčení

Opis vysvědčení

Škola vydá opis vysvědčení na základě žádosti osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Opis se vydává jako kopie předloženého prvopisu, žadatel musí společně se žádostí předložit originál prvopisu vysvědčení.

Stejnopis vysvědčení

Škola vydá stejnopis vysvědčení na základě žádosti osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Pokud žadatel požaduje vydání stejnopisu z důvodu změny jména, příjmení nebo rodného čísla, přiloží k žádosti o vydání stejnopisu prvopis vysvědčení a doklady o změně jména, příjmení a rodného čísla. Změna jména nebo příjmení se dokládá rozhodnutím příslušného správního úřadu o povolení změny jména a příjmení, popřípadě jeho úředně ověřeným opisem. Změna rodného čísla se dokládá v souladu s platným právním předpisem.

Předání dokumentu

Stejnopis nebo opis vysvědčení lze vydat pouze do vlastních rukou. Žádost může být podána elektronicky prostřednictvím formuláře nebo osobně či poštou a vlastnoručně podepsána (u online formuláře bude žádost podepsána při předání opisu/stejnopisu). K vyzvednutí stejnopisu nebo opisu pro jinou osobu musí být vyzvedávající zmocněn žadatelem k zastupování úředně ověřenou plnou mocí.

Cena za vyhotovení

K žádosti je nutný kolek v hodnotě 50,- Kč. Za vyhotovení stejnopisu nebo opisu škola požaduje 100,- Kč na úhradu vynaložených nákladů. Tuto částku lze zaplatit hotově v sekretariátu školy. Tato částka musí být zaplacena před vydáním stejnopisu nebo opisu vysvědčení.

Vyplnění formuláře žádosti

Formulář žádosti o vystavení opisu nebo stejnopisu vysvědčení můžete vyplnit zde.Výsledky přijímacího řízení na VŠ a VOŠ ve školním roce 2016/2017


Oktáva – 26 studentů

PočetVysoká školaVOŠ Zaměst.
Human.Ekon.Tech.Přírod.Ostatní
absolventů44312111
% podíl15,415,411,546,33,83,83,8
Celkem %92,43,83,8

Na vysokou školu k dalšímu studiu nastupuje 92,4 % absolventů z bývalé oktávy Táborského soukromého gymnázia, tj. 24 z 26 absolventů této třídy. Do zaměstnání nastupuje 1 absolvent, tj. 3,8%.

Absolventi nastupují na obory zaměřené přírodovědným směrem (Západočeská univerzita Plzeň, JU České Budějovice, UK Praha, Česká zemědělská Univerzita, Masarykova univerzita, VŠCHT Praha, 3. lékařská fakulta Praha) a to činí 46% absolventů oktávy z těch, co nastupují ke studiu na vysoké škole.

Čtyři absolventi nastupují na humanitní obory – JU České Budějovice, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita.

Tři absolventi nastupují na technické obory – ČVUT Praha.

Čtyři absolventi nastupují na ekonomické obory – VŠ kreativní komunikace Praha, VŠ obchodní, VŠE Praha, UK Praha.

1 absolventka nastupuje na VOŠ (VOŠ zdravotnická České Budějovice).

1 absolventka nastupuje na další SŠ (Policejní SŠ Brno, po 1 roce výběr bakalářského oboru).

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.