CURIOSITY - CREATIVITY - COMPETENCE
(Zvědavost - kreativita - kompetence)

Reggio Emilia, Itálie


Projektové setkání v Itálii: Reggio Emilia 16. – 20. 4. 2015

vedoucí výpravy: Mgr. Markéta Švadlenová, Mgr. Jana Rosochová

účastníci výpravy: Šimon Kropík, Kateřina Macková, Kristýna Mašková


Ve dnech 16. - 20. 3. 2015 se konala další zastávka projektu Comenius. Tentokrát to bylo v italském městě Reggio Emilia, které leží poblíže Bologne.

Do Itálie se vydala pětičlenná skupina, paní učitelka Jana Rosochová společně ještě s paní ředitelkou Markétou Švadlenovou a třemi studenty: Šimonem Kropíkem, Kateřinou Mackovou a Kristýnou Maškovou.
Na cestu jsme se vydali v pondělí v brzkých ranních hodinách. Cestovali jsme z Prahy letadlem do Milána a poté vlakem do Reggio Emilie, kde na nás už na nádraží čekali naše italské kamarádky. Odtud se každý dostavil do své dočasné rodiny už sám za sebe. V rodinách nás mile přivítali i ostatní členové a pohovořili jsme o cestě, našich zemích a hlavním programu Comenia nad šálkem italské kávy, popřípadě čaje.

V úterý jsme se dostavili do školy, kde nás čekala práce ve třech skupinách. První skupina tancovala zumbu, zatímco druhá pekla pizzu a vyráběla dezert. Třetí skupina měla literární dílnu. Odpoledne následovala prohlídka města s italskými členkami. Ty nám ukázaly budovu divadla, muzeum trikolóry a spoustu jiných budov.

Ve středu jsme se všichni i s učiteli vydali autobusem do města Verona, kde „cizince“ provedla třída ze školy ve Veroně. Tam jsme viděli například Juliin balkón, arénu a Danteho náměstí. Odtud jsme se odpoledne vydali do historického městečka Sirmione, výchozího bodu jezera Lago di Garda. To si prošel každý individuálně nebo v menších skupinkách.

Následoval čtvrtek a tudíž prezentování na projektové téma „Hopes and Fears“ a představování měst a škol, odkud členové pocházeli. Litevky si připravily video ohledně své školy – hudební konzervatoře, Turkyně zase vymyslely povídku, stejně tak i dívky z Rakouska. Poláci podobně jako my zpracovali anketu. Každému se dostalo potlesku od celého publika. Odpoledne jsme měli výlet do nedaleké Parmy. Tam nám Italky vyjednaly prohlídku muzea archeologie a národního divadla v Parmě. Po návratu na nádraží došlo ke smutnému, byť nezbytnému loučení s ostatními. Poslední den – v pátek - jsme se vydali na zpáteční cestu. Během té si - už naše česká skupina samotná - prohlédla Miláno – Dóm, La Scalu, části světové výstavy EXPO, která zde právě probíhá. No a pak už vlakem na vzdálené milánské letiště a letadlem do Prahy. Domů jsme se vrátili kolem jedenácté večerní.

Všem se pobyt v rodinách líbil a odvezli jsme si nemalou zkušenost s nádhernými vzpomínkami. Ocenili jsme také tu možnost dostat se do italských rodin a poznat tamější kulturu, zvyky a v neposlední řadě chutnou italskou kuchyni! Na konci dubna se těšíme, že budeme moci spolužáky ze všech zahraničních partnerských škol přivítat na závěrečném „mega“ setkání u nás v Táboře. Tak arrivederci, Italia, uvidíme se v Česku!

Na textu se podíleli: Šimon Kropík (kvarta), Kateřina Macková (kvarta), Kristýna Mašková (kvinta)


At the end of this winter, from March16 to 20, there was another interesting stop of Comenius project. This time it was in a beautiful Italian city Reggio Emilia, which lies near Bologna. We went to Italy in a five-member group – the headmistress Markéta Švadlenová, the teacher Jana Rosochová and three students: Šimon Kropík, Kateřina Macková a Kristýna Mašková.

On early Monday morning, we set out from Tábor. We travelled by plane from Prague to Milano and then by train to Reggio Emilia, where our Italian friends were waiting for us. From there, everyone went to his temporary family. In families we were pleasantly welcome by the other members and over a cup of Italian coffee or tea, we were talking about the journey, our countries and the main programme of Comenius.

On Tuesday, we came in their school where we were working in three groups. The first group was dancing zumba while the other were baking pizza and deserts. The third group had a literary workshop. In the afternoon we took a little wet (the weather was crazy …) tour of the city with our Italian hosts. They showed us the theatre building, the museum of tricolour and many other buildings.

On Wednesday, we all with teachers went by bus to Verona, where we were guided by students of a school from there. We could see for example the Juliet's balcony, the ancient Arena and Dante Square. In the afternoon, we moved from there to the historic town of Sirmione, the starting point of Lago di Garda. We went through the cosy town each individually or in small groups.

On the next day, each project group was presenting its own version of the topic "Hopes and Fears" connecting with their cities and schools. The girls from Lithuania prepared a wonderful video about their school - Conservatory of Music, the girls from Turkey presented an emotional story, as well as the girls from Austria. The girls from Poland and us worked out a school survey. Each of us received a pleasant applause of the audience. In the afternoon we had a trip to nearby Parma. There we made a tour around the museum of archeology and the National Theatre in Parma. After returning to the station, it was quite sad in the bus because we had to say goodbye to the others. Last day - Friday - we set out for home. During that way - just our Czech group – did a great sightseeing of Milano, we visited Duomo, La Scala and a part of the World Expo. And then we went by train to the Milano airport and flew back to Prague. We returned home at around eleven o´clock in the evening.

Everybody staying in an Italian family loved it and we took considerable experience with wonderful memories. We also appreciated the opportunity to get into Italian families and get to know the local culture, customs and last but not least the delicious Italian food!

At the end of April, we are looking forward to accomodate our kind classmates from all foreign partner schools of the project Comenius.

Welcome to the final meeting in Tábor! See you in the Czech Republic!
© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.